[ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ପ୍ରପତ୍ତି] ᐈ Venkateswara Prapatti Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Venkateswara Prapatti Stotram Oriya/Odia Lyrics

ଈଶାନାଂ ଜଗତୋଽସ୍ଯ ଵେଂକଟପତେ ର୍ଵିଷ୍ଣୋଃ ପରାଂ ପ୍ରେଯସୀଂ
ତଦ୍ଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲ ନିତ୍ଯଵାସରସିକାଂ ତତ୍-କ୍ଷାଂତି ସଂଵର୍ଧିନୀମ୍ ।
ପଦ୍ମାଲଂକୃତ ପାଣିପଲ୍ଲଵଯୁଗାଂ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥାଂ ଶ୍ରିଯଂ
ଵାତ୍ସଲ୍ଯାଦି ଗୁଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ ଭଗଵତୀଂ ଵଂଦେ ଜଗନ୍ମାତରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀମନ୍ କୃପାଜଲନିଧେ କୃତସର୍ଵଲୋକ
ସର୍ଵଜ୍ଞ ଶକ୍ତ ନତଵତ୍ସଲ ସର୍ଵଶେଷିନ୍ ।
ସ୍ଵାମିନ୍ ସୁଶୀଲ ସୁଲ ଭାଶ୍ରିତ ପାରିଜାତ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 2 ॥

ଆନୂପୁରାର୍ଚିତ ସୁଜାତ ସୁଗଂଧି ପୁଷ୍ପ
ସୌରଭ୍ଯ ସୌରଭକରୌ ସମସନ୍ନିଵେଶୌ ।
ସୌମ୍ଯୌ ସଦାନୁଭନେଽପି ନଵାନୁଭାଵ୍ଯୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 3 ॥

ସଦ୍ଯୋଵିକାସି ସମୁଦିତ୍ତ୍ଵର ସାଂଦ୍ରରାଗ
ସୌରଭ୍ଯନିର୍ଭର ସରୋରୁହ ସାମ୍ଯଵାର୍ତାମ୍ ।
ସମ୍ଯକ୍ଷୁ ସାହସପଦେଷୁ ଵିଲେଖଯଂତୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 4 ॥

ରେଖାମଯ ଧ୍ଵଜ ସୁଧାକଲଶାତପତ୍ର
ଵଜ୍ରାଂକୁଶାଂବୁରୁହ କଲ୍ପକ ଶଂଖଚକ୍ରୈଃ ।
ଭଵ୍ଯୈରଲଂକୃତତଲୌ ପରତତ୍ତ୍ଵ ଚିହ୍ନୈଃ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 5 ॥

ତାମ୍ରୋଦରଦ୍ଯୁତି ପରାଜିତ ପଦ୍ମରାଗୌ
ବାହ୍ଯୈର୍-ମହୋଭି ରଭିଭୂତ ମହେଂଦ୍ରନୀଲୌ ।
ଉଦ୍ଯ ନ୍ନଖାଂଶୁଭି ରୁଦସ୍ତ ଶଶାଂକ ଭାସୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 6 ॥

ସ ପ୍ରେମଭୀତି କମଲାକର ପଲ୍ଲଵାଭ୍ଯାଂ
ସଂଵାହନେଽପି ସପଦି କ୍ଲମ ମାଧଧାନୌ ।
କାଂତା ନଵାଙ୍ମାନସ ଗୋଚର ସୌକୁମାର୍ଯୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 7 ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହୀ ତଦନୁରୂପ ନିଜାନୁଭାଵ
ନୀକାଦି ଦିଵ୍ଯ ମହିଷୀ କରପଲ୍ଲଵାନାମ୍ ।
ଆରୁଣ୍ଯ ସଂକ୍ରମଣତଃ କିଲ ସାଂଦ୍ରରାଗୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 8 ॥

ନିତ୍ଯାନମଦ୍ଵିଧି ଶିଵାଦି କିରୀଟକୋଟି
ପ୍ରତ୍ଯୁପ୍ତ ଦୀପ୍ତ ନଵରତ୍ନମହଃ ପ୍ରରୋହୈଃ ।
ନୀରାଜନାଵିଧି ମୁଦାର ମୁପାଦଧାନୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 9 ॥

“ଵିଷ୍ଣୋଃ ପଦେ ପରମ” ଇତ୍ଯୁଦିତ ପ୍ରଶଂସୌ
ଯୌ “ମଧ୍ଵ ଉତ୍ସ” ଇତି ଭୋଗ୍ଯ ତଯାଽପ୍ଯୁପାତ୍ତୌ ।
ଭୂଯସ୍ତଥେତି ତଵ ପାଣିତଲ ପ୍ରଦିଷ୍ଟୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 10 ॥

ପାର୍ଥାଯ ତତ୍-ସଦୃଶ ସାରଧିନା ତ୍ଵଯୈଵ
ଯୌ ଦର୍ଶିତୌ ସ୍ଵଚରଣୌ ଶରଣଂ ଵ୍ରଜେତି ।
ଭୂଯୋଽପି ମହ୍ଯ ମିହ ତୌ କରଦର୍ଶିତୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 11 ॥

ମନ୍ମୂର୍ଥ୍ନି କାଳିଯଫନେ ଵିକଟାଟଵୀଷୁ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟାଦ୍ରି ଶିଖରେ ଶିରସି ଶ୍ରୁତୀନାମ୍ ।
ଚିତ୍ତେଽପ୍ଯନନ୍ଯ ମନସାଂ ସମମାହିତୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 12 ॥

ଅମ୍ଲାନ ହୃଷ୍ଯ ଦଵନୀତଲ କୀର୍ଣପୁଷ୍ପୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟାଦ୍ରି ଶିଖରାଭରଣାଯ-ମାନୌ ।
ଆନଂଦିତାଖିଲ ମନୋ ନଯନୌ ତଵୈ ତୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 13 ॥

ପ୍ରାଯଃ ପ୍ରପନ୍ନ ଜନତା ପ୍ରଥମାଵଗାହ୍ଯୌ
ମାତୁଃ ସ୍ତନାଵିଵ ଶିଶୋ ରମୃତାଯମାଣୌ ।
ପ୍ରାପ୍ତୌ ପରସ୍ପର ତୁଲା ମତୁଲାଂତରୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 14 ॥

ସତ୍ତ୍ଵୋତ୍ତରୈଃ ସତତ ସେଵ୍ଯପଦାଂବୁଜେନ
ସଂସାର ତାରକ ଦଯାର୍ଦ୍ର ଦୃଗଂଚଲେନ ।
ସୌମ୍ଯୋପଯଂତୃ ମୁନିନା ମମ ଦର୍ଶିତୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ 15 ॥

ଶ୍ରୀଶ ଶ୍ରିଯା ଘଟିକଯା ତ୍ଵଦୁପାଯ ଭାଵେ
ପ୍ରାପ୍ଯେତ୍ଵଯି ସ୍ଵଯମୁପେଯ ତଯା ସ୍ଫୁରଂତ୍ଯା ।
ନିତ୍ଯାଶ୍ରିତାଯ ନିରଵଦ୍ଯ ଗୁଣାଯ ତୁଭ୍ଯଂ
ସ୍ଯାଂ କିଂକରୋ ଵୃଷଗିରୀଶ ନ ଜାତୁ ମହ୍ଯମ୍ ॥ 16 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ପ୍ରପତ୍ତିଃ

********

Leave a Comment