[விவேக் சூடாமணி] ᐈ Viveka Chudamani Lyrics In Tamil Pdf

Viveka Chudamani Lyrics In Tamil

ஸர்வவேதா3ன்தஸித்3தா4ன்தகோ3சரஂ தமகோ3சரம் ।
கோ3வின்தஂ3 பரமானந்தஂ3 ஸத்3கு3ருஂ ப்ரணதோஸ்ம்யஹம் ॥ 1॥

ஜன்தூனாஂ நரஜன்ம து3ர்லப4மத: பும்ஸ்த்வஂ ததோ விப்ரதா
தஸ்மாத்3வைதி3கத4ர்மமார்க3பரதா வித்3வத்த்வமஸ்மாத்பரம் ।
ஆத்மானாத்மவிவேசனஂ ஸ்வனுப4வோ ப்3ரஹ்மாத்மனா ஸம்ஸ்தி2தி:
முக்திர்னோ ஶதஜன்மகோடிஸுக்ருதை: புண்யைர்வினா லப்4யதே ॥ 2॥ (பாட2பே4த:3 – ஶதகோடிஜன்மஸு க்ருதை:)

து3ர்லபஂ4 த்ரயமேவைதத்3தே3வானுக்3ரஹஹேதுகம் ।
மனுஷ்யத்வஂ முமுக்ஷுத்வஂ மஹாபுருஷஸம்ஶ்ரய: ॥ 3॥

லப்3த்4வா கத2ஞ்சின்னரஜன்ம து3ர்லப4ம் (பாட2பே4த:3 – கத2ஞ்சின்)
தத்ராபி பும்ஸ்த்வஂ ஶ்ருதிபாரத3ர்ஶனம் ।
யஸ்த்வாத்மமுக்தௌ ந யதேத மூட4தீ4:
ஸ ஹ்யாத்மஹா ஸ்வஂ வினிஹன்த்யஸத்3க்3ரஹாத் ॥ 4॥ (பாட2பே4த:3 – ஆத்மஹா ஸ்வம்)

இத: கோ ந்வஸ்தி மூடா4த்மா யஸ்து ஸ்வார்தே2 ப்ரமாத்3யதி ।
து3ர்லபஂ4 மானுஷம் தே3ஹஂ ப்ராப்ய தத்ராபி பௌருஷம் ॥ 5॥

வத3ன்து ஶாஸ்த்ராணி யஜன்து தே3வான் (பாட2பே4த:3 – பட2ன்து)
குர்வன்து கர்மாணி பஜ4ன்து தே3வதா: ।
ஆத்மைக்யபோ3தே4ன வினாபி முக்தி- (பாட2பே4த:3 – வினா விமுக்தி: ந)
ர்ன ஸித்4யதி ப்3ரஹ்மஶதான்தரேபி ॥ 6॥

அம்ருதத்த்வஸ்ய நாஶாஸ்தி வித்தேனேத்யேவ ஹி ஶ்ருதி: ।
ப்3ரவீதி கர்மணோ முக்தேரஹேதுத்வஂ ஸ்பு2டஂ யத: ॥ 7॥

அதோ விமுக்த்யை ப்ரயதேத வித்3வான்
ஸன்ன்யஸ்தபா3ஹ்யார்த2ஸுக2ஸ்ப்ருஹ: ஸன் ।
ஸன்தஂ மஹான்தஂ ஸமுபேத்ய தே3ஶிகம்
தேனோபதி3ஷ்டார்த2ஸமாஹிதாத்மா ॥ 8॥

உத்34ரேதா3த்மனாத்மானஂ மக்3னஂ ஸம்ஸாரவாரிதௌ4 ।
யோகா3ரூட4த்வமாஸாத்3ய ஸம்யக்33ர்ஶனநிஷ்ட2யா ॥ 9॥

ஸன்ன்யஸ்ய ஸர்வகர்மாணி ப4வப3ன்த4விமுக்தயே ।
யத்யதாஂ பண்டி3தைர்தீ4ரைராத்மாப்4யாஸ உபஸ்தி2தை: ॥ 1௦॥

சித்தஸ்ய ஶுத்34யே கர்ம ந து வஸ்தூபலப்34யே ।
வஸ்துஸித்3தி4ர்விசாரேண ந கிஞ்சித்கர்மகோடிபி4: ॥ 11॥

ஸம்யக்3விசாரத: ஸித்3தா4 ரஜ்ஜுதத்த்வாவதா4ரணா ।
ப்4ரான்தோதி3தமஹாஸர்பப4யது3:க2வினாஶினீ ॥ 12॥ (பாட2பே4த:3 – ப்4ரான்த்யோ)
அர்த2ஸ்ய நிஶ்சயோ த்3ருஷ்டோ விசாரேண ஹிதோக்தித: ।
ந ஸ்னானேன ந தா3னேன ப்ராணாயாமஶதேன வா ॥ 13॥

அதி4காரிணமாஶாஸ்தே ப2லஸித்3தி4ர்விஶேஷத: ।
உபாயா தே3ஶகாலாத்3யா: ஸன்த்யஸ்மின்ஸஹகாரிண: ॥ 14॥ (பாட2பே4த:3 – ஸன்த்யஸ்யாம்)
அதோ விசார: கர்தவ்யோ ஜிஜ்ஞாஸோராத்மவஸ்துன: ॥

ஸமாஸாத்3ய த3யாஸின்து4ம் கு3ரும் ப்3ரஹ்மவிது3த்தமம் ॥ 15॥

மேதா4வீ புருஷோ வித்3வானூஹாபோஹவிசக்ஷண: ।
அதி4கார்யாத்மவித்3யாயாமுக்தலக்ஷணலக்ஷித: ॥ 16॥

விவேகினோ விரக்தஸ்ய ஶமாதி3கு3ணஶாலின: ।
முமுக்ஷோரேவ ஹி ப்3ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸாயோக்3யதா மதா ॥ 17॥

ஸாத4னான்யத்ர சத்வாரி கதி2தானி மனீஷிபி4: ।
யேஷு ஸத்ஸ்வேவ ஸன்னிஷ்டா2 யத3பா4வே ந ஸித்4யதி ॥ 18॥

ஆதௌ3 நித்யானித்யவஸ்துவிவேக: பரிக3ண்யதே ।
இஹாமுத்ரப2லபோ43விராக3ஸ்தத3னந்தரம் ।
ஶமாதி3ஷட்கஸம்பத்திர்முமுக்ஷுத்வமிதி ஸ்பு2டம் ॥ 19॥

ப்3ரஹ்ம ஸத்யஂ ஜக3ன்மித்2யேத்யேவம்ரூபோ வினிஶ்சய: ।
ஸோயஂ நித்யானித்யவஸ்துவிவேக: ஸமுதா3ஹ்ருத: ॥ 2௦॥

தத்3வைராக்3யஂ ஜிஹாஸா யா த3ர்ஶனஶ்ரவணாதி3பி4: । (பாட2பே4த:3 – ஜுகு3ப்ஸா யா)
தே3ஹாதி3ப்3ரஹ்மபர்யன்தே ஹ்யனித்யே போ43வஸ்துனி ॥ 21॥ (பாட2பே4த:3 – போ4க்3யவஸ்துனி)
விரஜ்ய விஷயவ்ராதாத்3தோ3ஷத்3ருஷ்ட்யா முஹுர்முஹு: ।
ஸ்வலக்ஷ்யே நியதாவஸ்தா2 மனஸ: ஶம உச்யதே ॥ 22॥

விஷயேப்4ய: பராவர்த்ய ஸ்தா2பனஂ ஸ்வஸ்வகோ3லகே ।
உப4யேஷாமின்த்3ரியாணாஂ ஸ த3ம: பரிகீர்தித: ।
பா3ஹ்யானாலம்ப3னஂ வ்ருத்தேரேஷோபரதிருத்தமா ॥ 23॥

ஸஹனஂ ஸர்வது3:கா2னாமப்ரதீகாரபூர்வகம் ।
சின்தாவிலாபரஹிதஂ ஸா திதிக்ஷா நிக3த்3யதே ॥ 24॥

ஶாஸ்த்ரஸ்ய கு3ருவாக்யஸ்ய ஸத்யபு3த்3த்4யவதா4ரணம் । (பாட2பே4த:3 – ஸத்யபு3த்3த்4யாவதா4ரணா)
ஸா ஶ்ரத்3தா4 கதி2தா ஸத்3பி4ர்யயா வஸ்தூபலப்4யதே ॥ 25॥

ஸர்வதா3 ஸ்தா2பனம் பு3த்3தே4: ஶுத்3தே4 ப்3ரஹ்மணி ஸர்வதா3 । (பாட2பே4த:3 – ஸம்யகா3ஸ்தா2பனம்)
தத்ஸமாதா4னமித்யுக்தஂ ந து சித்தஸ்ய லாலனம் ॥ 26॥

அஹங்காராதி3தே3ஹான்தான் ப3ன்தா4னஜ்ஞானகல்பிதான் ।
ஸ்வஸ்வரூபாவபோ3தே4ன மோக்துமிச்சா2 முமுக்ஷுதா ॥ 27॥

மன்த3மத்4யமரூபாபி வைராக்3யேண ஶமாதி3னா ।
ப்ரஸாதே3ன கு3ரோ: ஸேயஂ ப்ரவ்ருத்3தா4 ஸூயதே ப2லம் ॥ 28॥

வைராக்3யஂ ச முமுக்ஷுத்வஂ தீவ்ரஂ யஸ்ய து வித்3யதே ।
தஸ்மின்னேவார்த2வன்த: ஸ்யு: ப2லவன்த: ஶமாத3ய: ॥ 29॥

ஏதயோர்மன்த3தா யத்ர விரக்தத்வமுமுக்ஷயோ: ।
மரௌ ஸலிலவத்தத்ர ஶமாதே3ர்பா4னமாத்ரதா ॥ 3௦॥

மோக்ஷகாரணஸாமக்3ர்யாம் ப4க்திரேவ க3ரீயஸீ ।
ஸ்வஸ்வரூபானுஸன்தா4னம் ப4க்திரித்யபி4தீ4யதே ॥ 31॥

ஸ்வாத்மதத்த்வானுஸன்தா4னம் ப4க்திரித்யபரே ஜகு3: ।
உக்தஸாத4னஸம்பன்னஸ்தத்த்வஜிஜ்ஞாஸுராத்மன: ।
உபஸீதே3த்3கு3ருஂ ப்ராஜ்ஞஂ யஸ்மாத்33ன்த4விமோக்ஷணம் ॥ 32॥

ஶ்ரோத்ரியோவ்ருஜினோகாமஹதோ யோ ப்3ரஹ்மவித்தம: ।
ப்3ரஹ்மண்யுபரத: ஶான்தோ நிரின்த4ன இவானல: ।
அஹேதுகத3யாஸின்து4ர்ப3ன்து4ரானமதாஂ ஸதாம் ॥ 33॥

தமாராத்4ய கு3ரும் ப4க்த்யா ப்ரஹ்வப்ரஶ்ரயஸேவனை: । (பாட2பே4த:3 – ப்ரஹ்வ:)
ப்ரஸன்னஂ தமனுப்ராப்ய ப்ருச்சே2ஜ்ஜ்ஞாதவ்யமாத்மன: ॥ 34॥

ஸ்வாமின்னமஸ்தே நதலோகப3ன்தோ4
காருண்யஸின்தோ4 பதிதம் ப4வாப்3தௌ4 ।
மாமுத்34ராத்மீயகடாக்ஷத்3ருஷ்ட்யா
ருஜ்வ்யாதிகாருண்யஸுதா4பி4வ்ருஷ்ட்யா ॥ 35॥

து3ர்வாரஸம்ஸாரத3வாக்3னிதப்தம்
தோ3தூ4யமானம் து3ரத்3ருஷ்டவாதை: ।
பீ4தஂ ப்ரபன்னஂ பரிபாஹி ம்ருத்யோ:
ஶரண்யமன்யத்3யத3ஹஂ ந ஜானே ॥ 36॥ (பாட2பே4த:3 – அன்யம்)

ஶான்தா மஹான்தோ நிவஸன்தி ஸன்தோ
வஸன்தவல்லோகஹிதஂ சரன்த: ।
தீர்ணா: ஸ்வயம் பீ4மப4வார்ணவஂ ஜனா-
நஹேதுனான்யானபி தாரயன்த: ॥ 37॥

அயஂ ஸ்வபா4வ: ஸ்வத ஏவ யத்பர-
ஶ்ரமாபனோத3ப்ரவணஂ மஹாத்மனாம் ।
ஸுதா4ம்ஶுரேஷ ஸ்வயமர்ககர்கஶ-
ப்ரபா4பி4தப்தாமவதி க்ஷிதிஂ கில ॥ 38॥

ப்3ரஹ்மானந்த3ரஸானுபூ4திகலிதை: பூதை: ஸுஶீதைர்யுதை- (பாட2பே4த:3 – ஸுஶீதை: ஸிதை:)
ர்யுஷ்மத்3வாக்கலஶோஜ்ஜி2தை: ஶ்ருதிஸுகை2ர்வாக்யாம்ருதை: ஸேசய ।
ஸன்தப்தம் ப4வதாபதா3வத3ஹனஜ்வாலாபி4ரேனஂ ப்ரபோ4
4ன்யாஸ்தே ப4வதீ3க்ஷணக்ஷணக3தே: பாத்ரீக்ருதா: ஸ்வீக்ருதா: ॥ 39॥

கதஂ2 தரேயம் ப4வஸின்து4மேதம்
கா வா க3திர்மே கதமோஸ்த்யுபாய: ।
ஜானே ந கிஞ்சித்க்ருபயாவ மாஂ ப்ரபோ4
ஸம்ஸாரது3:க2க்ஷதிமாதனுஷ்வ ॥ 4௦॥

ததா2 வத3ன்தஂ ஶரணாக3தஂ ஸ்வம்
ஸம்ஸாரதா3வானலதாபதப்தம் ।
நிரீக்ஷ்ய காருண்யரஸார்த்3ரத்3ருஷ்ட்யா
3த்3யாத3பீ4திஂ ஸஹஸா மஹாத்மா ॥ 41॥

வித்3வான் ஸ தஸ்மா உபஸத்திமீயுஷே
முமுக்ஷவே ஸாது4 யதோ2க்தகாரிணே ।
ப்ரஶான்தசித்தாய ஶமான்விதாய
தத்த்வோபதே3ஶஂ க்ருபயைவ குர்யாத் ॥ 42॥

மா பை4ஷ்ட வித்3வம்ஸ்தவ நாஸ்த்யபாய:
ஸம்ஸாரஸின்தோ4ஸ்தரணேஸ்த்யுபாய: ।
யேனைவ யாதா யதயோஸ்ய பாரம்
தமேவ மார்கஂ3 தவ நிர்தி3ஶாமி ॥ 43॥

அஸ்த்யுபாயோ மஹான்கஶ்சித்ஸம்ஸாரப4யனாஶன: ।
தேன தீர்த்வா ப4வாம்போ4தி4ஂ பரமானந்த3மாப்ஸ்யஸி ॥ 44॥

வேதா3ன்தார்த2விசாரேண ஜாயதே ஜ்ஞானமுத்தமம் ।
தேனாத்யன்திகஸம்ஸாரது3:க2னாஶோ ப4வத்யனு ॥ 45॥

ஶ்ரத்3தா44க்தித்4யானயோகா3ன்முமுக்ஷோ:
முக்தேர்ஹேதூன்வக்தி ஸாக்ஷாச்ச்2ருதேர்கீ3: ।
யோ வா ஏதேஷ்வேவ திஷ்ட2த்யமுஷ்ய
மோக்ஷோவித்3யாகல்பிதாத்3தே3ஹப3ன்தா4த் ॥ 46॥

அஜ்ஞானயோகா3த்பரமாத்மனஸ்தவ
ஹ்யனாத்மப3ன்த4ஸ்தத ஏவ ஸம்ஸ்ருதி: ।
தயோர்விவேகோதி3தபோ34வஹ்னி:
அஜ்ஞானகார்யஂ ப்ரத3ஹேத்ஸமூலம் ॥ 47॥

ஶிஷ்ய உவாச ।
க்ருபயா ஶ்ரூயதாஂ ஸ்வாமின்ப்ரஶ்னோயஂ க்ரியதே மயா ।
யது3த்தரமஹஂ ஶ்ருத்வா க்ருதார்த:2 ஸ்யாம் ப4வன்முகா2த் ॥ 48॥

கோ நாம ப3ன்த:4 கத2மேஷ ஆக3த:
கதஂ2 ப்ரதிஷ்டா2ஸ்ய கதஂ2 விமோக்ஷ: ।
கோஸாவனாத்மா பரம: க ஆத்மா
தயோர்விவேக: கத2மேதது3ச்யதாம் ॥ 49॥

ஶ்ரீகு3ருவாச ।
4ன்யோஸி க்ருதக்ருத்யோஸி பாவிதஂ தே குலஂ த்வயா । (பாட2பே4த:3 – பாவிதம்)
யத3வித்3யாப3ன்த4முக்த்யா ப்3ரஹ்மீப4விதுமிச்ச2ஸி ॥ 5௦॥

ருணமோசனகர்தார: பிது: ஸன்தி ஸுதாத3ய: ।
3ன்த4மோசனகர்தா து ஸ்வஸ்மாத3ன்யோ ந கஶ்சன ॥ 51॥

மஸ்தகன்யஸ்தபா4ராதே3ர்து3:க2மன்யைர்னிவார்யதே ।
க்ஷுதா4தி3க்ருதது3:கஂ2 து வினா ஸ்வேன ந கேனசித் ॥ 52॥

பத்2யமௌஷத4ஸேவா ச க்ரியதே யேன ரோகி3ணா ।
ஆரோக்3யஸித்3தி4ர்த்3ருஷ்டாஸ்ய நான்யானுஷ்டி2தகர்மணா ॥ 53॥

வஸ்துஸ்வரூபஂ ஸ்பு2டபோ34சக்ஷுஷா
ஸ்வேனைவ வேத்3யஂ ந து பண்டி3தேன ।
சன்த்3ரஸ்வரூபஂ நிஜசக்ஷுஷைவ
ஜ்ஞாதவ்யமன்யைரவக3ம்யதே கிம் ॥ 54॥

அவித்3யாகாமகர்மாதி3பாஶப3ன்தஂ4 விமோசிதும் ।
க: ஶக்னுயாத்3வினாத்மானஂ கல்பகோடிஶதைரபி ॥ 55॥

ந யோகே3ன ந ஸாங்க்2யேன கர்மணா நோ ந வித்3யயா ।
ப்3ரஹ்மாத்மைகத்வபோ3தே4ன மோக்ஷ: ஸித்4யதி நான்யதா2 ॥ 56॥

வீணாயா ரூபஸௌன்த3ர்யஂ தன்த்ரீவாத3னஸௌஷ்ட2வம் ।
ப்ரஜாரஞ்ஜனமாத்ரஂ தன்ன ஸாம்ராஜ்யாய கல்பதே ॥ 57॥

வாக்3வைக2ரீ ஶப்332ரீ ஶாஸ்த்ரவ்யாக்2யானகௌஶலம் ।
வைது3ஷ்யஂ விது3ஷாஂ தத்3வத்3பு4க்தயே ந து முக்தயே ॥ 58॥

அவிஜ்ஞாதே பரே தத்த்வே ஶாஸ்த்ராதீ4திஸ்து நிஷ்ப2லா ।
விஜ்ஞாதேபி பரே தத்த்வே ஶாஸ்த்ராதீ4திஸ்து நிஷ்ப2லா ॥ 59॥

ஶப்3தஜ3ாலஂ மஹாரண்யஂ சித்தப்4ரமணகாரணம் ।
அத: ப்ரயத்னாஜ்ஜ்ஞாதவ்யஂ தத்த்வஜ்ஞைஸ்தத்த்வமாத்மன: ॥ 6௦॥ தத்த்வஜ்ஞாத்தத்த்வ
அஜ்ஞானஸர்பத3ஷ்டஸ்ய ப்3ரஹ்மஜ்ஞானௌஷதஂ4 வினா ।
கிமு வேதை3ஶ்ச ஶாஸ்த்ரைஶ்ச கிமு மன்த்ரை: கிமௌஷதை4: ॥ 61॥

ந க3ச்ச2தி வினா பானஂ வ்யாதி4ரௌஷத4ஶப்33த: ।
வினாபரோக்ஷானுப4வம் ப்3ரஹ்மஶப்3தை3ர்ன முச்யதே ॥ 62॥

அக்ருத்வா த்3ருஶ்யவிலயமஜ்ஞாத்வா தத்த்வமாத்மன: ।
ப்3ரஹ்மஶப்3தை3: குதோ முக்திருக்திமாத்ரப2லைர்ன்ருணாம் ॥ 63॥ (பாட2பே4த:3 – பா3ஹ்யஶப்3தை3🙂

அக்ருத்வா ஶத்ருஸம்ஹாரமக3த்வாகி2லபூ4ஶ்ரியம் ।
ராஜாஹமிதி ஶப்3தா3ன்னோ ராஜா ப4விதுமர்ஹதி ॥ 64॥

ஆப்தோக்திம் க2னநஂ ததோ2பரிஶிலாத்3யுத்கர்ஷணஂ ஸ்வீக்ருதிம் (பாட2பே4த:3 – பரிஶிலாபாகர்ஷணம்)
நிக்ஷேப: ஸமபேக்ஷதே ந ஹி ப3ஹி:ஶப்3தை3ஸ்து நிர்க3ச்ச2தி ।
தத்3வத்3ப்3ரஹ்மவிதோ3பதே3ஶமனநத்4யானாதி3பி4ர்லப்4யதே
மாயாகார்யதிரோஹிதஂ ஸ்வமமலஂ தத்த்வஂ ந து3ர்யுக்திபி4: ॥ 65॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன ப4வப3ன்த4விமுக்தயே ।
ஸ்வைரேவ யத்ன: கர்தவ்யோ ரோகா3தா3விவ பண்டி3தை: ॥ 66॥ (பாட2பே4த:3 – ரோகா3தே3ரிவ)

யஸ்த்வயாத்3ய க்ருத: ப்ரஶ்னோ வரீயாஞ்சா2ஸ்த்ரவின்மத: । (பாட2பே4த:3 – ஸம்மத:)
ஸூத்ரப்ராயோ நிகூ3டா4ர்தோ2 ஜ்ஞாதவ்யஶ்ச முமுக்ஷுபி4: ॥ 67॥

ஶருணுஷ்வாவஹிதோ வித்3வன்யன்மயா ஸமுதீ3ர்யதே ।
ததே3தச்ச்2ரவணாத்ஸத்3யோ ப4வப3ன்தா4த்3விமோக்ஷ்யஸே ॥ 68॥

மோக்ஷஸ்ய ஹேது: ப்ரத2மோ நிக3த்3யதே
வைராக்3யமத்யன்தமனித்யவஸ்துஷு ।
தத: ஶமஶ்சாபி த3மஸ்திதிக்ஷா
ந்யாஸ: ப்ரஸக்தாகி2லகர்மணாம் ப்4ருஶம் ॥ 69॥

தத: ஶ்ருதிஸ்தன்மனநஂ ஸதத்த்வ-
த்4யானஂ சிரஂ நித்யனிரன்தரஂ முனே: ।
ததோவிகல்பஂ பரமேத்ய வித்3வான்
இஹைவ நிர்வாணஸுகஂ2 ஸம்ருச்ச2தி ॥ 7௦॥

யத்3போ3த்34வ்யஂ தவேதா3னீமாத்மானாத்மவிவேசனம் ।
தது3ச்யதே மயா ஸம்யக் ஶ்ருத்வாத்மன்யவதா4ரய ॥ 71॥

மஜ்ஜாஸ்தி2மேத:3பலரக்தசர்ம-
த்வகா3ஹ்வயைர்தா4துபி4ரேபி4ரன்விதம் ।
பாதோ3ருவக்ஷோபு4ஜப்ருஷ்ட2மஸ்தகை:
அங்கை3ருபாங்கை3ருபயுக்தமேதத் ॥ 72॥

அஹம்மமேதி ப்ரதி2தஂ ஶரீரம்
மோஹாஸ்பதஂ3 ஸ்தூ2லமிதீர்யதே பு3தை4: ।
நபோ4னப4ஸ்வத்33ஹனாம்பு3பூ4மய:
ஸூக்ஷ்மாணி பூ4தானி ப4வன்தி தானி ॥ 73॥

பரஸ்பராம்ஶைர்மிலிதானி பூ4த்வா
ஸ்தூ2லானி ச ஸ்தூ2லஶரீரஹேதவ: ।
மாத்ராஸ்ததீ3யா விஷயா ப4வன்தி
ஶப்3தா33ய: பஞ்ச ஸுகா2ய போ4க்து: ॥ 74॥

ய ஏஷு மூடா4 விஷயேஷு ப3த்3தா4
ராகோ3ருபாஶேன ஸுது3ர்த3மேன ।
ஆயான்தி நிர்யான்த்யத4 ஊர்த்4வமுச்சை:
ஸ்வகர்மதூ3தேன ஜவேன நீதா: ॥ 75॥

ஶப்3தா3தி3பி4: பஞ்சபி4ரேவ பஞ்ச
பஞ்சத்வமாபு: ஸ்வகு3ணேன ப3த்3தா4: ।
குரங்க3மாதங்க3பதங்க3மீன-
ப்4ருங்கா3 நர: பஞ்சபி4ரஞ்சித: கிம் ॥ 76॥

தோ3ஷேண தீவ்ரோ விஷய: க்ருஷ்ணஸர்பவிஷாத3பி ।
விஷஂ நிஹன்தி போ4க்தாரம் த்3ரஷ்டாரஂ சக்ஷுஷாப்யயம் ॥ 77॥

விஷயாஶாமஹாபாஶாத்3யோ விமுக்த: ஸுது3ஸ்த்யஜாத் ।
ஸ ஏவ கல்பதே முக்த்யை நான்ய: ஷட்ஶாஸ்த்ரவேத்3யபி ॥ 78॥

ஆபாதவைராக்3யவதோ முமுக்ஷூன்
4வாப்3தி4பாரஂ ப்ரதியாதுமுத்3யதான் ।
ஆஶாக்3ரஹோ மஜ்ஜயதேன்தராலே
நிக்3ருஹ்ய கண்டே2 வினிவர்த்ய வேகா3த் ॥ 79॥

விஷயாக்2யக்3ரஹோ யேன ஸுவிரக்த்யஸினா ஹத: ।
ஸ க3ச்ச2தி ப4வாம்போ4தே4: பாரஂ ப்ரத்யூஹவர்ஜித: ॥ 8௦॥

விஷமவிஷயமார்கை3ர்க3ச்ச2தோனச்ச2பு3த்3தே4: (பாட2பே4த:3 – விஷயமார்கே3 க3ச்ச2தோ)
ப்ரதிபத3மபி4யாதோ ம்ருத்யுரப்யேஷ வித்3தி4 । (பாட2பே4த:3 – ப்ரதிபத3மபி4கா4தோ ம்ருத்யுரப்யேஷ ஸித்3த:4)
ஹிதஸுஜனகு3ரூக்த்யா க3ச்ச2த: ஸ்வஸ்ய யுக்த்யா
ப்ரப4வதி ப2லஸித்3தி4: ஸத்யமித்யேவ வித்3தி4 ॥ 81॥

மோக்ஷஸ்ய காங்க்ஷா யதி3 வை தவாஸ்தி
த்யஜாதிதூ3ராத்3விஷயான்விஷஂ யதா2 ।
பீயூஷவத்தோஷத3யாக்ஷமார்ஜவ-
ப்ரஶான்திதா3ன்தீர்பஜ4 நித்யமாத3ராத் ॥ 82॥

அனுக்ஷணஂ யத்பரிஹ்ருத்ய க்ருத்யம்
அனாத்3யவித்3யாக்ருதப3ன்த4மோக்ஷணம் ।
தே3ஹ: பரார்தோ2யமமுஷ்ய போஷணே
ய: ஸஜ்ஜதே ஸ ஸ்வமனேன ஹன்தி ॥ 83॥

ஶரீரபோஷணார்தீ2 ஸன் ய ஆத்மானம் தி3த்3ருக்ஷதி । (பாட2பே4த:3 – தி3த்3ருக்ஷதே)
க்3ராஹம் தா3ருதி4யா த்4ருத்வா நதீ3ஂ தர்துஂ ஸ க3ச்ச2தி ॥ 84॥ (பாட2பே4த:3 – ஸ இச்ச2தி)

மோஹ ஏவ மஹாம்ருத்யுர்முமுக்ஷோர்வபுராதி3ஷு ।
மோஹோ வினிர்ஜிதோ யேன ஸ முக்திபத3மர்ஹதி ॥ 85॥

மோஹஂ ஜஹி மஹாம்ருத்யும் தே3ஹதா3ரஸுதாதி3ஷு ।
யஂ ஜித்வா முனயோ யான்தி தத்3விஷ்ணோ: பரமஂ பத3ம் ॥ 86॥

த்வங்மாம்ஸருதி4ரஸ்னாயுமேதோ3மஜ்ஜாஸ்தி2ஸங்குலம் ।
பூர்ணஂ மூத்ரபுரீஷாப்4யாஂ ஸ்தூ2லஂ நின்த்3யமிதஂ3 வபு: ॥ 87॥

பஞ்சீக்ருதேப்4யோ பூ4தேப்4ய: ஸ்தூ2லேப்4ய: பூர்வகர்மணா ।
ஸமுத்பன்னமிதஂ3 ஸ்தூ2லம் போ4கா3யதனமாத்மன: ।
அவஸ்தா2 ஜாக3ரஸ்தஸ்ய ஸ்தூ2லார்தா2னுப4வோ யத: ॥ 88॥

பா3ஹ்யேன்த்3ரியை: ஸ்தூ2லபதா3ர்த2ஸேவாம்
ஸ்ரக்சன்த3னஸ்த்ர்யாதி3விசித்ரரூபாம் ।
கரோதி ஜீவ: ஸ்வயமேததா3த்மனா
தஸ்மாத்ப்ரஶஸ்திர்வபுஷோஸ்ய ஜாக3ரே ॥ 89॥

ஸர்வோபி பா3ஹ்யஸம்ஸார: புருஷஸ்ய யதா3ஶ்ரய: ।
வித்3தி4 தே3ஹமிதஂ3 ஸ்தூ2லம் க்3ருஹவத்3க்3ருஹமேதி4ன: ॥ 9௦॥

ஸ்தூ2லஸ்ய ஸம்ப4வஜராமரணானி த4ர்மா:
ஸ்தௌ2ல்யாத3யோ ப3ஹுவிதா4: ஶிஶுதாத்3யவஸ்தா2: ।
வர்ணாஶ்ரமாதி3னியமா ப3ஹுதா4மயா: ஸ்யு:
பூஜாவமானப3ஹுமானமுகா2 விஶேஷா: ॥ 91॥

பு3த்3தீ4ன்த்3ரியாணி ஶ்ரவணஂ த்வக3க்ஷி
க்4ராணஂ ச ஜிஹ்வா விஷயாவபோ34னாத் ।
வாக்பாணிபாதா3 கு33மப்யுபஸ்த:2 (பாட2பே4த:3 – உபஸ்த2ம்)
கர்மேன்த்3ரியாணி ப்ரவணேன கர்மஸு ॥ 92॥ (பாட2பே4த:3 – ப்ரவணானி)

நிக3த்3யதேன்த:கரணஂ மனோதீ4:
அஹங்க்ருதிஶ்சித்தமிதி ஸ்வவ்ருத்திபி4: ।
மனஸ்து ஸங்கல்பவிகல்பனாதி3பி4:
பு3த்3தி4: பதா3ர்தா2த்4யவஸாயத4ர்மத: ॥ 93॥

அத்ராபி4மானாத3ஹமித்யஹங்க்ருதி: ।
ஸ்வார்தா2னுஸன்தா4னகு3ணேன சித்தம் ॥ 94॥

ப்ராணாபானவ்யானோதா3னஸமானா ப4வத்யஸௌ ப்ராண: ।
ஸ்வயமேவ வ்ருத்திபே4தா3த்3விக்ருதிபே4தா3த்ஸுவர்ணஸலிலாதி3வத் ॥ 95॥ (பாட2பே4த:3 – விக்ருதேர்பே4தா3த்ஸுவர்ணஸலிலமிவ)

வாகா3தி3 பஞ்ச ஶ்ரவணாதி3 பஞ்ச
ப்ராணாதி3 பஞ்சாப்4ரமுகா2னி பஞ்ச ।
பு3த்3த்4யாத்3யவித்3யாபி ச காமகர்மணீ
புர்யஷ்டகஂ ஸூக்ஷ்மஶரீரமாஹு: ॥ 96॥

இதஂ3 ஶரீரஂ ஶ‍ருணு ஸூக்ஷ்மஸஞ்ஜ்ஞிதம்
லிங்கஂ3 த்வபஞ்சீக்ருதபூ4தஸம்ப4வம் ।
ஸவாஸனஂ கர்மப2லானுபா4வகம்
ஸ்வாஜ்ஞானதோனாதி3ருபாதி4ராத்மன: ॥ 97॥

ஸ்வப்னோ ப4வத்யஸ்ய விப4க்த்யவஸ்தா2
ஸ்வமாத்ரஶேஷேண விபா4தி யத்ர ।
ஸ்வப்னே து பு3த்3தி4: ஸ்வயமேவ ஜாக்3ரத்
காலீனநானாவித4வாஸனாபி4: ॥ 98॥

கர்த்ராதி3பா4வஂ ப்ரதிபத்3ய ராஜதே
யத்ர ஸ்வயம் பா4தி ஹ்யயஂ பராத்மா । (பாட2பே4த:3 – ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரயம்)
தீ4மாத்ரகோபாதி4ரஶேஷஸாக்ஷீ
ந லிப்யதே தத்க்ருதகர்மலேஶை: । கர்மலேபை:
யஸ்மாத3ஸங்க3ஸ்தத ஏவ கர்மபி4:
ந லிப்யதே கிஞ்சிது3பாதி4னா க்ருதை: ॥ 99॥

ஸர்வவ்யாப்ருதிகரணஂ லிங்க3மிதஂ3 ஸ்யாச்சிதா3த்மன: பும்ஸ: ।
வாஸ்யாதி3கமிவ தக்ஷ்ணஸ்தேனைவாத்மா ப4வத்யஸங்கோ3யம் ॥ 1௦௦॥

அன்த4த்வமன்த3த்வபடுத்வத4ர்மா:
ஸௌகு3ண்யவைகு3ண்யவஶாத்3தி4 சக்ஷுஷ: ।
பா3தி4ர்யமூகத்வமுகா2ஸ்ததை2
ஶ்ரோத்ராதி34ர்மா ந து வேத்துராத்மன: ॥ 1௦1॥

உச்ச்2வாஸனி:ஶ்வாஸவிஜ்ரும்ப4ணக்ஷு-
த்ப்ரஸ்யன்த3னாத்3யுத்க்ரமணாதி3கா: க்ரியா: । (பாட2பே4த:3 – ப்ரஸ்பன்த3னாத்3ய்)
ப்ராணாதி3கர்மாணி வத3ன்தி தஜ்ஞா: (பாட2பே4த:3 – தஜ்ஜ்ஞா:)
ப்ராணஸ்ய த4ர்மாவஶனாபிபாஸே ॥ 1௦2॥

அன்த:கரணமேதேஷு சக்ஷுராதி3ஷு வர்ஷ்மணி ।
அஹமித்யபி4மானேன திஷ்ட2த்யாபா4ஸதேஜஸா ॥ 1௦3॥

அஹங்கார: ஸ விஜ்ஞேய: கர்தா போ4க்தாபி4மான்யயம் ।
ஸத்த்வாதி3கு3ணயோகே3ன சாவஸ்தா2த்ரயமஶ்னுதே ॥ 1௦4॥ (பாட2பே4த:3 – யோகே3னாவஸ்தா2த்ரிதயம்ஶ்னுதே)

விஷயாணாமானுகூல்யே ஸுகீ2 து3:கீ2 விபர்யயே ।
ஸுக2ம் து3:கஂ2 ச தத்34ர்ம: ஸதா3னந்த3ஸ்ய நாத்மன: ॥ 1௦5॥

ஆத்மார்த2த்வேன ஹி ப்ரேயான்விஷயோ ந ஸ்வத: ப்ரிய: ।
ஸ்வத ஏவ ஹி ஸர்வேஷாமாத்மா ப்ரியதமோ யத: ।
தத ஆத்மா ஸதா3னந்தோ3 நாஸ்ய து3:கஂ2 கதா3சன ॥ 1௦6॥

யத்ஸுஷுப்தௌ நிர்விஷய ஆத்மானந்தோ3னுபூ4யதே ।
ஶ்ருதி: ப்ரத்யக்ஷமைதிஹ்யமனுமானஂ ச ஜாக்3ரதி ॥ 1௦7॥

அவ்யக்தனாம்னீ பரமேஶஶக்தி:
அனாத்3யவித்3யா த்ரிகு3ணாத்மிகா பரா ।
கார்யானுமேயா ஸுதி4யைவ மாயா
யயா ஜக3த்ஸர்வமிதஂ3 ப்ரஸூயதே ॥ 1௦8॥

ஸன்னாப்யஸன்னாப்யுப4யாத்மிகா நோ
பி4ன்னாப்யபி4ன்னாப்யுப4யாத்மிகா நோ ।
ஸாங்கா3ப்யனங்கா3 ஹ்யுப4யாத்மிகா நோ (பாட2பே4த:3 – அனங்கா3ப்யுப4யாத்மிகா)
மஹாத்3பு4தானிர்வசனீயரூபா ॥ 1௦9॥

ஶுத்3தா4த்3வயப்3ரஹ்மவிபோ34னாஶ்யா
ஸர்பப்4ரமோ ரஜ்ஜுவிவேகதோ யதா2 ।
ரஜஸ்தம:ஸத்த்வமிதி ப்ரஸித்3தா4
கு3ணாஸ்ததீ3யா: ப்ரதி2தை: ஸ்வகார்யை: ॥ 11௦॥

விக்ஷேபஶக்தீ ரஜஸ: க்ரியாத்மிகா
யத: ப்ரவ்ருத்தி: ப்ரஸ்ருதா புராணீ ।
ராகா33யோஸ்யா: ப்ரப4வன்தி நித்யம்
து3:கா23யோ யே மனஸோ விகாரா: ॥ 111॥

காம: க்ரோதோ4 லோப43ம்பா4த்3யஸூயா (பாட2பே4த:3 – லோப43ம்பா4ப்4யஸூயா)
அஹங்காரேர்ஷ்யாமத்ஸராத்3யாஸ்து கோ4ரா: ।
4ர்மா ஏதே ராஜஸா: பும்ப்ரவ்ருத்தி-
ர்யஸ்மாதே3ஷா தத்3ரஜோ ப3ன்த4ஹேது: ॥ 112॥ (பாட2பே4த:3 – யஸ்மாதே3தத்தத்3ரஜோ)

ஏஷாவ்ருதிர்னாம தமோகு3ணஸ்ய
ஶக்திர்மயா வஸ்த்வவபா4ஸதேன்யதா2 । ஶக்திர்யயா
ஸைஷா நிதா3னஂ புருஷஸ்ய ஸம்ஸ்ருதே:
விக்ஷேபஶக்தே: ப்ரவணஸ்ய ஹேது: ॥ 113॥ (பாட2பே4த:3 – ப்ரஸரஸ்ய)

ப்ரஜ்ஞாவானபி பண்டி3தோபி சதுரோப்யத்யன்தஸூக்ஷ்மாத்மத்3ருக்3– (பாட2பே4த:3 – ஸூக்ஷ்மார்த2த்3ருக்3)
வ்யாலீட4ஸ்தமஸா ந வேத்தி ப3ஹுதா4 ஸம்போ3தி4தோபி ஸ்பு2டம் ।
ப்4ரான்த்யாரோபிதமேவ ஸாது4 கலயத்யாலம்ப3தே தத்3கு3ணான்
ஹன்தாஸௌ ப்ரப3லா து3ரன்ததமஸ: ஶக்திர்மஹத்யாவ்ருதி: ॥ 114॥

அபா4வனா வா விபரீதபா4வனா- (பாட2பே4த:3 – விபரீதபா4வனா)
ஸம்பா4வனா விப்ரதிபத்திரஸ்யா: ।
ஸம்ஸர்க3யுக்தஂ ந விமுஞ்சதி த்4ருவம்
விக்ஷேபஶக்தி: க்ஷபயத்யஜஸ்ரம் ॥ 115॥

அஜ்ஞானமாலஸ்யஜட3த்வனித்3ரா-
ப்ரமாத3மூட4த்வமுகா2ஸ்தமோகு3ணா: ।
ஏதை: ப்ரயுக்தோ ந ஹி வேத்தி கிஞ்சித்
நித்3ராலுவத்ஸ்தம்ப4வதே3வ திஷ்ட2தி ॥ 116॥

ஸத்த்வஂ விஶுத்3தஂ4 ஜலவத்ததா2பி
தாப்4யாஂ மிலித்வா ஸரணாய கல்பதே ।
யத்ராத்மபி3ம்ப:3 ப்ரதிபி3ம்பி3த: ஸன்
ப்ரகாஶயத்யர்க இவாகி2லஂ ஜட3ம் ॥ 117॥

மிஶ்ரஸ்ய ஸத்த்வஸ்ய ப4வன்தி த4ர்மா:
த்வமானிதாத்3யா நியமா யமாத்3யா: ।
ஶ்ரத்3தா4 ச ப4க்திஶ்ச முமுக்ஷுதா ச
தை3வீ ச ஸம்பத்திரஸன்னிவ்ருத்தி: ॥ 118॥

விஶுத்34ஸத்த்வஸ்ய கு3ணா: ப்ரஸாத:3
ஸ்வாத்மானுபூ4தி: பரமா ப்ரஶான்தி: ।
த்ருப்தி: ப்ரஹர்ஷ: பரமாத்மனிஷ்டா2
யயா ஸதா3னந்த3ரஸஂ ஸம்ருச்ச2தி ॥ 119॥

அவ்யக்தமேதத்த்ரிகு3ணைர்னிருக்தம்
தத்காரணஂ நாம ஶரீரமாத்மன: ।
ஸுஷுப்திரேதஸ்ய விப4க்த்யவஸ்தா2
ப்ரலீனஸர்வேன்த்3ரியபு3த்3தி4வ்ருத்தி: ॥ 12௦॥

ஸர்வப்ரகாரப்ரமிதிப்ரஶான்தி:
பீ3ஜாத்மனாவஸ்தி2திரேவ பு3த்3தே4: ।
ஸுஷுப்திரேதஸ்ய கில ப்ரதீதி: (பாட2பே4த:3 – ஸுஷுப்திரத்ராஸ்ய)
கிஞ்சின்ன வேத்3மீதி ஜக3த்ப்ரஸித்3தே4: ॥ 121॥

தே3ஹேன்த்3ரியப்ராணமனோஹமாத3ய:
ஸர்வே விகாரா விஷயா: ஸுகா23ய: ।
வ்யோமாதி3பூ4தான்யகி2லஂ ச விஶ்வம்
அவ்யக்தபர்யன்தமிதஂ3 ஹ்யனாத்மா ॥ 122॥

மாயா மாயாகார்யஂ ஸர்வஂ மஹதா3தி3தே3ஹபர்யன்தம் ।
அஸதி33மனாத்மதத்த்வஂ வித்3தி4 த்வஂ மருமரீசிகாகல்பம் ॥ 123॥

அத2 தே ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸ்வரூபஂ பரமாத்மன: ।
யத்3விஜ்ஞாய நரோ ப3ன்தா4ன்முக்த: கைவல்யமஶ்னுதே ॥ 124॥

அஸ்தி கஶ்சித்ஸ்வயஂ நித்யமஹம்ப்ரத்யயலம்ப3ன: ।
அவஸ்தா2த்ரயஸாக்ஷீ ஸன்பஞ்சகோஶவிலக்ஷண: ॥ 125॥

யோ விஜானாதி ஸகலஂ ஜாக்3ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திஷு ।
பு3த்3தி4தத்3வ்ருத்திஸத்3பா4வமபா4வமஹமித்யயம் ॥ 126॥

ய: பஶ்யதி ஸ்வயஂ ஸர்வஂ யஂ ந பஶ்யதி கஶ்சன । (பாட2பே4த:3 – கிஞ்சன)
யஶ்சேதயதி பு3த்3த்4யாதி3 ந தத்3யஂ சேதயத்யயம் ॥ 127॥

யேன விஶ்வமிதஂ3 வ்யாப்தஂ யஂ ந வ்யாப்னோதி கிஞ்சன ।
ஆபா4ரூபமிதஂ3 ஸர்வஂ யம் பா4ன்தமனுபா4த்யயம் ॥ 128॥

யஸ்ய ஸன்னிதி4மாத்ரேண தே3ஹேன்த்3ரியமனோதி4ய: ।
விஷயேஷு ஸ்வகீயேஷு வர்தன்தே ப்ரேரிதா இவ ॥ 129॥

அஹங்காராதி3தே3ஹான்தா விஷயாஶ்ச ஸுகா23ய: ।
வேத்3யன்தே க4டவத்3யேன நித்யபோ34ஸ்வரூபிணா ॥ 13௦॥

ஏஷோன்தராத்மா புருஷ: புராணோ
நிரன்தராக2ண்ட3ஸுகா2னுபூ4தி: ।
ஸதை3கரூப: ப்ரதிபோ34மாத்ரோ
யேனேஷிதா வாக3ஸவஶ்சரன்தி ॥ 131॥

அத்ரைவ ஸத்த்வாத்மனி தீ4கு3ஹாயாம்
அவ்யாக்ருதாகாஶ உஶத்ப்ரகாஶ: । (பாட2பே4த:3 – உருப்ரகாஶ:)
ஆகாஶ உச்சை ரவிவத்ப்ரகாஶதே
ஸ்வதேஜஸா விஶ்வமிதஂ3 ப்ரகாஶயன் ॥ 132॥

ஜ்ஞாதா மனோஹங்க்ருதிவிக்ரியாணாம்
தே3ஹேன்த்3ரியப்ராணக்ருதக்ரியாணாம் ।
அயோக்3னிவத்தானநுவர்தமானோ
ந சேஷ்டதே நோ விகரோதி கிஞ்சன ॥ 133॥

ந ஜாயதே நோ ம்ரியதே ந வர்த4தே
ந க்ஷீயதே நோ விகரோதி நித்ய: ।
விலீயமானேபி வபுஷ்யமுஷ்மி-
ந்ன லீயதே கும்ப4 இவாம்ப3ரஂ ஸ்வயம் ॥ 134॥

ப்ரக்ருதிவிக்ருதிபி4ன்ன: ஶுத்34போ34ஸ்வபா4வ:
ஸத3ஸதி33மஶேஷம் பா4ஸயன்னிர்விஶேஷ: ।
விலஸதி பரமாத்மா ஜாக்3ரதா3தி3ஷ்வவஸ்தா2
ஸ்வஹமஹமிதி ஸாக்ஷாத்ஸாக்ஷிரூபேண பு3த்3தே4: ॥ 135॥

நியமிதமனஸாமுஂ த்வஂ ஸ்வமாத்மானமாத்ம-
ந்யயமஹமிதி ஸாக்ஷாத்3வித்3தி4 பு3த்3தி4ப்ரஸாதா3த் ।
ஜனிமரணதரங்கா3பாரஸம்ஸாரஸின்து4ம்
ப்ரதர ப4வ க்ருதார்தோ2 ப்3ரஹ்மரூபேண ஸம்ஸ்த:2 ॥ 136॥

அத்ரானாத்மன்யஹமிதி மதிர்ப3ன்த4 ஏஷோஸ்ய பும்ஸ:
ப்ராப்தோஜ்ஞானாஜ்ஜனநமரணக்லேஶஸம்பாதஹேது: ।
யேனைவாயஂ வபுரித3மஸத்ஸத்யமித்யாத்மபு3த்3த்4யா
புஷ்யத்யுக்ஷத்யவதி விஷயைஸ்தன்துபி4: கோஶக்ருத்3வத் ॥ 137॥

அதஸ்மிம்ஸ்தத்3பு3த்3தி4: ப்ரப4வதி விமூட4ஸ்ய தமஸா
விவேகாபா4வாத்3வை ஸ்பு2ரதி பு4ஜகே3 ரஜ்ஜுதி4ஷணா ।
ததோனர்த2வ்ராதோ நிபததி ஸமாதா3துரதி4க:
ததோ யோஸத்3க்3ராஹ: ஸ ஹி ப4வதி ப3ன்த:4 ஶருணு ஸகே2 ॥ 138॥

அக2ண்ட3னித்யாத்3வயபோ34ஶக்த்யா
ஸ்பு2ரன்தமாத்மானமனந்தவைப4வம் ।
ஸமாவ்ருணோத்யாவ்ருதிஶக்திரேஷா
தமோமயீ ராஹுரிவார்கபி3ம்ப3ம் ॥ 139॥

திரோபூ4தே ஸ்வாத்மன்யமலதரதேஜோவதி புமான்
அனாத்மானஂ மோஹாத3ஹமிதி ஶரீரஂ கலயதி ।
தத: காமக்ரோத4ப்ரப்4ருதிபி4ரமும் ப3ன்த4னகு3ணை: (பாட2பே4த:3 – ப3ன்த4ககு3ணை:)
பரஂ விக்ஷேபாக்2யா ரஜஸ உருஶக்திர்வ்யத2யதி ॥ 14௦॥

மஹாமோஹக்3ராஹக்3ரஸனக3லிதாத்மாவக3மனோ
தி4யோ நானாவஸ்தா2ஂ ஸ்வயமபி4னயம்ஸ்தத்3கு3ணதயா । (பாட2பே4த:3 – நானாவஸ்தா2🙂
அபாரே ஸம்ஸாரே விஷயவிஷபூரே ஜலனிதௌ4
நிமஜ்யோன்மஜ்யாயம் ப்4ரமதி குமதி: குத்ஸிதக3தி: ॥ 141॥

பா4னுப்ரபா4ஸஞ்ஜனிதாப்4ரபங்க்தி:
பா4னுஂ திரோதா4ய விஜ்ரும்ப4தே யதா2 ।
ஆத்மோதி3தாஹங்க்ருதிராத்மதத்த்வம்
ததா2 திரோதா4ய விஜ்ரும்ப4தே ஸ்வயம் ॥ 142॥

கவலிததி3னநாதே2 து3ர்தி3னே ஸான்த்3ரமேகை4:
வ்யத2யதி ஹிமஜ2ஞ்ஜா2வாயுருக்3ரோ யதை2தான் ।
அவிரததமஸாத்மன்யாவ்ருதே மூட4பு3த்3தி4ம்
க்ஷபயதி ப3ஹுது3:கை2ஸ்தீவ்ரவிக்ஷேபஶக்தி: ॥ 143॥

ஏதாப்4யாமேவ ஶக்திப்4யாம் ப3ன்த:4 பும்ஸ: ஸமாக3த: ।
யாப்4யாஂ விமோஹிதோ தே3ஹஂ மத்வாத்மானம் ப்4ரமத்யயம் ॥ 144॥

பீ3ஜம் ஸம்ஸ்ருதிபூ4மிஜஸ்ய து தமோ தே3ஹாத்மதீ4ரங்குரோ
ராக:3 பல்லவமம்பு3 கர்ம து வபு: ஸ்கன்தோ4ஸவ: ஶாகி2கா: ।
அக்3ராணீன்த்3ரியஸம்ஹதிஶ்ச விஷயா: புஷ்பாணி து3:க2ம் ப2லம்
நானாகர்மஸமுத்34வம் ப3ஹுவித4ம் போ4க்தாத்ர ஜீவ: க2க:3 ॥ 145॥

அஜ்ஞானமூலோயமனாத்மப3ன்தோ4
நைஸர்கி3கோனாதி3ரனந்த ஈரித: ।
ஜன்மாப்யயவ்யாதி4ஜராதி3து3:க-2
ப்ரவாஹபாதஂ ஜனயத்யமுஷ்ய ॥ 146॥

நாஸ்த்ரைர்ன ஶஸ்த்ரைரனிலேன வஹ்னினா
சே2த்துஂ ந ஶக்யோ ந ச கர்மகோடிபி4: ।
விவேகவிஜ்ஞானமஹாஸினா வினா
தா4து: ப்ரஸாதே3ன ஶிதேன மஞ்ஜுனா ॥ 147॥

ஶ்ருதிப்ரமாணைகமதே: ஸ்வத4ர்ம
நிஷ்டா2 தயைவாத்மவிஶுத்3தி4ரஸ்ய ।
விஶுத்34பு3த்3தே4: பரமாத்மவேத3னம்
தேனைவ ஸம்ஸாரஸமூலனாஶ: ॥ 148॥

கோஶைரன்னமயாத்3யை: பஞ்சபி4ராத்மா ந ஸம்வ்ருதோ பா4தி ।
நிஜஶக்திஸமுத்பன்னை: ஶைவாலபடலைரிவாம்பு3 வாபீஸ்த2ம் ॥ 149॥

தச்சை2வாலாபனயே ஸம்யக் ஸலிலஂ ப்ரதீயதே ஶுத்34ம் ।
த்ருஷ்ணாஸன்தாபஹரஂ ஸத்3ய: ஸௌக்2யப்ரதஂ3 பரஂ பும்ஸ: ॥ 15௦॥

பஞ்சானாமபி கோஶானாமபவாதே3 விபா4த்யயஂ ஶுத்3த:4 ।
நித்யானந்தை3கரஸ: ப்ரத்யக்3ரூப: பர: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி: ॥ 151॥

ஆத்மானாத்மவிவேக: கர்தவ்யோ ப3ன்த4முக்தயே விது3ஷா ।
தேனைவானந்தீ3 ப4வதி ஸ்வஂ விஜ்ஞாய ஸச்சிதா3னந்த3ம் ॥ 152॥

முஞ்ஜாதி3ஷீகாமிவ த்3ருஶ்யவர்கா3த்
ப்ரத்யஞ்சமாத்மானமஸங்க3மக்ரியம் ।
விவிச்ய தத்ர ப்ரவிலாப்ய ஸர்வம்
ததா3த்மனா திஷ்ட2தி ய: ஸ முக்த: ॥ 153॥

தே3ஹோயமன்னப4வனோன்னமயஸ்து கோஶ- (பாட2பே4த:3 – கோஶோ)
ஶ்சான்னேன ஜீவதி வினஶ்யதி தத்3விஹீன: । (பாட2பே4த:3 – ஹ்யன்னேன)
த்வக்சர்மமாம்ஸருதி4ராஸ்தி2புரீஷராஶி-
ர்னாயஂ ஸ்வயம் ப4விதுமர்ஹதி நித்யஶுத்3த:4 ॥ 154॥

பூர்வஂ ஜனேரதி4ம்ருதேரபி நாயமஸ்தி (பாட2பே4த:3 – ஜனேரபிம்ருதேரத)2
ஜாதக்ஷண: க்ஷணகு3ணோனியதஸ்வபா4வ: ।
நைகோ ஜட3ஶ்ச க4டவத்பரித்3ருஶ்யமான:
ஸ்வாத்மா கத2ம் ப4வதி பா4வவிகாரவேத்தா ॥ 155॥

பாணிபாதா3தி3மான்தே3ஹோ நாத்மா வ்யங்கே3பி ஜீவனாத் ।
தத்தச்ச2க்தேரனாஶாச்ச ந நியம்யோ நியாமக: ॥ 156॥

தே3ஹதத்34ர்மதத்கர்மதத3வஸ்தா2தி3ஸாக்ஷிண: ।
ஸத ஏவ ஸ்வத:ஸித்3தஂ4 தத்3வைலக்ஷண்யமாத்மன: ॥ 157॥

ஶல்யராஶிர்மாம்ஸலிப்தோ மலபூர்ணோதிகஶ்மல: ।
கத2ம் ப4வேத3யஂ வேத்தா ஸ்வயமேதத்3விலக்ஷண: ॥ 158॥

த்வங்மாம்ஸமேதோ3ஸ்தி2புரீஷராஶா-
வஹம்மதிஂ மூடஜ4ன: கரோதி ।
விலக்ஷணஂ வேத்தி விசாரஶீலோ
நிஜஸ்வரூபஂ பரமார்த2பூ4தம் ॥ 159॥

தே3ஹோஹமித்யேவ ஜட3ஸ்ய பு3த்3தி4:
தே3ஹே ச ஜீவே விது3ஷஸ்த்வஹன்தீ4: ।
விவேகவிஜ்ஞானவதோ மஹாத்மனோ
ப்3ரஹ்மாஹமித்யேவ மதி: ஸதா3த்மனி ॥ 16௦॥

அத்ராத்மபு3த்3தி4ஂ த்யஜ மூட4பு3த்3தே4
த்வங்மாம்ஸமேதோ3ஸ்தி2புரீஷராஶௌ ।
ஸர்வாத்மனி ப்3ரஹ்மணி நிர்விகல்பே
குருஷ்வ ஶான்திஂ பரமாம் பஜ4ஸ்வ ॥ 161॥

தே3ஹேன்த்3ரியாதா3வஸதி ப்4ரமோதி3தாம்
வித்3வானஹன்தாஂ ந ஜஹாதி யாவத் ।
தாவன்ன தஸ்யாஸ்தி விமுக்திவார்தா-
ப்யஸ்த்வேஷ வேதா3ன்தனயான்தத3ர்ஶீ ॥ 162॥

சா2யாஶரீரே ப்ரதிபி3ம்ப3கா3த்ரே
யத்ஸ்வப்னதே3ஹே ஹ்ருதி3 கல்பிதாங்கே3 ।
யதா2த்மபு3த்3தி4ஸ்தவ நாஸ்தி காசி-
ஜ்ஜீவச்ச2ரீரே ச ததை2வ மாஸ்து ॥ 163॥

தே3ஹாத்மதீ4ரேவ ந்ருணாமஸத்3தி4யாம்
ஜன்மாதி3து3:க2ப்ரப4வஸ்ய பீ3ஜம் ।
யதஸ்ததஸ்த்வஂ ஜஹி தாஂ ப்ரயத்னாத்
த்யக்தே து சித்தே ந புனர்ப4வாஶா ॥ 164॥

கர்மேன்த்3ரியை: பஞ்சபி4ரஞ்சிதோயம்
ப்ராணோ ப4வேத்ப்ராணமயஸ்து கோஶ: ॥

யேனாத்மவானந்னமயோனுபூர்ண:
ப்ரவர்ததேஸௌ ஸகலக்ரியாஸு ॥ 165॥

நைவாத்மாபி ப்ராணமயோ வாயுவிகாரோ (பாட2பே4த:3 – நைவாத்மாயம்)
3ன்தாக3ன்தா வாயுவத3ன்தர்ப3ஹிரேஷ: ।
யஸ்மாத்கிஞ்சித்க்வாபி ந வேத்தீஷ்டமனிஷ்டம்
ஸ்வஂ வான்யஂ வா கிஞ்சன நித்யஂ பரதன்த்ர: ॥ 166॥

ஜ்ஞானேன்த்3ரியாணி ச மனஶ்ச மனோமய: ஸ்யாத்
கோஶோ மமாஹமிதி வஸ்துவிகல்பஹேது: ।
ஸஞ்ஜ்ஞாதி3பே43கலனாகலிதோ ப3லீயாம்-
ஸ்தத்பூர்வகோஶமபி4பூர்ய விஜ்ரும்ப4தே ய: ॥ 167॥ (பாட2பே4த:3 – அனுபூர்ய)
பஞ்சேன்த்3ரியை: பஞ்சபி4ரேவ ஹோத்ருபி4:
ப்ரசீயமானோ விஷயாஜ்யதா4ரயா ।
ஜாஜ்வல்யமானோ ப3ஹுவாஸனேன்த4னை:
மனோமயாக்3னிர்த3ஹதி ப்ரபஞ்சம் ॥ 168॥ (பாட2பே4த:3 – மனோமயோக்3னிர்த3ஹதி)

ந ஹ்யஸ்த்யவித்3யா மனஸோதிரிக்தா
மனோ ஹ்யவித்3யா ப4வப3ன்த4ஹேது: ।
தஸ்மின்வினஷ்டே ஸகலஂ வினஷ்டம்
விஜ்ரும்பி4தேஸ்மின்ஸகலஂ விஜ்ரும்ப4தே ॥ 169॥

ஸ்வப்னேர்த2ஶூன்யே ஸ்ருஜதி ஸ்வஶக்த்யா
போ4க்த்ராதி3விஶ்வஂ மன ஏவ ஸர்வம் ।
ததை2வ ஜாக்3ரத்யபி நோ விஶேஷ:
தத்ஸர்வமேதன்மனஸோ விஜ்ரும்ப4ணம் ॥ 17௦॥

ஸுஷுப்திகாலே மனஸி ப்ரலீனே
நைவாஸ்தி கிஞ்சித்ஸகலப்ரஸித்3தே4: ।
அதோ மன:கல்பித ஏவ பும்ஸ:
ஸம்ஸார ஏதஸ்ய ந வஸ்துதோஸ்தி ॥ 171॥

வாயுனானீயதே மேக:4 புனஸ்தேனைவ நீயதே । (பாட2பே4த:3 – வாயுனா நீயதே மேக:4 புனஸ்தேனைவ லீயதே)
மனஸா கல்ப்யதே ப3ன்தோ4 மோக்ஷஸ்தேனைவ கல்ப்யதே ॥ 172॥

தே3ஹாதி3ஸர்வவிஷயே பரிகல்ப்ய ராக3ம்
3த்4னாதி தேன புருஷஂ பஶுவத்3கு3ணேன ।
வைரஸ்யமத்ர விஷவத் ஸுவிதா4ய பஶ்சாத்3
ஏனஂ விமோசயதி தன்மன ஏவ ப3ன்தா4த் ॥ 173॥

தஸ்மான்மன: காரணமஸ்ய ஜன்தோ:
3ன்த4ஸ்ய மோக்ஷஸ்ய ச வா விதா4னே ।
3ன்த4ஸ்ய ஹேதுர்மலினஂ ரஜோகு3ணை:
மோக்ஷஸ்ய ஶுத்3தஂ4 விரஜஸ்தமஸ்கம் ॥ 174॥

விவேகவைராக்3யகு3ணாதிரேகா-
ச்சு2த்34த்வமாஸாத்3ய மனோ விமுக்த்யை ।
4வத்யதோ பு3த்3தி4மதோ முமுக்ஷோ-
ஸ்தாப்4யாம் த்3ருடா4ப்4யாம் ப4விதவ்யமக்3ரே ॥ 175॥

மனோ நாம மஹாவ்யாக்4ரோ விஷயாரண்யபூ4மிஷு ।
சரத்யத்ர ந க3ச்ச2ன்து ஸாத4வோ யே முமுக்ஷவ: ॥ 176॥

மன: ப்ரஸூதே விஷயானஶேஷான்
ஸ்தூ2லாத்மனா ஸூக்ஷ்மதயா ச போ4க்து: ।
ஶரீரவர்ணாஶ்ரமஜாதிபே4தா3ன்
கு3ணக்ரியாஹேதுப2லானி நித்யம் ॥ 177॥

அஸங்க3சித்3ரூபமமுஂ விமோஹ்ய
தே3ஹேன்த்3ரியப்ராணகு3ணைர்னிப3த்3த்4ய ।
அஹம்மமேதி ப்4ரமயத்யஜஸ்ரம்
மன: ஸ்வக்ருத்யேஷு ப2லோபபு4க்திஷு ॥ 178॥

அத்4யாஸதோ3ஷாத்புருஷஸ்ய ஸம்ஸ்ருதி: (பாட2பே4த:3 – அத்4யாஸயோகா3த்)
அத்4யாஸப3ன்த4ஸ்த்வமுனைவ கல்பித: ।
ரஜஸ்தமோதோ3ஷவதோவிவேகினோ
ஜன்மாதி3து3:க2ஸ்ய நிதா3னமேதத் ॥ 179॥

அத: ப்ராஹுர்மனோவித்3யாஂ பண்டி3தாஸ்தத்த்வத3ர்ஶின: ।
யேனைவ ப்4ராம்யதே விஶ்வஂ வாயுனேவாப்4ரமண்ட3லம் ॥ 18௦॥

தன்மன:ஶோத4னஂ கார்யஂ ப்ரயத்னேன முமுக்ஷுணா ।
விஶுத்3தே4 ஸதி சைதஸ்மின்முக்தி: கரப2லாயதே ॥ 181॥

மோக்ஷைகஸக்த்யா விஷயேஷு ராக3ம்
நிர்மூல்ய ஸன்ன்யஸ்ய ச ஸர்வகர்ம ।
ஸச்ச்2ரத்34யா ய: ஶ்ரவணாதி3னிஷ்டோ2
ரஜ:ஸ்வபா4வஂ ஸ து4னோதி பு3த்3தே4: ॥ 182॥

மனோமயோ நாபி ப4வேத்பராத்மா
ஹ்யாத்3யன்தவத்த்வாத்பரிணாமிபா4வாத் ।
து3:கா2த்மகத்வாத்3விஷயத்வஹேதோ:
த்3ரஷ்டா ஹி த்3ருஶ்யாத்மதயா ந த்3ருஷ்ட: ॥ 183॥

பு3த்3தி4ர்பு3த்3தீ4ன்த்3ரியை: ஸார்தஂ4 ஸவ்ருத்தி: கர்த்ருலக்ஷண: ।
விஜ்ஞானமயகோஶ: ஸ்யாத்பும்ஸ: ஸம்ஸாரகாரணம் ॥ 184॥

அனுவ்ரஜச்சித்ப்ரதிபி3ம்ப3ஶக்தி:
விஜ்ஞானஸஞ்ஜ்ஞ: ப்ரக்ருதேர்விகார: ।
ஜ்ஞானக்ரியாவானஹமித்யஜஸ்ரம்
தே3ஹேன்த்3ரியாதி3ஷ்வபி4மன்யதே ப்4ருஶம் ॥ 185॥

அனாதி3காலோயமஹம்ஸ்வபா4வோ
ஜீவ: ஸமஸ்தவ்யவஹாரவோடா4 ।
கரோதி கர்மாண்யபி பூர்வவாஸன: (பாட2பே4த:3 – கர்மாண்யனு)
புண்யான்யபுண்யானி ச தத்ப2லானி ॥ 186॥

பு4ங்க்தே விசித்ராஸ்வபி யோனிஷு வ்ரஜ-
ந்னாயாதி நிர்யாத்யத4 ஊர்த்4வமேஷ: ।
அஸ்யைவ விஜ்ஞானமயஸ்ய ஜாக்3ரத்-
ஸ்வப்னாத்3யவஸ்தா2: ஸுக2து3:க2போ4க:3 ॥ 187॥

தே3ஹாதி3னிஷ்டா2ஶ்ரமத4ர்மகர்ம-
கு3ணாபி4மான: ஸததஂ மமேதி ।
விஜ்ஞானகோஶோயமதிப்ரகாஶ:
ப்ரக்ருஷ்டஸான்னித்4யவஶாத்பராத்மன: ।
அதோ ப4வத்யேஷ உபாதி4ரஸ்ய
யதா3த்மதீ4: ஸம்ஸரதி ப்4ரமேண ॥ 188॥

யோயஂ விஜ்ஞானமய: ப்ராணேஷு ஹ்ருதி3 ஸ்பு2ரத்யயஂ ஜ்யோதி: । (பாட2பே4த:3 – ஸ்பு2ரத்ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி:)
கூடஸ்த:2 ஸன்னாத்மா கர்தா போ4க்தா ப4வத்யுபாதி4ஸ்த:2 ॥ 189॥

ஸ்வயஂ பரிச்சே23முபேத்ய பு3த்3தே4:
தாதா3த்ம்யதோ3ஷேண பரஂ ம்ருஷாத்மன: ।
ஸர்வாத்மக: ஸன்னபி வீக்ஷதே ஸ்வயம்
ஸ்வத: ப்ருத2க்த்வேன ம்ருதோ3 க4டானிவ ॥ 19௦॥

உபாதி4ஸம்ப3ன்த4வஶாத்பராத்மா
ஹ்யுபாதி44ர்மானநுபா4தி தத்3கு3ண: । (பாட2பே4த:3 – ப்யுபாதி4)
அயோவிகாரானவிகாரிவஹ்னிவத்
ஸதை3கரூபோபி பர: ஸ்வபா4வாத் ॥ 191॥

ஶிஷ்ய உவாச ।
ப்4ரமேணாப்யன்யதா2 வாஸ்து ஜீவபா4வ: பராத்மன: ।
தது3பாதே4ரனாதி3த்வான்னானாதே3ர்னாஶ இஷ்யதே ॥ 192॥

அதோஸ்ய ஜீவபா4வோபி நித்யா ப4வதி ஸம்ஸ்ருதி: ।
ந நிவர்தேத தன்மோக்ஷ: கதஂ2 மே ஶ்ரீகு3ரோ வத3 ॥ 193॥

ஶ்ரீகு3ருருவாச ।
ஸம்யக்ப்ருஷ்டஂ த்வயா வித்3வன்ஸாவதா4னேன தச்ச்2ருணு ।
ப்ராமாணிகீ ந ப4வதி ப்4ரான்த்யா மோஹிதகல்பனா ॥ 194॥

ப்4ரான்திஂ வினா த்வஸங்க3ஸ்ய நிஷ்க்ரியஸ்ய நிராக்ருதே: ।
ந க4டேதார்த2ஸம்ப3ன்தோ4 நப4ஸோ நீலதாதி3வத் ॥ 195॥

ஸ்வஸ்ய த்3ரஷ்டுர்னிர்கு3ணஸ்யாக்ரியஸ்ய
ப்ரத்யக்3போ3தா4னந்த3ரூபஸ்ய பு3த்3தே4: ।
ப்4ரான்த்யா ப்ராப்தோ ஜீவபா4வோ ந ஸத்யோ
மோஹாபாயே நாஸ்த்யவஸ்துஸ்வபா4வாத் ॥ 196॥

யாவத்3ப்4ரான்திஸ்தாவதே3வாஸ்ய ஸத்தா
மித்2யாஜ்ஞானோஜ்ஜ்ரும்பி4தஸ்ய ப்ரமாதா3த் ।
ரஜ்ஜ்வாஂ ஸர்போ ப்4ரான்திகாலீன ஏவ
ப்4ரான்தேர்னாஶே நைவ ஸர்போபி தத்3வத் ॥ 197॥ (பாட2பே4த:3 – ஸர்போஸ்தி)

அனாதி3த்வமவித்3யாயா: கார்யஸ்யாபி ததே2ஷ்யதே ।
உத்பன்னாயாஂ து வித்3யாயாமாவித்3யகமனாத்3யபி ॥ 198॥

ப்ரபோ3தே4 ஸ்வப்னவத்ஸர்வஂ ஸஹமூலஂ வினஶ்யதி ।
அனாத்3யபீதஂ3 நோ நித்யஂ ப்ராக3பா4வ இவ ஸ்பு2டம் ॥ 199॥

அனாதே3ரபி வித்4வம்ஸ: ப்ராக3பா4வஸ்ய வீக்ஷித: ।
யத்3பு3த்3த்4யுபாதி4ஸம்ப3ன்தா4த்பரிகல்பிதமாத்மனி ॥ 2௦௦॥

ஜீவத்வஂ ந ததோன்யஸ்து ஸ்வரூபேண விலக்ஷண: । (பாட2பே4த:3 – ததோன்யத்து)
ஸம்ப3ன்த4ஸ்த்வாத்மனோ பு3த்3த்4யா மித்2யாஜ்ஞானபுர:ஸர: ॥ 2௦1॥ (பாட2பே4த:3 – ஸம்ப3ன்த:4 ஸ்வாத்மனோ)

வினிவ்ருத்திர்ப4வேத்தஸ்ய ஸம்யக்3ஜ்ஞானேன நான்யதா2 ।
ப்3ரஹ்மாத்மைகத்வவிஜ்ஞானஂ ஸம்யக்3ஜ்ஞானஂ ஶ்ருதேர்மதம் ॥ 2௦2॥

ததா3த்மானாத்மனோ: ஸம்யக்3விவேகேனைவ ஸித்4யதி ।
ததோ விவேக: கர்தவ்ய: ப்ரத்யகா3த்மஸதா3த்மனோ: ॥ 2௦3॥ (பாட2பே4த:3 – ப்ரத்யகா3த்மாஸதா3த்மனோ:)

ஜலஂ பங்கவத3த்யன்தஂ பங்காபாயே ஜலஂ ஸ்பு2டம் । (பாட2பே4த:3 – பங்கவத3ஸ்பஷ்டம்)
யதா2 பா4தி ததா2த்மாபி தோ3ஷாபா4வே ஸ்பு2டப்ரப:4 ॥ 2௦4॥

அஸன்னிவ்ருத்தௌ து ஸதா3த்மனா ஸ்பு2டம்
ப்ரதீதிரேதஸ்ய ப4வேத்ப்ரதீச: ।
ததோ நிராஸ: கரணீய ஏவ
ஸதா3த்மன: ஸாத்4வஹமாதி3வஸ்துன: ॥ 2௦5॥ (பாட2பே4த:3 – அஸதா3த்மன:)

அதோ நாயஂ பராத்மா ஸ்யாத்3விஜ்ஞானமயஶப்33பா4க் ।
விகாரித்வாஜ்ஜட3த்வாச்ச பரிச்சி2ன்னத்வஹேதுத: ।
த்3ருஶ்யத்வாத்3வ்யபி4சாரித்வான்னானித்யோ நித்ய இஷ்யதே ॥ 2௦6॥

ஆனந்த3ப்ரதிபி3ம்ப3சும்பி3ததனுர்வ்ருத்திஸ்தமோஜ்ரும்பி4தா
ஸ்யாதா3னந்த3மய: ப்ரியாதி3கு3ணக: ஸ்வேஷ்டார்த2லாபோ43ய: ।
புண்யஸ்யானுப4வே விபா4தி க்ருதினாமானந்த3ரூப: ஸ்வயம்
ஸர்வோ நன்த3தி யத்ர ஸாது4 தனுப்4ருன்மாத்ர: ப்ரயத்னஂ வினா ॥ 2௦7॥ (பாட2பே4த:3 – பூ4த்வா நன்த3தி)

ஆனந்த3மயகோஶஸ்ய ஸுஷுப்தௌ ஸ்பூ2ர்திருத்கடா ।
ஸ்வப்னஜாக3ரயோரீஷதி3ஷ்டஸன்த3ர்ஶனாதி3னா ॥ 2௦8॥

நைவாயமானந்த3மய: பராத்மா
ஸோபாதி4கத்வாத்ப்ரக்ருதேர்விகாராத் ।
கார்யத்வஹேதோ: ஸுக்ருதக்ரியாயா
விகாரஸங்கா4தஸமாஹிதத்வாத் ॥ 2௦9॥

பஞ்சானாமபி கோஶானாஂ நிஷேதே4 யுக்தித: ஶ்ருதே: । (பாட2பே4த:3 – யுக்தித: க்ருதே)
தன்னிஷேதா4வதி4 ஸாக்ஷீ போ34ரூபோவஶிஷ்யதே ॥ 21௦॥ (பாட2பே4த:3 – தன்னிஷேதா4வதி4🙂

யோயமாத்மா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி: பஞ்சகோஶவிலக்ஷண: ।
அவஸ்தா2த்ரயஸாக்ஷீ ஸன்னிர்விகாரோ நிரஞ்ஜன: ।
ஸதா3னந்த:3 ஸ விஜ்ஞேய: ஸ்வாத்மத்வேன விபஶ்சிதா ॥ 211॥

ஶிஷ்ய உவாச ।
மித்2யாத்வேன நிஷித்3தே4ஷு கோஶேஷ்வேதேஷு பஞ்சஸு ।
ஸர்வாபா4வஂ வினா கிஞ்சின்ன பஶ்யாம்யத்ர ஹே கு3ரோ ।
விஜ்ஞேயஂ கிமு வஸ்த்வஸ்தி ஸ்வாத்மனாத்மவிபஶ்சிதா ॥ 212॥ (பாட2பே4த:3 – ஸ்வாத்மனாத்ர விபஶ்சிதா)

ஶ்ரீகு3ருருவாச ।
ஸத்யமுக்தஂ த்வயா வித்3வன்னிபுணோஸி விசாரணே ।
அஹமாதி3விகாராஸ்தே தத3பா4வோயமப்யனு ॥ 213॥ (பாட2பே4த:3 – யமப்யத)2

ஸர்வே யேனானுபூ4யன்தே ய: ஸ்வயஂ நானுபூ4யதே ।
தமாத்மானஂ வேதி3தாரஂ வித்3தி4 பு3த்3த்4யா ஸுஸூக்ஷ்மயா ॥ 214॥

தத்ஸாக்ஷிகம் ப4வேத்தத்தத்3யத்3யத்3யேனானுபூ4யதே ।
கஸ்யாப்யனநுபூ4தார்தே2 ஸாக்ஷித்வஂ நோபயுஜ்யதே ॥ 215॥ (பாட2பே4த:3 – நோபபத்3யதே)

அஸௌ ஸ்வஸாக்ஷிகோ பா4வோ யத: ஸ்வேனானுபூ4யதே ।
அத: பரஂ ஸ்வயஂ ஸாக்ஷாத்ப்ரத்யகா3த்மா ந சேதர: ॥ 216॥

ஜாக்3ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திஷு ஸ்பு2டதரஂ யோஸௌ ஸமுஜ்ஜ்ரும்ப4தே
ப்ரத்யக்3ரூபதயா ஸதா3ஹமஹமித்யன்த: ஸ்பு2ரன்னைகதா4 । (பாட2பே4த:3 – ஸ்பு2ரன்னேகதா4)
நானாகாரவிகாரபா4கி3ன இமான் பஶ்யன்னஹன்தீ4முகா2ன் (பாட2பே4த:3 – பா4ஜின)
நித்யானந்த3சிதா3த்மனா ஸ்பு2ரதி தஂ வித்3தி4 ஸ்வமேதஂ ஹ்ருதி3 ॥ 217॥

4டோத3கே பி3ம்பி3தமர்கபி3ம்ப-3
மாலோக்ய மூடோ4 ரவிமேவ மன்யதே ।
ததா2 சிதா3பா4ஸமுபாதி4ஸம்ஸ்த2ம்
ப்4ரான்த்யாஹமித்யேவ ஜடோ3பி4மன்யதே ॥ 218॥

4டஂ ஜலஂ தத்33தமர்கபி3ம்ப3ம்
விஹாய ஸர்வஂ வினிரீக்ஷ்யதேர்க: । (பாட2பே4த:3 – தி3வி வீக்ஷ்யதேர்க:)
தடஸ்த2 ஏதத்த்ரிதயாவபா4ஸக: (பாட2பே4த:3 – தடஸ்தி2த: தத்த்ரி)
ஸ்வயம்ப்ரகாஶோ விது3ஷா யதா2 ததா2 ॥ 219॥

தே3ஹம் தி4யஂ சித்ப்ரதிபி3ம்ப3மேவம் (பாட2பே4த:3 – சித்ப்ரதிபி3ம்ப3மேதம்)
விஸ்ருஜ்ய பு3த்3தௌ4 நிஹிதம் கு3ஹாயாம் ।
த்3ரஷ்டாரமாத்மானமக2ண்ட3போ34ம்
ஸர்வப்ரகாஶஂ ஸத3ஸத்3விலக்ஷணம் ॥ 22௦॥

நித்யஂ விபு4ஂ ஸர்வக3தஂ ஸுஸூக்ஷ்மம்
அன்தர்ப3ஹி:ஶூன்யமனந்யமாத்மன: ।
விஜ்ஞாய ஸம்யங்னிஜரூபமேதத்
புமான் விபாப்மா விரஜோ விம்ருத்யு: ॥ 221॥

விஶோக ஆனந்த34னோ விபஶ்சித்
ஸ்வயஂ குதஶ்சின்ன பி3பே4தி கஶ்சித் ।
நான்யோஸ்தி பன்தா2 ப4வப3ன்த4முக்தே:
வினா ஸ்வதத்த்வாவக3மஂ முமுக்ஷோ: ॥ 222॥

ப்3ரஹ்மாபி4ன்னத்வவிஜ்ஞானம் ப4வமோக்ஷஸ்ய காரணம் ।
யேனாத்3விதீயமானந்த3ம் ப்3ரஹ்ம ஸம்பத்3யதே பு3தை4: ॥ 223॥ (பாட2பே4த:3 – ஸம்பத்3யதே பு3த:4)

ப்3ரஹ்மபூ4தஸ்து ஸம்ஸ்ருத்யை வித்3வான்னாவர்ததே புன: ।
விஜ்ஞாதவ்யமத: ஸம்யக்3ப்3ரஹ்மாபி4ன்னத்வமாத்மன: ॥ 224॥

ஸத்யஂ ஜ்ஞானமனந்தம் ப்3ரஹ்ம விஶுத்3தஂ4 பரஂ ஸ்வத:ஸித்34ம் ।
நித்யானந்தை3கரஸஂ ப்ரத்யக3பி4ன்னஂ நிரன்தரஂ ஜயதி ॥ 225॥

ஸதி3தஂ3 பரமாத்3வைதஂ ஸ்வஸ்மாத3ன்யஸ்ய வஸ்துனோபா4வாத் ।
ந ஹ்யன்யத3ஸ்தி கிஞ்சித் ஸம்யக் பரமார்த2தத்த்வபோ343ஶாயாம் ॥ 226॥ (பாட2பே4த:3 – பரதத்த்வபோ34ஸுத3ஶாயாம்)

யதி3தஂ3 ஸகலஂ விஶ்வஂ நானாரூபஂ ப்ரதீதமஜ்ஞானாத் ।
தத்ஸர்வம் ப்3ரஹ்மைவ ப்ரத்யஸ்தாஶேஷபா4வனாதோ3ஷம் ॥ 227॥

ம்ருத்கார்யபூ4தோபி ம்ருதோ3 ந பி4ன்ன:
கும்போ4ஸ்தி ஸர்வத்ர து ம்ருத்ஸ்வரூபாத் ।
ந கும்ப4ரூபஂ ப்ருத23ஸ்தி கும்ப:4
குதோ ம்ருஷா கல்பிதனாமமாத்ர: ॥ 228॥

கேனாபி ம்ருத்3பி4ன்னதயா ஸ்வரூபம்
4டஸ்ய ஸன்த3ர்ஶயிதுஂ ந ஶக்யதே ।
அதோ க4ட: கல்பித ஏவ மோஹா-
ந்ம்ருதே3வ ஸத்யஂ பரமார்த2பூ4தம் ॥ 229॥

ஸத்3ப்3ரஹ்மகார்யஂ ஸகலஂ ஸதே3வம் (பாட2பே4த:3 – ஸதை3வ)
தன்மாத்ரமேதன்ன ததோன்யத3ஸ்தி । (பாட2பே4த:3 – ஸன்மாத்ரமேதன்ன)
அஸ்தீதி யோ வக்தி ந தஸ்ய மோஹோ
வினிர்க3தோ நித்3ரிதவத்ப்ரஜல்ப: ॥ 23௦॥

ப்3ரஹ்மைவேதஂ3 விஶ்வமித்யேவ வாணீ
ஶ்ரௌதீ ப்3ரூதேத2ர்வனிஷ்டா2 வரிஷ்டா2 ।
தஸ்மாதே3தத்3ப்3ரஹ்மமாத்ரஂ ஹி விஶ்வம்
நாதி4ஷ்டா2னாத்3பி4ன்னதாரோபிதஸ்ய ॥ 231॥

ஸத்யஂ யதி3 ஸ்யாஜ்ஜக3தே3ததா3த்மனோ
நன்தத்த்வஹானிர்னிக3மாப்ரமாணதா ।
அஸத்யவாதி3த்வமபீஶிது: ஸ்யா-
ந்னைதத்த்ரயஂ ஸாது4 ஹிதஂ மஹாத்மனாம் ॥ 232॥

ஈஶ்வரோ வஸ்துதத்த்வஜ்ஞோ ந சாஹஂ தேஷ்வவஸ்தி2த: ।
ந ச மத்ஸ்தா2னி பூ4தானீத்யேவமேவ வ்யசீக்ல்ருபத் ॥ 233॥ (பாட2பே4த:3 – வ்யசீகத2த்)

யதி3 ஸத்யம் ப4வேத்3விஶ்வஂ ஸுஷுப்தாவுபலப்4யதாம் ।
யன்னோபலப்4யதே கிஞ்சித3தோஸத்ஸ்வப்னவன்ம்ருஷா ॥ 234॥

அத: ப்ருத2ங்னாஸ்தி ஜக3த்பராத்மன:
ப்ருத2க்ப்ரதீதிஸ்து ம்ருஷா கு3ணாதி3வத் । கு3ணாஹிவத்
ஆரோபிதஸ்யாஸ்தி கிமர்த2வத்தா-
தி4ஷ்டா2னமாபா4தி ததா2 ப்4ரமேண ॥ 235॥

ப்4ரான்தஸ்ய யத்3யத்3ப்4ரமத: ப்ரதீதம்
ப்3ரஹ்மைவ தத்தத்3ரஜதஂ ஹி ஶுக்தி: ।
இத3ன்தயா ப்3ரஹ்ம ஸதை3வ ரூப்யதே (பாட2பே4த:3 – ஸதே3வ)
த்வாரோபிதம் ப்3ரஹ்மணி நாமமாத்ரம் ॥ 236॥

அத: பரம் ப்3ரஹ்ம ஸத3த்3விதீயம்
விஶுத்34விஜ்ஞானக4னஂ நிரஞ்ஜனம் ।
ப்ரஶான்தமாத்3யன்தவிஹீனமக்ரியம்
நிரன்தரானந்த3ரஸஸ்வரூபம் ॥ 237॥

நிரஸ்தமாயாக்ருதஸர்வபே43ம்
நித்யஂ ஸுகஂ2 நிஷ்கலமப்ரமேயம் । (பாட2பே4த:3 – நித்யம் த்4ருவம்)
அரூபமவ்யக்தமனாக்2யமவ்யயம்
ஜ்யோதி: ஸ்வயஂ கிஞ்சிதி3தஂ3 சகாஸ்தி ॥ 238॥

ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞேயஜ்ஞானஶூன்யமனந்தஂ நிர்விகல்பகம் ।
கேவலாக2ண்ட3சின்மாத்ரஂ பரஂ தத்த்வஂ விது3ர்பு3தா4: ॥ 239॥

அஹேயமனுபாதே3யஂ மனோவாசாமகோ3சரம் ।
அப்ரமேயமனாத்3யன்தம் ப்3ரஹ்ம பூர்ணமஹஂ மஹ: ॥ 24௦॥ (பாட2பே4த:3 – பூர்ணஂ மஹன்மஹ:)

தத்த்வம்பதா3ப்4யாமபி4தீ4யமானயோ:
ப்3ரஹ்மாத்மனோ: ஶோதி4தயோர்யதீ3த்த2ம் । (பாட2பே4த:3 – ஶோதி4தயோர்யதி3த்த2ம்)
ஶ்ருத்யா தயோஸ்தத்த்வமஸீதி ஸம்யக்3
ஏகத்வமேவ ப்ரதிபாத்3யதே முஹு: ॥ 241-

ஏக்யஂ தயோர்லக்ஷிதயோர்ன வாச்யயோ:
நிக3த்3யதேன்யோன்யவிருத்344ர்மிணோ: ।
2த்3யோதபா4ன்வோரிவ ராஜப்4ருத்யயோ:
கூபாம்பு3ராஶ்யோ: பரமாணுமேர்வோ: ॥ 242॥

தயோர்விரோதோ4யமுபாதி4கல்பிதோ
ந வாஸ்தவ: கஶ்சிது3பாதி4ரேஷ: ।
ஈஶஸ்ய மாயா மஹதா3தி3காரணம்
ஜீவஸ்ய கார்யஂ ஶருணு பஞ்சகோஶம் ॥ 243॥ (பாட2பே4த:3 – பஞ்சகோஶா:)

ஏதாவுபாதீ4 பரஜீவயோஸ்தயோ:
ஸம்யங்னிராஸே ந பரோ ந ஜீவ: ।
ராஜ்யஂ நரேன்த்3ரஸ்ய ப4டஸ்ய கே2டக்-
ஸ்தயோரபோஹே ந ப4டோ ந ராஜா ॥ 244॥

அதா2த ஆதே3ஶ இதி ஶ்ருதி: ஸ்வயம்
நிஷேத4தி ப்3ரஹ்மணி கல்பிதம் த்3வயம் ।
ஶ்ருதிப்ரமாணானுக்3ருஹீதபோ3தா4– (பாட2பே4த:3 – ப்ரமாணானுக்3ருஹீதயுக்த்யா)
த்தயோர்னிராஸ: கரணீய ஏவ ॥ 245॥

நேதஂ3 நேதஂ3 கல்பிதத்வான்ன ஸத்யம்
ரஜ்ஜுத்3ருஷ்டவ்யாலவத்ஸ்வப்னவச்ச । (பாட2பே4த:3 – ரஜ்ஜௌ)
இத்த2ம் த்3ருஶ்யஂ ஸாது4யுக்த்யா வ்யபோஹ்ய
ஜ்ஞேய: பஶ்சாதே3கபா4வஸ்தயோர்ய: ॥ 246॥

ததஸ்து தௌ லக்ஷணயா ஸுலக்ஷ்யௌ
தயோரக2ண்டை3கரஸத்வஸித்34யே ।
நாலஂ ஜஹத்யா ந ததா2ஜஹத்யா
கின்தூப4யார்தா2த்மிகயைவ பா4வ்யம் ॥ 247॥ (பாட2பே4த:3 – ப4யார்தை2கதயைவ)

ஸ தே3வத3த்தோயமிதீஹ சைகதா
விருத்344ர்மாம்ஶமபாஸ்ய கத்2யதே ।
யதா2 ததா2 தத்த்வமஸீதிவாக்யே
விருத்344ர்மானுப4யத்ர ஹித்வா ॥ 248॥

ஸம்லக்ஷ்ய சின்மாத்ரதயா ஸதா3த்மனோ:
அக2ண்ட3பா4வ: பரிசீயதே பு3தை4: ।
ஏவஂ மஹாவாக்யஶதேன கத்2யதே
ப்3ரஹ்மாத்மனோரைக்யமக2ண்ட3பா4வ: ॥ 249॥

அஸ்தூ2லமித்யேதத3ஸன்னிரஸ்ய
ஸித்3தஂ4 ஸ்வதோ வ்யோமவத3ப்ரதர்க்யம் ।
அதோ ம்ருஷாமாத்ரமிதஂ3 ப்ரதீதம்
ஜஹீஹி யத்ஸ்வாத்மதயா க்3ருஹீதம் ।
ப்3ரஹ்மாஹமித்யேவ விஶுத்34பு3த்3த்4யா
வித்3தி4 ஸ்வமாத்மானமக2ண்ட3போ34ம் ॥ 25௦॥

ம்ருத்கார்யஂ ஸகலம் க4டாதி3 ஸததஂ ம்ருன்மாத்ரமேவாஹிதம் (பாட2பே4த:3 – ம்ருன்மாத்ரமேவாபி4த:)
தத்3வத்ஸஜ்ஜனிதஂ ஸதா3த்மகமிதஂ3 ஸன்மாத்ரமேவாகி2லம் ।
யஸ்மான்னாஸ்தி ஸத: பரஂ கிமபி தத்ஸத்யஂ ஸ ஆத்மா ஸ்வயம்
தஸ்மாத்தத்த்வமஸி ப்ரஶான்தமமலம் ப்3ரஹ்மாத்3வயஂ யத்பரம் ॥ 251॥

நித்3ராகல்பிததே3ஶகாலவிஷயஜ்ஞாத்ராதி3 ஸர்வஂ யதா2
மித்2யா தத்3வதி3ஹாபி ஜாக்3ரதி ஜக3த்ஸ்வாஜ்ஞானகார்யத்வத: ।
யஸ்மாதே3வமிதஂ3 ஶரீரகரணப்ராணாஹமாத்3யப்யஸத்
தஸ்மாத்தத்த்வமஸி ப்ரஶான்தமமலம் ப்3ரஹ்மாத்3வயஂ யத்பரம் ॥ 252॥

யத்ர ப்4ரான்த்யா கல்பிதஂ தத்3விவேகே (பாட2பே4த:3 – யத்3விவேகே)
தத்தன்மாத்ரஂ நைவ தஸ்மாத்3விபி4ன்னம் ।
ஸ்வப்னே நஷ்டஂ ஸ்வப்னவிஶ்வஂ விசித்ரம்
ஸ்வஸ்மாத்3பி4ன்னஂ கின்னு த்3ருஷ்டஂ ப்ரபோ3தே4 ॥ 253॥

ஜாதினீதிகுலகோ3த்ரதூ3ரக3ம்
நாமரூபகு3ணதோ3ஷவர்ஜிதம் ।
தே3ஶகாலவிஷயாதிவர்தி யத்3
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 254॥

யத்பரஂ ஸகலவாக3கோ3சரம்
கோ3சரஂ விமலபோ34சக்ஷுஷ: ।
ஶுத்34சித்34னமனாதி3 வஸ்து யத்3
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 255॥

ஷட்3பி4ரூர்மிபி4ரயோகி3 யோகி3ஹ்ருத்3
பா4விதஂ ந கரணைர்விபா4விதம் ।
பு3த்3த்4யவேத்3யமனவத்3யமஸ்தி யத்3 (பாட2பே4த:3 – பூ4தி யத்3)
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 256॥

ப்4ரான்திகல்பிதஜக3த்கலாஶ்ரயம்
ஸ்வாஶ்ரயஂ ச ஸத3ஸத்3விலக்ஷணம் ।
நிஷ்கலஂ நிருபமானவத்3தி4 யத்3 (பாட2பே4த:3 – நிருபமானம்ருத்3தி4மத்)
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 257॥

ஜன்மவ்ருத்3தி4பரிணத்யபக்ஷய-
வ்யாதி4னாஶனவிஹீனமவ்யயம் ।
விஶ்வஸ்ருஷ்ட்யவவிகா4தகாரணம் (பாட2பே4த:3 – வனகா4தகாரணம்)
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 258॥

அஸ்தபே43மனபாஸ்தலக்ஷணம்
நிஸ்தரங்கஜ3லராஶினிஶ்சலம் ।
நித்யமுக்தமவிப4க்தமூர்தி யத்3
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 259॥

ஏகமேவ ஸத3னேககாரணம்
காரணான்தரனிராஸ்யகாரணம் । (பாட2பே4த:3 – ஸகாரணம்)
கார்யகாரணவிலக்ஷணஂ ஸ்வயம்
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 26௦॥

நிர்விகல்பகமனல்பமக்ஷரம்
யத்க்ஷராக்ஷரவிலக்ஷணஂ பரம் ।
நித்யமவ்யயஸுகஂ2 நிரஞ்ஜனம்
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 261॥

யத்3விபா4தி ஸத3னேகதா4 ப்4ரமா-
ந்னாமரூபகு3ணவிக்ரியாத்மனா ।
ஹேமவத்ஸ்வயமவிக்ரியஂ ஸதா3
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 262॥

யச்சகாஸ்த்யனபரஂ பராத்பரம்
ப்ரத்யகே3கரஸமாத்மலக்ஷணம் ।
ஸத்யசித்ஸுக2மனந்தமவ்யயம்
ப்3ரஹ்ம தத்த்வமஸி பா4வயாத்மனி ॥ 263॥

உக்தமர்த2மிமமாத்மனி ஸ்வயம்
பா4வயேத்ப்ரதி2தயுக்திபி4ர்தி4யா । (பாட2பே4த:3 – பா4வய ப்ரதி2த)
ஸம்ஶயாதி3ரஹிதஂ கராம்பு3வத்
தேன தத்த்வனிக3மோ ப4விஷ்யதி ॥ 264॥

ஸம்போ34மாத்ரஂ பரிஶுத்34தத்த்வம் (பாட2பே4த:3 – ஸ்வம் போ34மாத்ரம்)
விஜ்ஞாய ஸங்கே4 ந்ருபவச்ச ஸைன்யே ।
ததா3ஶ்ரய: ஸ்வாத்மனி ஸர்வதா3 ஸ்தி2தோ (பாட2பே4த:3 – ததா3த்மனைவாத்மனி)
விலாபய ப்3ரஹ்மணி விஶ்வஜாதம் ॥ 265॥ (பாட2பே4த:3 – த்3ருஶ்யஜாதம்)

பு3த்3தௌ4 கு3ஹாயாஂ ஸத3ஸத்3விலக்ஷணம்
ப்3ரஹ்மாஸ்தி ஸத்யஂ பரமத்3விதீயம் ।
ததா3த்மனா யோத்ர வஸேத்3கு3ஹாயாம்
புனர்ன தஸ்யாங்க3கு3ஹாப்ரவேஶ: ॥ 266॥

ஜ்ஞாதே வஸ்துன்யபி ப3லவதீ வாஸனானாதி3ரேஷா
கர்தா போ4க்தாப்யஹமிதி த்3ருடா4 யாஸ்ய ஸம்ஸாரஹேது: ।
ப்ரத்யக்3த்3ருஷ்ட்யாத்மனி நிவஸதா ஸாபனேயா ப்ரயத்னா-
ந்முக்திஂ ப்ராஹுஸ்ததி3ஹ முனயோ வாஸனாதானவஂ யத் ॥ 267॥

அஹஂ மமேதி யோ பா4வோ தே3ஹாக்ஷாதா3வனாத்மனி ।
அத்4யாஸோயஂ நிரஸ்தவ்யோ விது3ஷா ஸ்வாத்மனிஷ்ட2யா ॥ 268॥

ஜ்ஞாத்வா ஸ்வஂ ப்ரத்யகா3த்மானம் பு3த்3தி4தத்3வ்ருத்திஸாக்ஷிணம் ।
ஸோஹமித்யேவ ஸத்3வ்ருத்த்யானாத்மன்யாத்மமதிஂ ஜஹி ॥ 269॥

லோகானுவர்தனஂ த்யக்த்வா த்யக்த்வா தே3ஹானுவர்தனம் ।
ஶாஸ்த்ரானுவர்தனஂ த்யக்த்வா ஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 27௦॥

லோகவாஸனயா ஜன்தோ: ஶாஸ்த்ரவாஸனயாபி ச ।
தே3ஹவாஸனயா ஜ்ஞானஂ யதா2வன்னைவ ஜாயதே ॥ 271

ஸம்ஸாரகாராக்3ருஹமோக்ஷமிச்சோ2
ரயோமயஂ பாத3னிப3ன்த4ஶருங்க2லம் । (பாட2பே4த:3 – நிப3த்3த)4
வத3ன்தி தஜ்ஜ்ஞா: படு வாஸனாத்ரயம்
யோஸ்மாத்3விமுக்த: ஸமுபைதி முக்திம் ॥ 272॥

ஜலாதி3ஸம்ஸர்க3வஶாத்ப்ரபூ4த- (பாட2பே4த:3 – ஜலாதி3ஸம்பர்கவஶாத்)
து3ர்க3ன்த4தூ4தாக3ருதி3வ்யவாஸனா ।
ஸங்க4ர்ஷணேனைவ விபா4தி ஸம்ய-
க்3விதூ4யமானே ஸதி பா3ஹ்யக3ன்தே4 ॥ 273॥

அன்த:ஶ்ரிதானந்தது3ரன்தவாஸனா-
தூ4லீவிலிப்தா பரமாத்மவாஸனா ।
ப்ரஜ்ஞாதிஸங்க4ர்ஷணதோ விஶுத்3தா4
ப்ரதீயதே சன்த3னக3ன்த4வத் ஸ்பு2டம் ॥ 274॥ (பாட2பே4த:3 – ஸ்பு2டா)

அனாத்மவாஸனாஜாலைஸ்திரோபூ4தாத்மவாஸனா ।
நித்யாத்மனிஷ்ட2யா தேஷாஂ நாஶே பா4தி ஸ்வயஂ ஸ்பு2டம் ॥ 275॥ (பாட2பே4த:3 – ஸ்பு2டா)

யதா2 யதா2 ப்ரத்யக3வஸ்தி2தஂ மன:
ததா2 ததா2 முஞ்சதி பா3ஹ்யவாஸனாம் । (பாட2பே4த:3 – பா3ஹ்யவாஸனா:)
நி:ஶேஷமோக்ஷே ஸதி வாஸனானாம்
ஆத்மானுபூ4தி: ப்ரதிப3ன்த4ஶூன்யா ॥ 276॥

ஸ்வாத்மன்யேவ ஸதா3 ஸ்தி2த்வா மனோ நஶ்யதி யோகி3ன: । (பாட2பே4த:3 – ஸ்தி2த்யா)
வாஸனானாஂ க்ஷயஶ்சாத: ஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 277॥

தமோ த்3வாப்4யாஂ ரஜ: ஸத்த்வாத்ஸத்த்வஂ ஶுத்3தே4ன நஶ்யதி ।
தஸ்மாத்ஸத்த்வமவஷ்டப்4ய ஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 278॥

ப்ராரப்3தஂ4 புஷ்யதி வபுரிதி நிஶ்சித்ய நிஶ்சல: ।
தை4ர்யமாலம்ப்3ய யத்னேன ஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 279॥

நாஹஂ ஜீவ: பரம் ப்3ரஹ்மேத்யதத்3வ்யாவ்ருத்திபூர்வகம் ।
வாஸனாவேக3த: ப்ராப்தஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 28௦॥

ஶ்ருத்யா யுக்த்யா ஸ்வானுபூ4த்யா ஜ்ஞாத்வா ஸார்வாத்ம்யமாத்மன: ।
க்வசிதா3பா4ஸத: ப்ராப்தஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 281॥

அனாதா3னவிஸர்கா3ப்4யாமீஷன்னாஸ்தி க்ரியா முனே: । (பாட2பே4த:3 – அன்னாதா3னவிஸர்கா3)
ததே3கனிஷ்ட2யா நித்யஂ ஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 282॥

தத்த்வமஸ்யாதி3வாக்யோத்த2ப்3ரஹ்மாத்மைகத்வபோ34த: ।
ப்3ரஹ்மண்யாத்மத்வதா3ர்ட்4யாய ஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 283॥

அஹம்பா4வஸ்ய தே3ஹேஸ்மின்னி:ஶேஷவிலயாவதி4 ।
ஸாவதா4னேன யுக்தாத்மா ஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 284॥

ப்ரதீதிர்ஜீவஜக3தோ: ஸ்வப்னவத்3பா4தி யாவதா ।
தாவன்னிரன்தரஂ வித்3வன்ஸ்வாத்4யாஸாபனயஂ குரு ॥ 285॥

நித்3ராயா லோகவார்தாயா: ஶப்3தா3தே3ரபி விஸ்ம்ருதே: ।
க்வசின்னாவஸரம் த3த்த்வா சின்தயாத்மானமாத்மனி ॥ 286॥

மாதாபித்ரோர்மலோத்3பூ4தஂ மலமாம்ஸமயஂ வபு: ।
த்யக்த்வா சாண்டா3லவத்3தூ3ரம் ப்3ரஹ்மீபூ4ய க்ருதீ ப4வ ॥ 287॥

4டாகாஶஂ மஹாகாஶ இவாத்மானஂ பராத்மனி ।
விலாப்யாக2ண்ட3பா4வேன தூஷ்ணீ ப4வ ஸதா3 முனே ॥ 288॥ (பாட2பே4த:3 – தூஷ்ணீம்)

ஸ்வப்ரகாஶமதி4ஷ்டா2னஂ ஸ்வயம்பூ4ய ஸதா3த்மனா ।
ப்3ரஹ்மாண்ட3மபி பிண்டா3ண்டஂ3 த்யஜ்யதாஂ மலபா4ண்ட3வத் ॥ 289॥

சிதா3த்மனி ஸதா3னந்தே3 தே3ஹாரூடா4மஹன்தி4யம் ।
நிவேஶ்ய லிங்க3முத்ஸ்ருஜ்ய கேவலோ ப4வ ஸர்வதா3 ॥ 29௦॥

யத்ரைஷ ஜக3தா3பா4ஸோ த3ர்பணான்த: புரஂ யதா2 ।
தத்3ப்3ரஹ்மாஹமிதி ஜ்ஞாத்வா க்ருதக்ருத்யோ ப4விஷ்யஸி ॥ 291॥

யத்ஸத்யபூ4தஂ நிஜரூபமாத்3யம்
சித3த்3வயானந்த3மரூபமக்ரியம் ।
ததே3த்ய மித்2யாவபுருத்ஸ்ருஜேத (பாட2பே4த:3 – ஸ்ருஜைத)
ஶைலூஷவத்3வேஷமுபாத்தமாத்மன: ॥ 292॥

ஸர்வாத்மனா த்3ருஶ்யமிதஂ3 ம்ருஷைவ
நைவாஹமர்த:2 க்ஷணிகத்வத3ர்ஶனாத் ।
ஜானாம்யஹஂ ஸர்வமிதி ப்ரதீதி:
குதோஹமாதே3: க்ஷணிகஸ்ய ஸித்4யேத் ॥ 293॥

அஹம்பதா3ர்த2ஸ்த்வஹமாதி3ஸாக்ஷீ
நித்யஂ ஸுஷுப்தாவபி பா4வத3ர்ஶனாத் ।
ப்3ரூதே ஹ்யஜோ நித்ய இதி ஶ்ருதி: ஸ்வயம்
தத்ப்ரத்யகா3த்மா ஸத3ஸத்3விலக்ஷண: ॥ 294॥

விகாரிணாஂ ஸர்வவிகாரவேத்தா
நித்யாவிகாரோ ப4விதுஂ ஸமர்ஹதி । (பாட2பே4த:3 – நித்யோவிகாரோ)
மனோரத2ஸ்வப்னஸுஷுப்திஷு ஸ்பு2டம்
புன: புனர்த்3ருஷ்டமஸத்த்வமேதயோ: ॥ 295॥

அதோபி4மானஂ த்யஜ மாம்ஸபிண்டே3
பிண்டா3பி4மானின்யபி பு3த்3தி4கல்பிதே ।
காலத்ரயாபா3த்4யமக2ண்ட3போ34ம்
ஜ்ஞாத்வா ஸ்வமாத்மானமுபைஹி ஶான்திம் ॥ 296॥

த்யஜாபி4மானஂ குலகோ3த்ரனாம-
ரூபாஶ்ரமேஷ்வார்த்3ரஶவாஶ்ரிதேஷு ।
லிங்க3ஸ்ய த4ர்மானபி கர்த்ருதாதீ3ம்-
ஸ்த்யக்த்வா ப4வாக2ண்ட3ஸுக2ஸ்வரூப: ॥ 297॥

ஸன்த்யன்யே ப்ரதிப3ன்தா4: பும்ஸ: ஸம்ஸாரஹேதவோ த்3ருஷ்டா: ।
தேஷாமேவஂ மூலஂ ப்ரத2மவிகாரோ ப4வத்யஹங்கார: ॥ 298॥ (பாட2பே4த:3 – தேஷாமேஷாம்)

யாவத்ஸ்யாத்ஸ்வஸ்ய ஸம்ப3ன்தோ4ஹங்காரேண து3ராத்மனா ।
தாவன்ன லேஶமாத்ராபி முக்திவார்தா விலக்ஷணா ॥ 299॥

அஹங்காரக்3ரஹான்முக்த: ஸ்வரூபமுபபத்3யதே ।
சன்த்3ரவத்3விமல: பூர்ண: ஸதா3னந்த:3 ஸ்வயம்ப்ரப:4 ॥ 3௦௦॥

யோ வா புரே ஸோஹமிதி ப்ரதீதோ (பாட2பே4த:3 – புரைஷோஹமிதி)
பு3த்3த்4யா ப்ரக்ல்ருப்தஸ்தமஸாதிமூட4யா । (பாட2பே4த:3 – பு3த்3த்4யாவிவிக்தஸ்தமஸா)
தஸ்யைவ நி:ஶேஷதயா வினாஶே
ப்3ரஹ்மாத்மபா4வ: ப்ரதிப3ன்த4ஶூன்ய: ॥ 3௦1॥

ப்3ரஹ்மானந்த3னிதி4ர்மஹாப3லவதாஹங்காரகோ4ராஹினா
ஸம்வேஷ்ட்யாத்மனி ரக்ஷ்யதே கு3ணமயைஶ்சண்டே3ஸ்த்ரிபி4ர்மஸ்தகை: (பாட2பே4த:3 – சண்டை3)
விஜ்ஞானாக்2யமஹாஸினா ஶ்ருதிமதா விச்சி2த்3ய ஶீர்ஷத்ரயம் (பாட2பே4த:3 – த்3யுதிமதா)
நிர்மூல்யாஹிமிமஂ நிதி4ஂ ஸுக2கரம் தீ4ரோனுபோ4க்துங்க்ஷம: ॥ 3௦2॥

யாவத்3வா யத்கிஞ்சித்3விஷதோ3ஷஸ்பூ2ர்திரஸ்தி சேத்3தே3ஹே ।
கத2மாரோக்3யாய ப4வேத்தத்3வத3ஹன்தாபி யோகி3னோ முக்த்யை ॥ 3௦3॥

அஹமோத்யன்தனிவ்ருத்த்யா தத்க்ருதனானாவிகல்பஸம்ஹ்ருத்யா ।
ப்ரத்யக்தத்த்வவிவேகாதி33மஹமஸ்மீதி வின்த3தே தத்த்வம் ॥ 3௦4॥ (பாட2பே4த:3 – விவேகாத3யம்)

அஹங்காரே கர்தர்யஹமிதி மதிஂ முஞ்ச ஸஹஸா (பாட2பே4த:3 – அஹங்கர்தர்யஸ்மின்னஹமிதி)
விகாராத்மன்யாத்மப்ரதிப2லஜுஷி ஸ்வஸ்தி2திமுஷி ।
யத3த்4யாஸாத்ப்ராப்தா ஜனிம்ருதிஜராது3:க23ஹுலா
ப்ரதீசஶ்சின்மூர்தேஸ்தவ ஸுக2தனோ: ஸம்ஸ்ருதிரியம் ॥ 3௦5॥

ஸதை3கரூபஸ்ய சிதா3த்மனோ விபோ4
ரானந்த3மூர்தேரனவத்3யகீர்தே: ।
நைவான்யதா2 க்வாப்யவிகாரிணஸ்தே
வினாஹமத்4யாஸமமுஷ்ய ஸம்ஸ்ருதி: ॥ 3௦6॥

தஸ்மாத3ஹங்காரமிமஂ ஸ்வஶத்ரும்
போ4க்துர்க3லே கண்டகவத்ப்ரதீதம் ।
விச்சி2த்3ய விஜ்ஞானமஹாஸினா ஸ்பு2டம்
பு4ங்க்ஷ்வாத்மஸாம்ராஜ்யஸுகஂ2 யதே2ஷ்டம் ॥ 3௦7॥

ததோஹமாதே3ர்வினிவர்த்ய வ்ருத்திம்
ஸன்த்யக்தராக:3 பரமார்த2லாபா4த் ।
தூஷ்ணீஂ ஸமாஸ்ஸ்வாத்மஸுகா2னுபூ4த்யா
பூர்ணாத்மனா ப்3ரஹ்மணி நிர்விகல்ப: ॥ 3௦8॥

ஸமூலக்ருத்தோபி மஹானஹஂ புன:
வ்யுல்லேகி2த: ஸ்யாத்3யதி3 சேதஸா க்ஷணம் ।
ஸஞ்ஜீவ்ய விக்ஷேபஶதஂ கரோதி
நப4ஸ்வதா ப்ராவ்ருஷி வாரிதோ3 யதா2 ॥ 3௦9॥

நிக்3ருஹ்ய ஶத்ரோரஹமோவகாஶ:
க்வசின்ன தே3யோ விஷயானுசின்தயா ।
ஸ ஏவ ஸஞ்ஜீவனஹேதுரஸ்ய
ப்ரக்ஷீணஜம்பீ3ரதரோரிவாம்பு3 ॥ 31௦॥

தே3ஹாத்மனா ஸம்ஸ்தி2த ஏவ காமீ
விலக்ஷண: காமயிதா கதஂ2 ஸ்யாத் ।
அதோர்த2ஸன்தா4னபரத்வமேவ
பே43ப்ரஸக்த்யா ப4வப3ன்த4ஹேது: ॥ 311॥

கார்யப்ரவர்த4னாத்3பீ3ஜப்ரவ்ருத்3தி4: பரித்3ருஶ்யதே ।
கார்யனாஶாத்3பீ3ஜனாஶஸ்தஸ்மாத்கார்யஂ நிரோத4யேத் ॥ 312॥

வாஸனாவ்ருத்3தி4த: கார்யஂ கார்யவ்ருத்3த்4யா ச வாஸனா ।
வர்த4தே ஸர்வதா2 பும்ஸ: ஸம்ஸாரோ ந நிவர்ததே ॥ 313॥

ஸம்ஸாரப3ன்த4விச்சி2த்த்யை தத்3 த்3வயஂ ப்ரத3ஹேத்3யதி: ।
வாஸனாவ்ருத்3தி4ரேதாப்4யாஂ சின்தயா க்ரியயா ப3ஹி: ॥ 314॥ (பாட2பே4த:3 – வாஸனா ப்ரேர்யதே ஹ்யன்த:)

தாப்4யாஂ ப்ரவர்த4மானா ஸா ஸூதே ஸம்ஸ்ருதிமாத்மன: ।
த்ரயாணாஂ ச க்ஷயோபாய: ஸர்வாவஸ்தா2ஸு ஸர்வதா3 ॥ 315॥

ஸர்வத்ர ஸர்வத: ஸர்வப்3ரஹ்மமாத்ராவலோகனை: । (பாட2பே4த:3 – மாத்ராவலோகனம்)
ஸத்3பா4வவாஸனாதா3ர்ட்4யாத்தத்த்ரயஂ லயமஶ்னுதே ॥ 316॥

க்ரியானாஶே ப4வேச்சின்தானாஶோஸ்மாத்3வாஸனாக்ஷய: ।
வாஸனாப்ரக்ஷயோ மோக்ஷ: ஸா ஜீவன்முக்திரிஷ்யதே ॥ 317॥ (பாட2பே4த:3 – ஸ)

ஸத்3வாஸனாஸ்பூ2ர்திவிஜ்ரும்ப4ணே ஸதி
ஹ்யஸௌ விலீனாப்யஹமாதி3வாஸனா । (பாட2பே4த:3 – விலீனா த்வஹமாதி3வாஸனா)
அதிப்ரக்ருஷ்டாப்யருணப்ரபா4யாம்
விலீயதே ஸாது4 யதா2 தமிஸ்ரா ॥ 318॥

தமஸ்தம:கார்யமனர்தஜ2ாலம்
ந த்3ருஶ்யதே ஸத்யுதி3தே தி3னேஶே ।
ததா2த்3வயானந்த3ரஸானுபூ4தௌ
நைவாஸ்தி ப3ன்தோ4 ந ச து3:க23ன்த:4 ॥ 319॥

த்3ருஶ்யஂ ப்ரதீதஂ ப்ரவிலாபயன்ஸன் (பாட2பே4த:3 – ப்ரவிலாபயன்ஸ்வயம்)
ஸன்மாத்ரமானந்த34னஂ விபா4வயன் ।
ஸமாஹித: ஸன்ப3ஹிரன்தரஂ வா
காலஂ நயேதா2: ஸதி கர்மப3ன்தே4 ॥ 32௦॥

ப்ரமாதோ3 ப்3ரஹ்மனிஷ்டா2யாஂ ந கர்தவ்ய: கதா3சன ।
ப்ரமாதோ3 ம்ருத்யுரித்யாஹ ப43வான்ப்3ரஹ்மண: ஸுத: ॥ 321॥

ந ப்ரமாதா33னர்தோ2ன்யோ ஜ்ஞானின: ஸ்வஸ்வரூபத: ।
ததோ மோஹஸ்ததோஹன்தீ4ஸ்ததோ ப3ன்த4ஸ்ததோ வ்யதா2 ॥ 322॥

விஷயாபி4முக2ம் த்3ருஷ்ட்வா வித்3வாம்ஸமபி விஸ்ம்ருதி: ।
விக்ஷேபயதி தீ4தோ3ஷைர்யோஷா ஜாரமிவ ப்ரியம் ॥ 323॥

யதா2பக்ருஷ்டஂ ஶைவாலஂ க்ஷணமாத்ரஂ ந திஷ்ட2தி ।
ஆவ்ருணோதி ததா2 மாயா ப்ராஜ்ஞஂ வாபி பராங்முக2ம் ॥ 324॥

லக்ஷ்யச்யுதஂ சேத்3யதி3 சித்தமீஷத்3
3ஹிர்முகஂ2 ஸன்னிபதேத்ததஸ்தத: ।
ப்ரமாத3த: ப்ரச்யுதகேலிகன்து3க:
ஸோபானபங்க்தௌ பதிதோ யதா2 ததா2 ॥ 325॥

விஷயேஷ்வாவிஶச்சேத: ஸங்கல்பயதி தத்3கு3ணான் ।
ஸம்யக்ஸங்கல்பனாத்காம: காமாத்பும்ஸ: ப்ரவர்தனம் ॥ 326॥

அத: ப்ரமாதா3ன்ன பரோஸ்தி ம்ருத்யு:
விவேகினோ ப்3ரஹ்மவித:3 ஸமாதௌ4 ।
ஸமாஹித: ஸித்3தி4முபைதி ஸம்யக்
ஸமாஹிதாத்மா ப4வ ஸாவதா4ன: ॥ 327॥

தத: ஸ்வரூபவிப்4ரம்ஶோ விப்4ரஷ்டஸ்து பதத்யத:4 ।
பதிதஸ்ய வினா நாஶஂ புனர்னாரோஹ ஈக்ஷ்யதே ॥ 328॥

ஸங்கல்பஂ வர்ஜயேத்தஸ்மாத்ஸர்வானர்த2ஸ்ய காரணம் ।
அபத்2யானி ஹி வஸ்தூனி வ்யாதி4க்3ரஸ்தோ யதோ2த்ஸ்ருஜே ।
ஜீவதோ யஸ்ய கைவல்யஂ விதே3ஹே ஸ ச கேவல: ।
யத்கிஞ்சித் பஶ்யதோ பே43ம் ப4யம் ப்3ரூதே யஜு:ஶ்ருதி: ॥ 329॥

யதா3 கதா3 வாபி விபஶ்சிதே3
ப்3ரஹ்மண்யனந்தேப்யணுமாத்ரபே43ம் ।
பஶ்யத்யதா2முஷ்ய ப4யஂ ததை3
யத்3வீக்ஷிதம் பி4ன்னதயா ப்ரமாதா3த் ॥ 33௦॥ (பாட2பே4த:3 – யதீ3க்ஷிதம்)

ஶ்ருதிஸ்ம்ருதின்யாயஶதைர்னிஷித்3தே4
த்3ருஶ்யேத்ர ய: ஸ்வாத்மமதிஂ கரோதி ।
உபைதி து3:கோ2பரி து3:கஜ2ாதம்
நிஷித்34கர்தா ஸ மலிம்லுசோ யதா2 ॥ 331॥

ஸத்யாபி4ஸன்தா4னரதோ விமுக்தோ
மஹத்த்வமாத்மீயமுபைதி நித்யம் ।
மித்2யாபி4ஸன்தா4னரதஸ்து நஶ்யேத்3
த்3ருஷ்டஂ ததே3தத்3யத3சௌரசௌரயோ: ॥ 332॥ (பாட2பே4த:3 – சோரசோரயோ:)

யதிரஸத3னுஸன்தி4ம் ப3ன்த4ஹேதுஂ விஹாய
ஸ்வயமயமஹமஸ்மீத்யாத்மத்3ருஷ்ட்யைவ திஷ்டே2த்
ஸுக2யதி நனு நிஷ்டா2 ப்3ரஹ்மணி ஸ்வானுபூ4த்யா
ஹரதி பரமவித்3யாகார்யது3:கஂ2 ப்ரதீதம் ॥ 333॥

பா3ஹ்யானுஸன்தி4: பரிவர்த4யேத்ப2லம் (பாட2பே4த:3 – பா3ஹ்யாபி4ஸன்தி4🙂
து3ர்வாஸனாமேவ ததஸ்ததோதி4காம் ।
ஜ்ஞாத்வா விவேகை: பரிஹ்ருத்ய பா3ஹ்யம்
ஸ்வாத்மானுஸன்தி4ஂ வித3தீ4த நித்யம் ॥ 334॥

பா3ஹ்யே நிருத்3தே4 மனஸ: ப்ரஸன்னதா
மன:ப்ரஸாதே3 பரமாத்மத3ர்ஶனம் ।
தஸ்மின்ஸுத்3ருஷ்டே ப4வப3ன்த4னாஶோ
3ஹிர்னிரோத:4 பத3வீ விமுக்தே: ॥ 335॥

க: பண்டி3த: ஸன்ஸத3ஸத்3விவேகீ
ஶ்ருதிப்ரமாண: பரமார்த23ர்ஶீ ।
ஜானந்ஹி குர்யாத3ஸதோவலம்ப3ம்
ஸ்வபாதஹேதோ: ஶிஶுவன்முமுக்ஷு: ॥ 336॥

தே3ஹாதி3ஸம்ஸக்திமதோ ந முக்தி:
முக்தஸ்ய தே3ஹாத்3யபி4மத்யபா4வ: ।
ஸுப்தஸ்ய நோ ஜாக3ரணஂ ந ஜாக்3ரத:
ஸ்வப்னஸ்தயோர்பி4ன்னகு3ணாஶ்ரயத்வாத் ॥ 337॥

அன்தர்ப3ஹி: ஸ்வஂ ஸ்தி2ரஜங்க3மேஷு
ஜ்ஞாத்வாத்மனாதா4ரதயா விலோக்ய । (பாட2பே4த:3 – ஜ்ஞானாத்மன்)
த்யக்தாகி2லோபாதி4ரக2ண்ட3ரூப:
பூர்ணாத்மனா ய: ஸ்தி2த ஏஷ முக்த: ॥ 338॥

ஸர்வாத்மனா ப3ன்த4விமுக்திஹேது:
ஸர்வாத்மபா4வான்ன பரோஸ்தி கஶ்சித் ।
த்3ருஶ்யாக்3ரஹே ஸத்யுபபத்3யதேஸௌ
ஸர்வாத்மபா4வோஸ்ய ஸதா3த்மனிஷ்ட2யா ॥ 339॥

த்3ருஶ்யஸ்யாக்3ரஹணஂ கதஂ2 நு க4டதே தே3ஹாத்மனா திஷ்ட2தோ
பா3ஹ்யார்தா2னுப4வப்ரஸக்தமனஸஸ்தத்தத்க்ரியாஂ குர்வத: ।
ஸன்ன்யஸ்தாகி2லத4ர்மகர்மவிஷயைர்னித்யாத்மனிஷ்டா2பரை:
தத்த்வஜ்ஞை: கரணீயமாத்மனி ஸதா3னந்தே3ச்சு2பி4ர்யத்னத: ॥ 34௦॥

ஸர்வாத்மஸித்34யே பி4க்ஷோ: க்ருதஶ்ரவணகர்மண: । (பாட2பே4த:3 – ஸார்வாத்ம்ய)
ஸமாதி4ஂ வித3தா4த்யேஷா ஶான்தோ தா3ன்த இதி ஶ்ருதி: ॥ 341॥

ஆரூட4ஶக்தேரஹமோ வினாஶ:
கர்துன்ன ஶக்ய ஸஹஸாபி பண்டி3தை: । (பாட2பே4த:3 – கர்துஂ ந)
யே நிர்விகல்பாக்2யஸமாதி4னிஶ்சலா:
தானந்தரானந்தப4வா ஹி வாஸனா: ॥ 342॥

அஹம்பு3த்3த்4யைவ மோஹின்யா யோஜயித்வாவ்ருதேர்ப3லாத் ।
விக்ஷேபஶக்தி: புருஷஂ விக்ஷேபயதி தத்3கு3ணை: ॥ 343॥

விக்ஷேபஶக்திவிஜயோ விஷமோ விதா4தும்
நி:ஶேஷமாவரணஶக்தினிவ்ருத்த்யபா4வே ।
த்3ருக்3த்3ருஶ்யயோ: ஸ்பு2டபயோஜலவத்3விபா4கே3
நஶ்யேத்ததா3வரணமாத்மனி ச ஸ்வபா4வாத் ।
நி:ஸம்ஶயேன ப4வதி ப்ரதிப3ன்த4ஶூன்யோ
விக்ஷேபணஂ ந ஹி ததா3 யதி3 சேன்ம்ருஷார்தே2 ॥ 344॥ (பாட2பே4த:3 – நிக்ஷேபணம்)

ஸம்யக்3விவேக: ஸ்பு2டபோ3தஜ4ன்யோ
விபஜ4்ய த்3ருக்3த்3ருஶ்யபதா3ர்த2தத்த்வம் ।
சி2னத்தி மாயாக்ருதமோஹப3ன்த4ம்
யஸ்மாத்3விமுக்தஸ்து புனர்ன ஸம்ஸ்ருதி: ॥ 345॥ (பாட2பே4த:3 – விமுக்தஸ்ய)

பராவரைகத்வவிவேகவஹ்னி:
3ஹத்யவித்3யாக3ஹனஂ ஹ்யஶேஷம் ।
கிஂ ஸ்யாத்புன: ஸம்ஸரணஸ்ய பீ3ஜம்
அத்3வைதபா4வஂ ஸமுபேயுஷோஸ்ய ॥ 346॥

ஆவரணஸ்ய நிவ்ருத்திர்ப4வதி ஹி ஸம்யக்பதா3ர்த23ர்ஶனத: ।
மித்2யாஜ்ஞானவினாஶஸ்தத்3விக்ஷேபஜனிதது3:க2னிவ்ருத்தி: ॥ 347॥

ஏதத்த்ரிதயம் த்3ருஷ்டஂ ஸம்யக்3ரஜ்ஜுஸ்வரூபவிஜ்ஞானாத் ।
தஸ்மாத்3வஸ்துஸதத்த்வஂ ஜ்ஞாதவ்யம் ப3ன்த4முக்தயே விது3ஷா ॥ 348॥

அயோக்3னியோகா3தி3வ ஸத்ஸமன்வயான்
மாத்ராதி3ரூபேண விஜ்ரும்ப4தே தீ4: ।
தத்கார்யமேதத்3த்3விதயஂ யதோ ம்ருஷா (பாட2பே4த:3 – தத்கார்யமேவ த்ரிதயம்)
த்3ருஷ்டம் ப்4ரமஸ்வப்னமனோரதே2ஷு ॥ 349॥

ததோ விகாரா: ப்ரக்ருதேரஹம்முகா2
தே3ஹாவஸானா விஷயாஶ்ச ஸர்வே ।
க்ஷணேன்யதா2பா4விதயா ஹ்யமீஷா- (பாட2பே4த:3 – பா4வின ஏஷ ஆத்மா)
மஸத்த்வமாத்மா து கதா3பி நான்யதா2 ॥ 35௦॥ (பாட2பே4த:3 – மஸத்த்வமாத்மா து கதா3பி)

நித்யாத்3வயாக2ண்ட3சிதே3கரூபோ
பு3த்3த்4யாதி3ஸாக்ஷீ ஸத3ஸத்3விலக்ஷண: ।
அஹம்பத3ப்ரத்யயலக்ஷிதார்த:2
ப்ரத்யக் ஸதா3னந்த34ன: பராத்மா ॥ 351॥

இத்தஂ2 விபஶ்சித்ஸத3ஸத்3விபஜ4்ய
நிஶ்சித்ய தத்த்வஂ நிஜபோ34த்3ருஷ்ட்யா ।
ஜ்ஞாத்வா ஸ்வமாத்மானமக2ண்ட3போ34ம்
தேப்4யோ விமுக்த: ஸ்வயமேவ ஶாம்யதி ॥ 352॥

அஜ்ஞானஹ்ருத3யக்3ரன்தே2ர்னி:ஶேஷவிலயஸ்ததா3 ।
ஸமாதி4னாவிகல்பேன யதா3த்3வைதாத்மத3ர்ஶனம் ॥ 353॥

த்வமஹமித3மிதீயஂ கல்பனா பு3த்3தி4தோ3ஷாத்
ப்ரப4வதி பரமாத்மன்யத்3வயே நிர்விஶேஷே ।
ப்ரவிலஸதி ஸமாதா4வஸ்ய ஸர்வோ விகல்போ
விலயனமுபக3ச்சே2த்3வஸ்துதத்த்வாவத்4ருத்யா ॥ 354॥

ஶான்தோ தா3ன்த: பரமுபரத: க்ஷான்தியுக்த: ஸமாதி4ம்
குர்வன்னித்யஂ கலயதி யதி: ஸ்வஸ்ய ஸர்வாத்மபா4வம் ।
தேனாவித்3யாதிமிரஜனிதான்ஸாது4 த3க்3த்4வா விகல்பான்
ப்3ரஹ்மாக்ருத்யா நிவஸதி ஸுகஂ2 நிஷ்க்ரியோ நிர்விகல்ப: ॥ 355॥

ஸமாஹிதா யே ப்ரவிலாப்ய பா3ஹ்யம்
ஶ்ரோத்ராதி3 சேத: ஸ்வமஹஂ சிதா3த்மனி ।
த ஏவ முக்தா ப4வபாஶப3ன்தை4:
நான்யே து பாரோக்ஷ்யகதா2பி4தா4யின: ॥ 356॥

உபாதி4பே4தா3த்ஸ்வயமேவ பி4த்3யதே (பாட2பே4த:3 – யோகா3த்ஸ்வயமேவ)
சோபாத்4யபோஹே ஸ்வயமேவ கேவல: ।
தஸ்மாது3பாதே4ர்விலயாய வித்3வான்
வஸேத்ஸதா3கல்பஸமாதி4னிஷ்ட2யா ॥ 357॥

ஸதி ஸக்தோ நரோ யாதி ஸத்3பா4வஂ ஹ்யேகனிஷ்ட2யா ।
கீடகோ ப்4ரமரம் த்4யாயன் ப்4ரமரத்வாய கல்பதே ॥ 358॥

க்ரியான்தராஸக்திமபாஸ்ய கீடகோ
த்4யாயன்னலித்வஂ ஹ்யலிபா4வம்ருச்ச2தி । (பாட2பே4த:3 – த்4யாயன்யதா2லிம்)
ததை2வ யோகீ3 பரமாத்மதத்த்வம்
த்4யாத்வா ஸமாயாதி ததே3கனிஷ்ட2யா ॥ 359॥

அதீவ ஸூக்ஷ்மஂ பரமாத்மதத்த்வம்
ந ஸ்தூ2லத்3ருஷ்ட்யா ப்ரதிபத்துமர்ஹதி ।
ஸமாதி4னாத்யன்தஸுஸூக்ஷ்மவ்ருத்த்யா
ஜ்ஞாதவ்யமார்யைரதிஶுத்34பு3த்3தி4பி4: ॥ 36௦॥

யதா2 ஸுவர்ணஂ புடபாகஶோதி4தம்
த்யக்த்வா மலஂ ஸ்வாத்மகு3ணஂ ஸம்ருச்ச2தி ।
ததா2 மன: ஸத்த்வரஜஸ்தமோமலம்
த்4யானேன ஸன்த்யஜ்ய ஸமேதி தத்த்வம் ॥ 361॥

நிரன்தராப்4யாஸவஶாத்ததி3த்த2ம்
பக்வஂ மனோ ப்3ரஹ்மணி லீயதே யதா3 ।
ததா3 ஸமாதி4: ஸவிகல்பவர்ஜித: (பாட2பே4த:3 – ஸ விகல்பவர்ஜித:)
ஸ்வதோத்3வயானந்த3ரஸானுபா4வக: ॥ 362॥

ஸமாதி4னானேன ஸமஸ்தவாஸனா-
க்3ரன்தே2ர்வினாஶோகி2லகர்மனாஶ: ।
அன்தர்ப3ஹி: ஸர்வத ஏவ ஸர்வதா3
ஸ்வரூபவிஸ்பூ2ர்திரயத்னத: ஸ்யாத் ॥ 363॥

ஶ்ருதே: ஶதகு3ணஂ வித்3யான்மனநஂ மனநாத3பி ।
நிதி3த்4யாஸஂ லக்ஷகு3ணமனந்தஂ நிர்விகல்பகம் ॥ 364॥

நிர்விகல்பகஸமாதி4னா ஸ்பு2டம்
ப்3ரஹ்மதத்த்வமவக3ம்யதே த்4ருவம் ।
நான்யதா2 சலதயா மனோக3தே:
ப்ரத்யயான்தரவிமிஶ்ரிதம் ப4வேத் ॥ 365॥

அத: ஸமாத4த்ஸ்வ யதேன்த்3ரிய: ஸன்
நிரன்தரஂ ஶான்தமனா: ப்ரதீசி ।
வித்4வம்ஸய த்4வான்தமனாத்3யவித்3யயா
க்ருதஂ ஸதே3கத்வவிலோகனேன ॥ 366॥

யோக3ஸ்ய ப்ரத2மத்3வாரஂ வாங்னிரோதோ4பரிக்3ரஹ: । (பாட2பே4த:3 – ப்ரத2மம் த்3வாரம்)
நிராஶா ச நிரீஹா ச நித்யமேகான்தஶீலதா ॥ 367॥

ஏகான்தஸ்தி2திரின்த்3ரியோபரமணே ஹேதுர்த3மஶ்சேதஸ:
ஸம்ரோதே4 கரணஂ ஶமேன விலயஂ யாயாத3ஹம்வாஸனா ।
தேனானந்த3ரஸானுபூ4திரசலா ப்3ராஹ்மீ ஸதா3 யோகி3ன:
தஸ்மாச்சித்தனிரோத4 ஏவ ஸததஂ கார்ய: ப்ரயத்னோ முனே: ॥ 368॥ ப்ரயத்னான்முனே:
வாசஂ நியச்சா2த்மனி தஂ நியச்ச2
பு3த்3தௌ4 தி4யஂ யச்ச2 ச பு3த்3தி4ஸாக்ஷிணி ।
தஂ சாபி பூர்ணாத்மனி நிர்விகல்பே
விலாப்ய ஶான்திஂ பரமாம் பஜ4ஸ்வ ॥ 369॥

தே3ஹப்ராணேன்த்3ரியமனோபு3த்3த்4யாதி3பி4ருபாதி4பி4: ।
யைர்யைர்வ்ருத்தே:ஸமாயோக3ஸ்தத்தத்3பா4வோஸ்ய யோகி3ன: ॥ 37௦॥

தன்னிவ்ருத்த்யா முனே: ஸம்யக் ஸர்வோபரமணஂ ஸுக2ம் ।
ஸன்த்3ருஶ்யதே ஸதா3னந்த3ரஸானுப4வவிப்லவ: ॥ 371॥

அன்தஸ்த்யாகோ3 ப3ஹிஸ்த்யாகோ3 விரக்தஸ்யைவ யுஜ்யதே ।
த்யஜத்யன்தர்ப3ஹி:ஸங்கஂ3 விரக்தஸ்து முமுக்ஷயா ॥ 372॥

3ஹிஸ்து விஷயை: ஸங்கஂ3 ததா2ன்தரஹமாதி3பி4: । (பாட2பே4த:3 – ஸங்க:3)
விரக்த ஏவ ஶக்னோதி த்யக்தும் ப்3ரஹ்மணி நிஷ்டி2த: ॥ 373॥

வைராக்3யபோ3தௌ4 புருஷஸ்ய பக்ஷிவத்
பக்ஷௌ விஜானீஹி விசக்ஷண த்வம் ।
விமுக்திஸௌதா4க்3ரலதாதி4ரோஹணம்
தாப்4யாஂ வினா நான்யதரேண ஸித்4யதி ॥ 374॥

அத்யன்தவைராக்3யவத: ஸமாதி4:
ஸமாஹிதஸ்யைவ த்3ருட4ப்ரபோ3த:4 ।
ப்ரபு3த்34தத்த்வஸ்ய ஹி ப3ன்த4முக்தி:
முக்தாத்மனோ நித்யஸுகா2னுபூ4தி: ॥ 375॥

வைராக்3யான்ன பரஂ ஸுக2ஸ்ய ஜனகஂ பஶ்யாமி வஶ்யாத்மன:
தச்சேச்சு2த்34தராத்மபோ34ஸஹிதஂ ஸ்வாராஜ்யஸாம்ராஜ்யது4க் ।
ஏதத்3த்3வாரமஜஸ்ரமுக்தியுவதேர்யஸ்மாத்த்வமஸ்மாத்பரம்
ஸர்வத்ராஸ்ப்ருஹயா ஸதா3த்மனி ஸதா3 ப்ரஜ்ஞாஂ குரு ஶ்ரேயஸே ॥ 376॥

ஆஶாம் சி2ன்த்3தி4 விஷோபமேஷு விஷயேஷ்வேஷைவ ம்ருத்யோ: க்ருதி- (பாட2பே4த:3 – ம்ருத்யோ: ஸ்ருதி)
ஸ்த்யக்த்வா ஜாதிகுலாஶ்ரமேஷ்வபி4மதிஂ முஞ்சாதிதூ3ராத்க்ரியா: ।
தே3ஹாதா3வஸதி த்யஜாத்மதி4ஷணாஂ ப்ரஜ்ஞாஂ குருஷ்வாத்மனி
த்வம் த்3ரஷ்டாஸ்யமனோஸி நிர்த்3வயபரம் ப்3ரஹ்மாஸி யத்3வஸ்துத: ॥ 377॥ (பாட2பே4த:3 – த்3ரஷ்டாஸ்யமலோ)

லக்ஷ்யே ப்3ரஹ்மணி மானஸம் த்3ருட4தரஂ ஸம்ஸ்தா2ப்ய பா3ஹ்யேன்த்3ரியம்
ஸ்வஸ்தா2னே வினிவேஶ்ய நிஶ்சலதனுஶ்சோபேக்ஷ்ய தே3ஹஸ்தி2திம் ।
ப்3ரஹ்மாத்மைக்யமுபேத்ய தன்மயதயா சாக2ண்ட3வ்ருத்த்யானிஶம்
ப்3ரஹ்மானந்த3ரஸஂ பிபா3த்மனி முதா3 ஶூன்யை: கிமன்யைர்ப்4ருஶம் ॥ 378॥ (பாட2பே4த:3 – கிமன்யைர்ப்4ரமை:)

அனாத்மசின்தனஂ த்யக்த்வா கஶ்மலம் து3:க2காரணம் ।
சின்தயாத்மானமானந்த3ரூபஂ யன்முக்திகாரணம் ॥ 379॥

ஏஷ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரஶேஷஸாக்ஷீ
விஜ்ஞானகோஶோ விலஸத்யஜஸ்ரம் । விஜ்ஞானகோஶே
லக்ஷ்யஂ விதா4யைனமஸத்3விலக்ஷண-
மக2ண்ட3வ்ருத்த்யாத்மதயானுபா4வய ॥ 38௦॥

ஏதமச்சி2ன்னயா வ்ருத்த்யா ப்ரத்யயான்தரஶூன்யயா ।
உல்லேக2யன்விஜானீயாத்ஸ்வஸ்வரூபதயா ஸ்பு2டம் ॥ 381॥

அத்ராத்மத்வம் த்3ருடீ4குர்வன்னஹமாதி3ஷு ஸன்த்யஜன் ।
உதா3ஸீனதயா தேஷு திஷ்டே2த்ஸ்பு2டக4டாதி3வத் ॥ 382॥ (பாட2பே4த:3 – திஷ்டே2த்34டபடாதி3வத்)

விஶுத்34மன்த:கரணஂ ஸ்வரூபே
நிவேஶ்ய ஸாக்ஷிண்யவபோ34மாத்ரே ।
ஶனை: ஶனைர்னிஶ்சலதாமுபானயன்
பூர்ணஂ ஸ்வமேவானுவிலோகயேத்தத: ॥ 383॥ (பாட2பே4த:3 – பூர்ணத்வமேவானு)

தே3ஹேன்த்3ரியப்ராணமனோஹமாதி3பி4:
ஸ்வாஜ்ஞானக்ல்ருப்தைரகி2லைருபாதி4பி4: ।
விமுக்தமாத்மானமக2ண்ட3ரூபம்
பூர்ணஂ மஹாகாஶமிவாவலோகயேத் ॥ 384॥

4டகலஶகுஸூலஸூசிமுக்2யை:
33னமுபாதி4ஶதைர்விமுக்தமேகம் ।
4வதி ந விவிதஂ4 ததை2வ ஶுத்34ம்
பரமஹமாதி3விமுக்தமேகமேவ ॥ 385॥

ப்3ரஹ்மாதி3ஸ்தம்ப3பர்யன்தா ம்ருஷாமாத்ரா உபாத4ய: । (பாட2பே4த:3 – ப்3ரஹ்மாத்3யா: ஸ்தம்ப)3
தத: பூர்ணஂ ஸ்வமாத்மானஂ பஶ்யேதே3காத்மனா ஸ்தி2தம் ॥ 386॥

யத்ர ப்4ரான்த்யா கல்பிதஂ தத்3விவேகே (பாட2பே4த:3 – யத்3விவேகே)
தத்தன்மாத்ரஂ நைவ தஸ்மாத்3விபி4ன்னம் ।
ப்4ரான்தேர்னாஶே பா4தி த்3ருஷ்டாஹிதத்த்வம் (பாட2பே4த:3 – ப்4ரான்தித்3ருஷ்டா)
ரஜ்ஜுஸ்தத்3வத்3விஶ்வமாத்மஸ்வரூபம் ॥ 387॥

ஸ்வயம் ப்3ரஹ்மா ஸ்வயஂ விஷ்ணு: ஸ்வயமின்த்3ர: ஸ்வயஂ ஶிவ: ।
ஸ்வயஂ விஶ்வமிதஂ3 ஸர்வஂ ஸ்வஸ்மாத3ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 388॥

அன்த: ஸ்வயஂ சாபி ப3ஹி: ஸ்வயஂ ச
ஸ்வயஂ புரஸ்தாத் ஸ்வயமேவ பஶ்சாத் ।
ஸ்வயஂ ஹ்யாவாச்யாஂ ஸ்வயமப்யுதீ3ச்யாம் (பாட2பே4த:3 – ஹ்யவாச்யாம்)
ததோ2பரிஷ்டாத்ஸ்வயமப்யத4ஸ்தாத் ॥ 389॥

தரங்க3பே2னப்4ரமபு3த்3பு3தா3தி3
ஸர்வஂ ஸ்வரூபேண ஜலஂ யதா2 ததா2 ।
சிதே3வ தே3ஹாத்3யஹமன்தமேதத்
ஸர்வஂ சிதே3வைகரஸஂ விஶுத்34ம் ॥ 39௦॥

ஸதே3வேதஂ3 ஸர்வஂ ஜக33வக3தஂ வாங்மனஸயோ:
ஸதோன்யன்னாஸ்த்யேவ ப்ரக்ருதிபரஸீம்னி ஸ்தி2தவத: ।
ப்ருத2க் கிஂ ம்ருத்ஸ்னாயா: கலஶக4டகும்பா4த்3யவக3தம்
வத3த்யேஷ ப்4ரான்தஸ்த்வமஹமிதி மாயாமதி3ரயா ॥ 391॥

க்ரியாஸமபி4ஹாரேண யத்ர நான்யதி3தி ஶ்ருதி: ।
ப்3ரவீதி த்3வைதராஹித்யஂ மித்2யாத்4யாஸனிவ்ருத்தயே ॥ 392॥

ஆகாஶவன்னிர்மலனிர்விகல்பம் (பாட2பே4த:3 – நிர்விகல்ப)
நி:ஸீமனி:ஸ்பன்த3னநிர்விகாரம் ।
அன்தர்ப3ஹி:ஶூன்யமனந்யமத்3வயம்
ஸ்வயஂ பரம் ப்3ரஹ்ம கிமஸ்தி போ3த்4யம் ॥ 393॥

வக்தவ்யஂ கிமு வித்3யதேத்ர ப3ஹுதா4 ப்3ரஹ்மைவ ஜீவ: ஸ்வயம்
ப்3ரஹ்மைதஜ்ஜக3தா3ததஂ நு ஸகலம் ப்3ரஹ்மாத்3விதீயஂ ஶ்ருதி: । (பாட2பே4த:3 – ஜக3தா3பராணு ஸகலம்)
ப்3ரஹ்மைவாஹமிதி ப்ரபு3த்34மதய: ஸன்த்யக்தபா3ஹ்யா: ஸ்பு2டம்
ப்3ரஹ்மீபூ4ய வஸன்தி ஸன்ததசிதா3னந்தா3த்மனைதத்3த்4ருவம் ॥ 394॥ (பாட2பே4த:3 – ஆனந்தா3த்மனைவ த்4ருவம்)

ஜஹி மலமயகோஶேஹன்தி4யோத்தா2பிதாஶாம்
ப்ரஸப4மனிலகல்பே லிங்க3தே3ஹேபி பஶ்சாத் ।
நிக3மக3தி3தகீர்திஂ நித்யமானந்த3மூர்திம்
ஸ்வயமிதி பரிசீய ப்3ரஹ்மரூபேண திஷ்ட2 ॥ 395॥

ஶவாகாரஂ யாவத்3பஜ4தி மனுஜஸ்தாவத3ஶுசி:
பரேப்4ய: ஸ்யாத்க்லேஶோ ஜனநமரணவ்யாதி4னிலய: । (பாட2பே4த:3 – வ்யாதி4னிரயா:)
யதா3த்மானஂ ஶுத்3தஂ4 கலயதி ஶிவாகாரமசலம்
ததா3 தேப்4யோ முக்தோ ப4வதி ஹி ததா3ஹ ஶ்ருதிரபி ॥ 396॥

ஸ்வாத்மன்யாரோபிதாஶேஷாபா4ஸவஸ்துனிராஸத: ।
ஸ்வயமேவ பரம் ப்3ரஹ்ம பூர்ணமத்3வயமக்ரியம் ॥ 397॥

ஸமாஹிதாயாஂ ஸதி சித்தவ்ருத்தௌ
பராத்மனி ப்3ரஹ்மணி நிர்விகல்பே ।
ந த்3ருஶ்யதே கஶ்சித3யஂ விகல்ப:
ப்ரஜல்பமாத்ர: பரிஶிஷ்யதே யத: ॥ 398॥ (பாட2பே4த:3 – தத:)

அஸத்கல்போ விகல்போயஂ விஶ்வமித்யேகவஸ்துனி ।
நிர்விகாரே நிராகாரே நிர்விஶேஷே பி4தா3 குத: ॥ 399॥

த்3ரஷ்டுத3ர்ஶனத்3ருஶ்யாதி3பா4வஶூன்யைகவஸ்துனி । (பாட2பே4த:3 – த்3ரஷ்ட்ருத3ர்ஶன)
நிர்விகாரே நிராகாரே நிர்விஶேஷே பி4தா3 குத: ॥ 4௦௦॥

கல்பார்ணவ இவாத்யன்தபரிபூர்ணைகவஸ்துனி ।
நிர்விகாரே நிராகாரே நிர்விஶேஷே பி4தா3 குத: ॥ 4௦1॥

தேஜஸீவ தமோ யத்ர ப்ரலீனம் ப்4ரான்திகாரணம் । (பாட2பே4த:3 – யத்ர விலீனம்)
அத்3விதீயே பரே தத்த்வே நிர்விஶேஷே பி4தா3 குத: ॥ 4௦2॥

ஏகாத்மகே பரே தத்த்வே பே43வார்தா கதஂ2 வஸேத் । (பாட2பே4த:3 – கத2ம் ப4வேத்)
ஸுஷுப்தௌ ஸுக2மாத்ராயாம் பே4த:3 கேனாவலோகித: ॥ 4௦3॥

ந ஹ்யஸ்தி விஶ்வஂ பரதத்த்வபோ3தா4த்
ஸதா3த்மனி ப்3ரஹ்மணி நிர்விகல்பே ।
காலத்ரயே நாப்யஹிரீக்ஷிதோ கு3ணே
ந ஹ்யம்பு3பி3ன்து3ர்ம்ருக3த்ருஷ்ணிகாயாம் ॥ 4௦4॥

மாயாமாத்ரமித3ம் த்3வைதமத்3வைதஂ பரமார்த2த: ।
இதி ப்3ரூதே ஶ்ருதி: ஸாக்ஷாத்ஸுஷுப்தாவனுபூ4யதே ॥ 4௦5॥

அனந்யத்வமதி4ஷ்டா2னாதா3ரோப்யஸ்ய நிரீக்ஷிதம் ।
பண்டி3தை ரஜ்ஜுஸர்பாதௌ3 விகல்போ ப்4ரான்திஜீவன: ॥ 4௦6॥

சித்தமூலோ விகல்போயஂ சித்தாபா4வே ந கஶ்சன ।
அதஶ்சித்தஂ ஸமாதே4ஹி ப்ரத்யக்3ரூபே பராத்மனி ॥ 4௦7॥

கிமபி ஸததபோ3தஂ4 கேவலானந்த3ரூபம்
நிருபமமதிவேலஂ நித்யமுக்தஂ நிரீஹம் ।
நிரவதி433னாபஂ4 நிஷ்கலஂ நிர்விகல்பம்
ஹ்ருதி3 கலயதி வித்3வான் ப்3ரஹ்ம பூர்ணஂ ஸமாதௌ4 ॥ 4௦8॥

ப்ரக்ருதிவிக்ருதிஶூன்யம் பா4வனாதீதபா4வம்
ஸமரஸமஸமானஂ மானஸம்ப3ன்த4தூ3ரம் ।
நிக3மவசனஸித்3தஂ4 நித்யமஸ்மத்ப்ரஸித்34ம்
ஹ்ருதி3 கலயதி வித்3வான் ப்3ரஹ்ம பூர்ணஂ ஸமாதௌ4 ॥ 4௦9॥

அஜரமமரமஸ்தாபா4வவஸ்துஸ்வரூபம் (பாட2பே4த:3 – பா4ஸவஸ்து)
ஸ்திமிதஸலிலராஶிப்ரக்2யமாக்2யாவிஹீனம் ।
ஶமிதகு3ணவிகாரஂ ஶாஶ்வதஂ ஶான்தமேகம்
ஹ்ருதி3 கலயதி வித்3வான் ப்3ரஹ்ம பூர்ணஂ ஸமாதௌ4 ॥ 41௦॥

ஸமாஹிதான்த:கரண: ஸ்வரூபே
விலோகயாத்மானமக2ண்ட3வைப4வம் ।
விச்சி2ன்த்3தி4 ப3ன்த4ம் ப4வக3ன்த43ன்தி4தம் (பாட2பே4த:3 – க3ன்த43ன்தி4லம்)
யத்னேன பும்ஸ்த்வஂ ஸப2லீகுருஷ்வ ॥ 411-

ஸர்வோபாதி4வினிர்முக்தஂ ஸச்சிதா3னந்த3மத்3வயம் ।
பா4வயாத்மானமாத்மஸ்தஂ2 ந பூ4ய: கல்பஸேத்4வனே ॥ 412॥

சா2யேவ பும்ஸ: பரித்3ருஶ்யமான-
மாபா4ஸரூபேண ப2லானுபூ4த்யா ।
ஶரீரமாராச்ச2வவன்னிரஸ்தம்
புனர்ன ஸன்த4த்த இதஂ3 மஹாத்மா ॥ 413॥

ஸததவிமலபோ3தா4னந்த3ரூபஂ ஸமேத்ய (பாட2பே4த:3 – ஸ்வமேத்ய)
த்யஜ ஜட3மலரூபோபாதி4மேதஂ ஸுதூ3ரே ।
அத2 புனரபி நைஷ ஸ்மர்யதாஂ வான்தவஸ்து (பாட2பே4த:3 – புனரபி நைவ)
ஸ்மரணவிஷயபூ4தஂ கல்பதே குத்ஸனாய ॥ 414॥

ஸமூலமேதத்பரிதா3ஹ்ய வஹ்னௌ (பாட2பே4த:3 – பரித3ஹ்ய)
ஸதா3த்மனி ப்3ரஹ்மணி நிர்விகல்பே ।
தத: ஸ்வயஂ நித்யவிஶுத்34போ3தா4
நன்தா3த்மனா திஷ்ட2தி வித்3வரிஷ்ட:2 ॥ 415॥

ப்ராரப்34ஸூத்ரக்3ரதி2தஂ ஶரீரம்
ப்ரயாது வா திஷ்ட2து கோ3ரிவ ஸ்ரக் ।
ந தத்புன: பஶ்யதி தத்த்வவேத்தா-
நன்தா3த்மனி ப்3ரஹ்மணி லீனவ்ருத்தி: ॥ 416॥

அக2ண்டா3னந்த3மாத்மானஂ விஜ்ஞாய ஸ்வஸ்வரூபத: ।
கிமிச்ச2ன் கஸ்ய வா ஹேதோர்தே3ஹஂ புஷ்ணாதி தத்த்வவித் ॥ 417॥

ஸம்ஸித்34ஸ்ய ப2லஂ த்வேதஜ்ஜீவன்முக்தஸ்ய யோகி3ன: ।
3ஹிரன்த: ஸதா3னந்த3ரஸாஸ்வாத3னமாத்மனி ॥ 418॥

வைராக்3யஸ்ய ப2லம் போ3தோ4 போ34ஸ்யோபரதி: ப2லம் ।
ஸ்வானந்தா3னுப4வாச்சா2ன்திரேஷைவோபரதே: ப2லம் ॥ 419॥

யத்3யுத்தரோத்தராபா4வ: பூர்வபூர்வன்து நிஷ்ப2லம் ।
நிவ்ருத்தி: பரமா த்ருப்திரானந்தோ3னுபம: ஸ்வத: ॥ 42௦॥

த்3ருஷ்டது3:கே2ஷ்வனுத்3வேகோ3 வித்3யாயா: ப்ரஸ்துதம் ப2லம் ।
யத்க்ருதம் ப்4ரான்திவேலாயாஂ நானா கர்ம ஜுகு3ப்ஸிதம் ।
பஶ்சான்னரோ விவேகேன தத்கதஂ2 கர்துமர்ஹதி ॥ 421॥

வித்3யாப2லஂ ஸ்யாத3ஸதோ நிவ்ருத்தி:
ப்ரவ்ருத்திரஜ்ஞானப2லஂ ததீ3க்ஷிதம் ।
தஜ்ஜ்ஞாஜ்ஞயோர்யன்ம்ருக3த்ருஷ்ணிகாதௌ3
நோசேத்3விதா3ம் த்3ருஷ்டப2லஂ கிமஸ்மாத் ॥ 422॥ (பாட2பே4த:3 – நோசேத்3விதோ3)

அஜ்ஞானஹ்ருத3யக்3ரன்தே2ர்வினாஶோ யத்3யஶேஷத: ।
அனிச்சோ2ர்விஷய: கிஂ நு ப்ரவ்ருத்தே: காரணஂ ஸ்வத: ॥ 423॥ (பாட2பே4த:3 – விது3ஷ: கிம்)

வாஸனானுத3யோ போ4க்3யே வைராக்3யஸ்ய ததா3வதி4: ।
அஹம்பா4வோத3யாபா4வோ போ34ஸ்ய பரமாவதி4: ।
லீனவ்ருத்தைரனுத்பத்திர்மர்யாதோ3பரதேஸ்து ஸா ॥ 424॥ (பாட2பே4த:3 – வ்ருத்தேர)

ப்3ரஹ்மாகாரதயா ஸதா3 ஸ்தி2ததயா நிர்முக்தபா3ஹ்யார்த2தீ4
ரன்யாவேதி3தபோ4க்3யபோ43கலனோ நித்3ராலுவத்3பா3லவத் ।
ஸ்வப்னாலோகிதலோகவஜ்ஜக3தி3தஂ3 பஶ்யன்க்வசில்லப்34தீ4
ராஸ்தே கஶ்சித3னந்தபுண்யப2லபு4க்34ன்ய: ஸ மான்யோ பு4வி ॥ 425॥

ஸ்தி2தப்ரஜ்ஞோ யதிரயஂ ய: ஸதா3னந்த3மஶ்னுதே ।
ப்3ரஹ்மண்யேவ விலீனாத்மா நிர்விகாரோ வினிஷ்க்ரிய: ॥ 426॥

ப்3ரஹ்மாத்மனோ: ஶோதி4தயோரேகபா4வாவகா3ஹினீ ।
நிர்விகல்பா ச சின்மாத்ரா வ்ருத்தி: ப்ரஜ்ஞேதி கத்2யதே ।
ஸுஸ்தி2தாஸௌ ப4வேத்3யஸ்ய ஸ்தி2தப்ரஜ்ஞ: ஸ உச்யதே ॥ 427॥

யஸ்ய ஸ்தி2தா ப4வேத்ப்ரஜ்ஞா யஸ்யானந்தோ3 நிரன்தர: ।
ப்ரபஞ்சோ விஸ்ம்ருதப்ராய: ஸ ஜீவன்முக்த இஷ்யதே ॥ 428॥

லீனதீ4ரபி ஜாக3ர்தி ஜாக்3ரத்34ர்மவிவர்ஜித: ।
போ3தோ4 நிர்வாஸனோ யஸ்ய ஸ ஜீவன்முக்த இஷ்யதே ॥ 429॥

ஶான்தஸம்ஸாரகலன: கலாவானபி நிஷ்கல: ।
யஸ்ய சித்தஂ வினிஶ்சின்தஂ ஸ ஜீவன்முக்த இஷ்யதே ॥ 43௦॥ (பாட2பே4த:3 – ய: ஸசித்தோபி நிஶ்சித்த:)

வர்தமானேபி தே3ஹேஸ்மிஞ்சா2யாவத3னுவர்தினி ।
அஹன்தாமமதாபா4வோ ஜீவன்முக்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 431॥

அதீதானநுஸன்தா4னம் ப4விஷ்யத3விசாரணம் ।
ஔதா3ஸீன்யமபி ப்ராப்தஂ ஜீவன்முக்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 432॥ (பாட2பே4த:3 – ப்ராப்தே)

கு3ணதோ3ஷவிஶிஷ்டேஸ்மின்ஸ்வபா4வேன விலக்ஷணே ।
ஸர்வத்ர ஸமத3ர்ஶித்வஂ ஜீவன்முக்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 433॥

இஷ்டானிஷ்டார்த2ஸம்ப்ராப்தௌ ஸமத3ர்ஶிதயாத்மனி ।
உப4யத்ராவிகாரித்வஂ ஜீவன்முக்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 434॥

ப்3ரஹ்மானந்த3ரஸாஸ்வாதா3ஸக்தசித்ததயா யதே: ।
அன்தர்ப3ஹிரவிஜ்ஞானஂ ஜீவன்முக்தஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 435॥

தே3ஹேன்த்3ரியாதௌ3 கர்தவ்யே மமாஹம்பா4வவர்ஜித: ।
ஔதா3ஸீன்யேன யஸ்திஷ்டே2த்ஸ ஜீவன்முக்தலக்ஷண: ॥ 436॥ (பாட2பே4த:3 – ஸ ஜீவன்முக்த இஷ்யதே)

விஜ்ஞாத ஆத்மனோ யஸ்ய ப்3ரஹ்மபா4வ: ஶ்ருதேர்ப3லாத் ।
4வப3ன்த4வினிர்முக்த: ஸ ஜீவன்முக்தலக்ஷண: ॥ 437॥ (பாட2பே4த:3 – ஸ ஜீவன்முக்த இஷ்யதே)

தே3ஹேன்த்3ரியேஷ்வஹம்பா4வ இத3ம்பா4வஸ்தத3ன்யகே ।
யஸ்ய நோ ப4வத: க்வாபி ஸ ஜீவன்முக்த இஷ்யதே ॥ 438॥

ஜீவேஶோப4யஸம்ஸாரரூபது3ர்வாஸனோஜ்ஜி2தா ।
ஸா ஸர்வதா3 ப4வேத்3யஸ்ய ஸ ஜீவன்முக்த இஷ்யதே ॥

ந ப்ரத்யக்3ப்3ரஹ்மணோர்பே4தஂ3 கதா3பி ப்3ரஹ்மஸர்க3யோ: ।
ப்ரஜ்ஞயா யோ விஜானிதி ஸ ஜீவன்முக்தலக்ஷண: ॥ 439॥ (பாட2பே4த:3 – ஸ ஜீவன்முக்த இஷ்யதே)
ஸாது4பி4: பூஜ்யமானேஸ்மின்பீட்3யமானேபி து3ர்ஜனை: ।
ஸமபா4வோ ப4வேத்3யஸ்ய ஸ ஜீவன்முக்தலக்ஷண: ॥ 44௦॥ (பாட2பே4த:3 – ஸ ஜீவன்முக்த இஷ்யதே)

யத்ர ப்ரவிஷ்டா விஷயா: பரேரிதா
நதீ3ப்ரவாஹா இவ வாரிராஶௌ ।
லினந்தி ஸன்மாத்ரதயா ந விக்ரியாம்
உத்பாத3யன்த்யேஷ யதிர்விமுக்த: ॥ 441॥

விஜ்ஞாதப்3ரஹ்மதத்த்வஸ்ய யதா2பூர்வஂ ந ஸம்ஸ்ருதி: ।
அஸ்தி சேன்ன ஸ விஜ்ஞாதப்3ரஹ்மபா4வோ ப3ஹிர்முக:2 ॥ 442॥

ப்ராசீனவாஸனாவேகா33ஸௌ ஸம்ஸரதீதி சேத் ।
ந ஸதே3கத்வவிஜ்ஞானான்மன்தீ3 ப4வதி வாஸனா ॥ 443॥

அத்யன்தகாமுகஸ்யாபி வ்ருத்தி: குண்ட2தி மாதரி ।
ததை2வ ப்3ரஹ்மணி ஜ்ஞாதே பூர்ணானந்தே3 மனீஷிண: ॥ 444॥

நிதி3த்4யாஸனஶீலஸ்ய பா3ஹ்யப்ரத்யய ஈக்ஷ்யதே ।
ப்3ரவீதி ஶ்ருதிரேதஸ்ய ப்ராரப்34ம் ப2லத3ர்ஶனாத் ॥ 445॥

ஸுகா2த்3யனுப4வோ யாவத்தாவத்ப்ராரப்34மிஷ்யதே ।
2லோத3ய: க்ரியாபூர்வோ நிஷ்க்ரியோ ந ஹி குத்ரசித் ॥ 446॥

அஹம் ப்3ரஹ்மேதி விஜ்ஞானாத்கல்பகோடிஶதார்ஜிதம் ।
ஸஞ்சிதஂ விலயஂ யாதி ப்ரபோ3தா4த்ஸ்வப்னகர்மவத் ॥ 447॥

யத்க்ருதஂ ஸ்வப்னவேலாயாஂ புண்யஂ வா பாபமுல்ப3ணம் ।
ஸுப்தோத்தி2தஸ்ய கின்தத்ஸ்யாத்ஸ்வர்கா3ய நரகாய வா ॥ 448॥

ஸ்வமஸங்க3முதா3ஸீனஂ பரிஜ்ஞாய நபோ4 யதா2 ।
ந ஶ்லிஷ்யதி ச யத்கிஞ்சித்கதா3சித்3பா4விகர்மபி4: ॥ 449॥ (பாட2பே4த:3 – ஶ்லிஷ்யதே யதி: கிஞ்சித்)

ந நபோ4 க4டயோகே3ன ஸுராக3ன்தே4ன லிப்யதே ।
ததா2த்மோபாதி4யோகே3ன தத்34ர்மைர்னைவ லிப்யதே ॥ 45௦॥

ஜ்ஞானோத3யாத்புராரப்3தஂ4 கர்மஜ்ஞானான்ன நஶ்யதி ।
அத3த்வா ஸ்வப2லஂ லக்ஷ்யமுத்3தி3ஶ்யோத்ஸ்ருஷ்டபா3ணவத் ॥ 451॥

வ்யாக்4ரபு3த்3த்4யா வினிர்முக்தோ பா3ண: பஶ்சாத்து கோ3மதௌ ।
ந திஷ்ட2தி சி2னத்யேவ லக்ஷ்யஂ வேகே3ன நிர்ப4ரம் ॥ 452॥

ப்ராரப்34ம் ப3லவத்தரம் க2லு விதா3ம் போ4கே3ன தஸ்ய க்ஷய:
ஸம்யக்3ஜ்ஞானஹுதாஶனேன விலய: ப்ராக்ஸஞ்சிதாகா3மினாம் ।
ப்3ரஹ்மாத்மைக்யமவேக்ஷ்ய தன்மயதயா யே ஸர்வதா3 ஸம்ஸ்தி2தா:
தேஷாஂ தத்த்ரிதயஂ நஹி க்வசித3பி ப்3ரஹ்மைவ தே நிர்கு3ணம் ॥ 453॥

உபாதி4தாதா3த்ம்யவிஹீனகேவல-
ப்3ரஹ்மாத்மனைவாத்மனி திஷ்ட2தோ முனே: ।
ப்ராரப்34ஸத்3பா4வகதா2 ந யுக்தா
ஸ்வப்னார்த2ஸம்ப3ன்த4கதே2வ ஜாக்3ரத: ॥ 454॥

ந ஹி ப்ரபு3த்3த:4 ப்ரதிபா4ஸதே3ஹே
தே3ஹோபயோகி3ன்யபி ச ப்ரபஞ்சே ।
கரோத்யஹன்தாஂ மமதாமித3ன்தாம்
கின்து ஸ்வயஂ திஷ்ட2தி ஜாக3ரேண ॥ 455॥

ந தஸ்ய மித்2யார்த2ஸமர்த2னேச்சா2
ந ஸங்க்3ரஹஸ்தஜ்ஜக3தோபி த்3ருஷ்ட: ।
தத்ரானுவ்ருத்திர்யதி3 சேன்ம்ருஷார்தே2
ந நித்3ரயா முக்த இதீஷ்யதே த்4ருவம் ॥ 456॥

தத்3வத்பரே ப்3ரஹ்மணி வர்தமான:
ஸதா3த்மனா திஷ்ட2தி நான்யதீ3க்ஷதே ।
ஸ்ம்ருதிர்யதா2 ஸ்வப்னவிலோகிதார்தே2
ததா2 வித:3 ப்ராஶனமோசனாதௌ3 ॥ 457॥

கர்மணா நிர்மிதோ தே3ஹ: ப்ராரப்3தஂ4 தஸ்ய கல்ப்யதாம் ।
நானாதே3ராத்மனோ யுக்தஂ நைவாத்மா கர்மனிர்மித: ॥ 458॥

அஜோ நித்ய: ஶாஶ்வத இதி ப்3ரூதே ஶ்ருதிரமோக4வாக் । (பாட2பே4த:3 – அஜோ நித்ய இதி ப்3ரூதே ஶ்ருதிரேஷா த்வமோக4வாக்)
ததா3த்மனா திஷ்ட2தோஸ்ய குத: ப்ராரப்34கல்பனா ॥ 459॥

ப்ராரப்3தஂ4 ஸித்4யதி ததா3 யதா3 தே3ஹாத்மனா ஸ்தி2தி: ।
தே3ஹாத்மபா4வோ நைவேஷ்ட: ப்ராரப்3தஂ4 த்யஜ்யதாமத: ॥ 46௦॥

ஶரீரஸ்யாபி ப்ராரப்34கல்பனா ப்4ரான்திரேவ ஹி ।
அத்4யஸ்தஸ்ய குத: ஸத்த்வமஸத்யஸ்ய குதோ ஜனி: । (பாட2பே4த:3 – ஸத்த்வமஸத்த்வஸ்ய)
அஜாதஸ்ய குதோ நாஶ: ப்ராரப்34மஸத: குத: ॥ 461॥

ஜ்ஞானேனாஜ்ஞானகார்யஸ்ய ஸமூலஸ்ய லயோ யதி3 ।
திஷ்ட2த்யயஂ கத2ம் தே3ஹ இதி ஶங்காவதோ ஜடா3ன் ॥ 462॥

ஸமாதா4தும் பா3ஹ்யத்3ருஷ்ட்யா ப்ராரப்3தஂ4 வத3தி ஶ்ருதி: ।
ந து தே3ஹாதி3ஸத்யத்வபோ34னாய விபஶ்சிதாம் ।
யத: ஶ்ருதேரபி4ப்ராய: பரமார்தை2ககோ3சர: ॥ 463॥

பரிபூர்ணமனாத்3யன்தமப்ரமேயமவிக்ரியம் ।
ஏகமேவாத்3வயம் ப்3ரஹ்ம நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 464॥

ஸத்34னஂ சித்34னஂ நித்யமானந்த34னமக்ரியம் ।
ஏகமேவாத்3வயம் ப்3ரஹ்ம நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 465॥

ப்ரத்யகே3கரஸஂ பூர்ணமனந்தஂ ஸர்வதோமுக2ம் ।
ஏகமேவாத்3வயம் ப்3ரஹ்ம நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 466॥

அஹேயமனுபாதே3யமனாதே3யமனாஶ்ரயம் । மனாதே4யமனா
ஏகமேவாத்3வயம் ப்3ரஹ்ம நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 467॥

நிர்கு3ணஂ நிஷ்கலஂ ஸூக்ஷ்மஂ நிர்விகல்பஂ நிரஞ்ஜனம் ।
ஏகமேவாத்3வயம் ப்3ரஹ்ம நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 468॥

அனிரூப்ய ஸ்வரூபஂ யன்மனோவாசாமகோ3சரம் ।
ஏகமேவாத்3வயம் ப்3ரஹ்ம நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 469॥

ஸத்ஸம்ருத்3தஂ4 ஸ்வத:ஸித்3தஂ4 ஶுத்34ம் பு3த்34மனீத்3ருஶம் ।
ஏகமேவாத்3வயம் ப்3ரஹ்ம நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 47௦॥

நிரஸ்தராகா3 வினிரஸ்தபோ4கா3: (பாட2பே4த:3 – நிரபாஸ்தபோ4கா3🙂
ஶான்தா: ஸுதா3ன்தா யதயோ மஹான்த: ।
விஜ்ஞாய தத்த்வஂ பரமேதத3ன்தே
ப்ராப்தா: பராஂ நிர்வ்ருதிமாத்மயோகா3த் ॥ 471॥

4வானபீதஂ3 பரதத்த்வமாத்மன:
ஸ்வரூபமானந்த34னஂ விசார்ய । (பாட2பே4த:3 – நிசாய்ய)
விதூ4ய மோஹஂ ஸ்வமன:ப்ரகல்பிதம்
முக்த: க்ருதார்தோ2 ப4வது ப்ரபு3த்3த:4 ॥ 472॥

ஸமாதி4னா ஸாது4வினிஶ்சலாத்மனா (பாட2பே4த:3 – ஸுனிஶ்சலாத்மனா)
பஶ்யாத்மதத்த்வஂ ஸ்பு2டபோ34சக்ஷுஷா ।
நி:ஸம்ஶயஂ ஸம்யக3வேக்ஷிதஶ்சே-
ச்ச்2ருத: பதா3ர்தோ2 ந புனர்விகல்ப்யதே ॥ 473॥ (பாட2பே4த:3 – புனர்விகல்பதே)

ஸ்வஸ்யாவித்3யாப3ன்த4ஸம்ப3ன்த4மோக்ஷா-
த்ஸத்யஜ்ஞானானந்த3ரூபாத்மலப்3தௌ4 ।
ஶாஸ்த்ரஂ யுக்திர்தே3ஶிகோக்தி: ப்ரமாணம்
சான்த:ஸித்3தா4 ஸ்வானுபூ4தி: ப்ரமாணம் ॥ 474॥

3ன்தோ4 மோக்ஷஶ்ச த்ருப்திஶ்ச சின்தாரோக்3யக்ஷுதா43ய: ।
ஸ்வேனைவ வேத்3யா யஜ்ஜ்ஞானஂ பரேஷாமானுமானிகம் ॥ 475॥

தடஸ்தி2தா போ34யன்தி கு3ரவ: ஶ்ருதயோ யதா2 ।
ப்ரஜ்ஞயைவ தரேத்3வித்3வானீஶ்வரானுக்3ருஹீதயா ॥ 476॥

ஸ்வானுபூ4த்யா ஸ்வயஂ ஜ்ஞாத்வா ஸ்வமாத்மானமக2ண்டி3தம் ।
ஸம்ஸித்3த:4 ஸம்முகஂ2 திஷ்டே2ன்னிர்விகல்பாத்மனாத்மனி ॥ 477॥ (பாட2பே4த:3 – ஸுஸுகஂ2 திஷ்டே2ன்)
வேதா3ன்தஸித்3தா4ன்தனிருக்திரேஷா
ப்3ரஹ்மைவ ஜீவ: ஸகலஂ ஜக3ச்ச ।
அக2ண்ட3ரூபஸ்தி2திரேவ மோக்ஷோ
ப்3ரஹ்மாத்3விதீயே ஶ்ருதய: ப்ரமாணம் ॥ 478॥ (பாட2பே4த:3 – ப்3ரஹ்மாத்3விதீயம்)

இதி கு3ருவசனாச்ச்2ருதிப்ரமாணாத்
பரமவக3ம்ய ஸதத்த்வமாத்மயுக்த்யா ।
ப்ரஶமிதகரண: ஸமாஹிதாத்மா
க்வசித3சலாக்ருதிராத்மனிஷ்ட2தோபூ4த் ॥ 479॥ (பாட2பே4த:3 – ஆத்மனிஷ்டி2தோ)

கிஞ்சித்காலஂ ஸமாதா4ய பரே ப்3ரஹ்மணி மானஸம் । (பாட2பே4த:3 – கஞ்சித்காலம்)
உத்தா2ய பரமானந்தா3தி3தஂ3 வசனமப்3ரவீத் ॥ 48௦॥ (பாட2பே4த:3 – வ்யுத்தா2ய)

பு3த்3தி4ர்வினஷ்டா க3லிதா ப்ரவ்ருத்தி:
ப்3ரஹ்மாத்மனோரேகதயாதி43த்யா ।
இதஂ3 ந ஜானேப்யனிதஂ3 ந ஜானே
கிஂ வா கியத்3வா ஸுக2மஸ்த்யபாரம் ॥ 481॥ (பாட2பே4த:3 – ஸுக2மஸ்ய பாரம்)

வாசா வக்துமஶக்யமேவ மனஸா மன்துஂ ந வா ஶக்யதே
ஸ்வானந்தா3ம்ருதபூரபூரிதபரப்3ரஹ்மாம்பு3தே4ர்வைப4வம் ।
அம்போ4ராஶிவிஶீர்ணவார்ஷிகஶிலாபா4வம் பஜ4ன்மே மனோ
யஸ்யாம்ஶாம்ஶலவே விலீனமது4னானந்தா3த்மனா நிர்வ்ருதம் ॥ 482॥

க்வ க3தஂ கேன வா நீதஂ குத்ர லீனமிதஂ3 ஜக3த் ।
அது4னைவ மயா த்3ருஷ்டஂ நாஸ்தி கிஂ மஹத3த்3பு4தம் ॥ 483॥

கிஂ ஹேயஂ கிமுபாதே3யஂ கிமன்யத்கிஂ விலக்ஷணம் ।
அக2ண்டா3னந்த3பீயூஷபூர்ணே ப்3ரஹ்மமஹார்ணவே ॥ 484॥

ந கிஞ்சித3த்ர பஶ்யாமி ந ஶருணோமி ந வேத்3ம்யஹம் ।
ஸ்வாத்மனைவ ஸதா3னந்த3ரூபேணாஸ்மி விலக்ஷண: ॥ 485॥

நமோ நமஸ்தே கு3ரவே மஹாத்மனே
விமுக்தஸங்கா3ய ஸது3த்தமாய ।
நித்யாத்3வயானந்த3ரஸஸ்வரூபிணே
பூ4ம்னே ஸதா3பாரத3யாம்பு3தா4ம்னே ॥ 486॥

யத்கடாக்ஷஶஶிஸான்த்3ரசன்த்3ரிகா-
பாததூ4தப4வதாபஜஶ்ரம: ।
ப்ராப்தவானஹமக2ண்ட3வைப4வா-
நன்த3மாத்மபத3மக்ஷயஂ க்ஷணாத் ॥ 487॥

4ன்யோஹஂ க்ருதக்ருத்யோஹஂ விமுக்தோஹம் ப4வக்3ரஹாத் ।
நித்யானந்த3ஸ்வரூபோஹஂ பூர்ணோஹஂ த்வத3னுக்3ரஹாத் ॥ 488॥

அஸங்கோ3ஹமனங்கோ3ஹமலிங்கோ3ஹமப4ங்கு3ர: ।
ப்ரஶான்தோஹமனந்தோஹமமலோஹஂ சிரன்தன: ॥ 489॥ (பாட2பே4த:3 – ஹமதான்தோஹம்)

அகர்தாஹமபோ4க்தாஹமவிகாரோஹமக்ரிய: ।
ஶுத்34போ34ஸ்வரூபோஹஂ கேவலோஹஂ ஸதா3ஶிவ: ॥ 49௦॥

த்3ரஷ்டு: ஶ்ரோதுர்வக்து: கர்துர்போ4க்துர்விபி4ன்ன ஏவாஹம் ।
நித்யனிரன்தரனிஷ்க்ரியனி:ஸீமாஸங்க3பூர்ணபோ3தா4த்மா ॥ 491॥

நாஹமிதஂ3 நாஹமதோ3ப்யுப4யோரவபா4ஸகஂ பரஂ ஶுத்34ம் ।
பா3ஹ்யாப்4யன்தரஶூன்யஂ பூர்ணம் ப்3ரஹ்மாத்3விதீயமேவாஹம் ॥ 492॥

நிருபமமனாதி3தத்த்வஂ த்வமஹமித3மத3 இதி கல்பனாதூ3ரம் ।
நித்யானந்தை3கரஸஂ ஸத்யம் ப்3ரஹ்மாத்3விதீயமேவாஹம் ॥ 493॥

நாராயணோஹஂ நரகான்தகோஹம்
புரான்தகோஹஂ புருஷோஹமீஶ: ।
அக2ண்ட3போ3தோ4ஹமஶேஷஸாக்ஷீ
நிரீஶ்வரோஹஂ நிரஹஂ ச நிர்மம: ॥ 494॥

ஸர்வேஷு பூ4தேஷ்வஹமேவ ஸம்ஸ்தி2தோ
ஜ்ஞானாத்மனான்தர்ப3ஹிராஶ்ரய: ஸன் ।
போ4க்தா ச போ4க்3யஂ ஸ்வயமேவ ஸர்வம்
யத்3யத்ப்ருத2க்3த்3ருஷ்டமித3ன்தயா புரா ॥ 495॥

மய்யக2ண்ட3ஸுகா2ம்போ4தௌ4 ப3ஹுதா4 விஶ்வவீசய: ।
உத்பத்3யன்தே விலீயன்தே மாயாமாருதவிப்4ரமாத் ॥ 496॥

ஸ்து2லாதி3பா4வா மயி கல்பிதா ப்4ரமா-
தா3ரோபிதானுஸ்பு2ரணேன லோகை: ।
காலே யதா2 கல்பகவத்ஸராய-
ணர்த்வாத3யோ நிஷ்கலனிர்விகல்பே ॥ 497॥

ஆரோபிதஂ நாஶ்ரயதூ3ஷகம் ப4வேத்
கதா3பி மூடை4ரதிதோ3ஷதூ3ஷிதை: । மூடை4ர்மதி
நார்த்3ரீகரோத்யூஷரபூ4மிபா43ம்
மரீசிகாவாரி மஹாப்ரவாஹ: ॥ 498॥

ஆகாஶவல்லேபவிதூ3ரகோ3ஹம் (பாட2பே4த:3 – ஆகாஶவத் கல்பவி)
ஆதி3த்யவத்3பா4ஸ்யவிலக்ஷணோஹம் ।
அஹார்யவன்னித்யவினிஶ்சலோஹம்
அம்போ4தி4வத்பாரவிவர்ஜிதோஹம் ॥ 499॥

ந மே தே3ஹேன ஸம்ப3ன்தோ4 மேகே4னேவ விஹாயஸ: ।
அத: குதோ மே தத்34ர்மா ஜாக்3ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்தய: ॥ 5௦௦॥

உபாதி4ராயாதி ஸ ஏவ க3ச்ச2தி
ஸ ஏவ கர்மாணி கரோதி பு4ங்க்தே ।
ஸ ஏவ ஜீர்யன் ம்ரியதே ஸதா3ஹம் (பாட2பே4த:3 – ஏவ ஜீவன்)
குலாத்3ரிவன்னிஶ்சல ஏவ ஸம்ஸ்தி2த: ॥ 5௦1॥

ந மே ப்ரவ்ருத்திர்ன ச மே நிவ்ருத்தி:
ஸதை3கரூபஸ்ய நிரம்ஶகஸ்ய ।
ஏகாத்மகோ யோ நிவிடோ3 நிரன்தரோ (பாட2பே4த:3 – நிபி3டோ3)
வ்யோமேவ பூர்ண: ஸ கதஂ2 நு சேஷ்டதே ॥ 5௦2॥

புண்யானி பாபானி நிரின்த்3ரியஸ்ய
நிஶ்சேதஸோ நிர்விக்ருதேர்னிராக்ருதே: ।
குதோ மமாக2ண்ட3ஸுகா2னுபூ4தே:
ப்3ரூதே ஹ்யனந்வாக3தமித்யபி ஶ்ருதி: ॥ 5௦3॥

சா2யயா ஸ்ப்ருஷ்டமுஷ்ணஂ வா ஶீதஂ வா ஸுஷ்டு2 து3:ஷ்டு2 வா ।
ந ஸ்ப்ருஶத்யேவ யத்கிஞ்சித்புருஷஂ தத்3விலக்ஷணம் ॥ 5௦4॥

ந ஸாக்ஷிணஂ ஸாக்ஷ்யத4ர்மா: ஸம்ஸ்ப்ருஶன்தி விலக்ஷணம் ।
அவிகாரமுதா3ஸீனம் க்3ருஹத4ர்மா: ப்ரதீ3பவத் ।
தே3ஹேன்த்3ரியமனோத4ர்மா நைவாத்மானஂ ஸ்ப்ருஶன்த்யஹோ ॥ 5௦5॥ ஏக்ஷ்த்ர

ரவேர்யதா2 கர்மணி ஸாக்ஷிபா4வோ
வஹ்னேர்யதா2 தா3ஹனியாமகத்வம் । (பாட2பே4த:3 – வாயஸி தா3ஹகத்வம்)
ரஜ்ஜோர்யதா2ரோபிதவஸ்துஸங்க:3
ததை2வ கூடஸ்த2சிதா3த்மனோ மே ॥ 5௦6॥

கர்தாபி வா காரயிதாபி நாஹம்
போ4க்தாபி வா போ4ஜயிதாபி நாஹம் ।
த்3ரஷ்டாபி வா த3ர்ஶயிதாபி நாஹம்
ஸோஹஂ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரனீத்3ருகா3த்மா ॥ 5௦7॥

சலத்யுபாதௌ4 ப்ரதிபி3ம்ப3லௌல்ய-
மௌபாதி4கஂ மூட4தி4யோ நயன்தி ।
ஸ்வபி3ம்ப3பூ4தஂ ரவிவத்3வினிஷ்க்ரியம்
கர்தாஸ்மி போ4க்தாஸ்மி ஹதோஸ்மி ஹேதி ॥ 5௦8॥

ஜலே வாபி ஸ்த2லே வாபி லுட2த்வேஷ ஜடா3த்மக: ।
நாஹஂ விலிப்யே தத்34ர்மைர்க4டத4ர்மைர்னபோ4 யதா2 ॥ 5௦9॥

கர்த்ருத்வபோ4க்த்ருத்வக2லத்வமத்ததா-
ஜட3த்வப3த்34த்வவிமுக்ததாத3ய: ।
பு3த்3தே4ர்விகல்பா ந து ஸன்தி வஸ்துத:
ஸ்வஸ்மின்பரே ப்3ரஹ்மணி கேவலேத்3வயே ॥ 51௦॥

ஸன்து விகாரா: ப்ரக்ருதேர்த3ஶதா4 ஶததா4 ஸஹஸ்ரதா4 வாபி ।
கிஂ மேஸங்க3சிதஸ்தைர்ன க4ன: க்வசித3ம்ப3ரஂ ஸ்ப்ருஶதி ॥ 511॥ (பாட2பே4த:3 – தை: கிஂ மேஸங்க3சிதேர்ன ஹ்யம்பு333ம்ப3ரோம்ப3ரம்)

அவ்யக்தாதி3ஸ்தூ2லபர்யன்தமேதத்
விஶ்வஂ யத்ராபா4ஸமாத்ரஂ ப்ரதீதம் ।
வ்யோமப்ரக்2யஂ ஸூக்ஷ்மமாத்3யன்தஹீனம்
ப்3ரஹ்மாத்3வைதஂ யத்ததே3வாஹமஸ்மி ॥ 512॥

ஸர்வாதா4ரஂ ஸர்வவஸ்துப்ரகாஶம்
ஸர்வாகாரஂ ஸர்வகஂ3 ஸர்வஶூன்யம் ।
நித்யஂ ஶுத்3தஂ4 நிஶ்சலஂ நிர்விகல்பம் (பாட2பே4த:3 – நிஷ்கலம்)
ப்3ரஹ்மாத்3வைதஂ யத்ததே3வாஹமஸ்மி ॥ 513॥

யத்ப்ரத்யஸ்தாஶேஷமாயாவிஶேஷம்
ப்ரத்யக்3ரூபஂ ப்ரத்யயாக3ம்யமானம் ।
ஸத்யஜ்ஞானானந்தமானந்த3ரூபம்
ப்3ரஹ்மாத்3வைதஂ யத்ததே3வாஹமஸ்மி ॥ 514॥

நிஷ்க்ரியோஸ்ம்யவிகாரோஸ்மி
நிஷ்கலோஸ்மி நிராக்ருதி: ।
நிர்விகல்போஸ்மி நித்யோஸ்மி
நிராலம்போ3ஸ்மி நிர்த்3வய: ॥ 515॥

ஸர்வாத்மகோஹஂ ஸர்வோஹஂ ஸர்வாதீதோஹமத்3வய: ।
கேவலாக2ண்ட3போ3தோ4ஹமானந்தோ3ஹஂ நிரன்தர: ॥ 516॥

ஸ்வாராஜ்யஸாம்ராஜ்யவிபூ4திரேஷா
4வத்க்ருபாஶ்ரீமஹிமப்ரஸாதா3த் ।
ப்ராப்தா மயா ஶ்ரீகு3ரவே மஹாத்மனே
நமோ நமஸ்தேஸ்து புனர்னமோஸ்து ॥ 517॥

மஹாஸ்வப்னே மாயாக்ருதஜனிஜராம்ருத்யுக3ஹனே
ப்4ரமன்தஂ க்லிஶ்யன்தம் ப3ஹுலதரதாபைரனுதி3னம் । (பாட2பே4த:3 – ரனுகலம்)
அஹங்காரவ்யாக்4ரவ்யதி2தமிமமத்யன்தக்ருபயா
ப்ரபோ3த்4ய ப்ரஸ்வாபாத்பரமவிதவான்மாமஸி கு3ரோ ॥ 518॥

நமஸ்தஸ்மை ஸதை3கஸ்மை கஸ்மைசின்மஹஸே நம: । (பாட2பே4த:3 – ஸதே3கஸ்மை நமஶ்சின்மஹஸே முஹு:)
யதே3தத்3விஶ்வரூபேண ராஜதே கு3ருராஜ தே ॥ 519॥

இதி நதமவலோக்ய ஶிஷ்யவர்யம்
ஸமதி43தாத்மஸுகஂ2 ப்ரபு3த்34தத்த்வம் ।
ப்ரமுதி3தஹ்ருத3யஂ ஸ தே3ஶிகேன்த்3ர: (பாட2பே4த:3 – ஹ்ருத3ய:)
புனரித3மாஹ வச: பரஂ மஹாத்மா ॥ 52௦॥

ப்3ரஹ்மப்ரத்யயஸன்ததிர்ஜக33தோ ப்3ரஹ்மைவ தத்ஸர்வத: (பாட2பே4த:3 – ஸத்ஸர்வத:)
பஶ்யாத்4யாத்மத்3ருஶா ப்ரஶான்தமனஸா ஸர்வாஸ்வவஸ்தா2ஸ்வபி ।
ரூபாத3ன்யத3வேக்ஷிதஂ கிமபி4தஶ்சக்ஷுஷ்மதாம் த்3ருஶ்யதே (பாட2பே4த:3 – வித்3யதே)
தத்3வத்3ப்3ரஹ்மவித:3 ஸத: கிமபரம் பு3த்3தே4ர்விஹாராஸ்பத3ம் ॥ 521॥

கஸ்தாஂ பரானந்த3ரஸானுபூ4தி-
ம்ருத்ஸ்ருஜ்ய ஶூன்யேஷு ரமேத வித்3வான் । (பாட2பே4த:3 – முத்ஸ்ருஜ்ய
சன்த்3ரே மஹாஹ்லாதி3னி தீ3ப்யமானே)
சித்ரேன்து3மாலோகயிதுஂ க இச்சே2த் ॥ 522॥

அஸத்பதா3ர்தா2னுப4வேன கிஞ்சின்
ந ஹ்யஸ்தி த்ருப்திர்ன ச து3:க2ஹானி: ।
தத3த்3வயானந்த3ரஸானுபூ4த்யா
த்ருப்த: ஸுகஂ2 திஷ்ட2 ஸதா3த்மனிஷ்ட2யா ॥ 523॥

ஸ்வமேவ ஸர்வதா2 பஶ்யன்மன்யமான: ஸ்வமத்3வயம் । (பாட2பே4த:3 – ஸர்வத:)
ஸ்வானந்த3மனுபு4ஞ்ஜான: காலஂ நய மஹாமதே ॥ 524॥

அக2ண்ட3போ3தா4த்மனி நிர்விகல்பே
விகல்பனஂ வ்யோம்னி புரப்ரகல்பனம் ।
தத3த்3வயானந்த3மயாத்மனா ஸதா3
ஶான்திஂ பராமேத்ய பஜ4ஸ்வ மௌனம் ॥ 525॥

தூஷ்ணீமவஸ்தா2 பரமோபஶான்தி:
பு3த்3தே4ரஸத்கல்பவிகல்பஹேதோ: ।
ப்3ரஹ்மாத்மனோ ப்3ரஹ்மவிதோ3 மஹாத்மனோ
யத்ராத்3வயானந்த3ஸுகஂ2 நிரன்தரம் ॥ 526॥

நாஸ்தி நிர்வாஸனான்மௌனாத்பரஂ ஸுக2க்ருது3த்தமம் ।
விஜ்ஞாதாத்மஸ்வரூபஸ்ய ஸ்வானந்த3ரஸபாயின: ॥ 527॥

3ச்ச2ம்ஸ்திஷ்ட2ன்னுபவிஶஞ்ச2யானோ வான்யதா2பி வா ।
யதே2ச்ச2யா வஸேத்3வித்3வானாத்மாராம: ஸதா3 முனி: ॥ 528॥

ந தே3ஶகாலாஸனதி3க்3யமாதி3
லக்ஷ்யாத்3யபேக்ஷாப்ரதிப3த்34வ்ருத்தே: । (பாட2பே4த:3 – ப்ரதிப3த்34
ஸம்ஸித்34தத்த்வஸ்ய மஹாத்மனோஸ்தி)
ஸ்வவேத3னே கா நியமாத்3யவஸ்தா2 ॥ 529॥

4டோயமிதி விஜ்ஞாதுஂ நியம: கோன்வவேக்ஷதே । (பாட2பே4த:3 – அபேக்ஷ்யதே)
வினா ப்ரமாணஸுஷ்டு2த்வஂ யஸ்மின்ஸதி பதா3ர்த2தீ4: ॥ 53௦॥

அயமாத்மா நித்யஸித்3த:4 ப்ரமாணே ஸதி பா4ஸதே ।
ந தே3ஶஂ நாபி வா காலஂ ந ஶுத்3தி4ஂ வாப்யபேக்ஷதே ॥ 531॥

தே3வத3த்தோஹமித்யேதத்3விஜ்ஞானஂ நிரபேக்ஷகம் ।
தத்3வத்3ப்3ரஹ்மவிதோ3ப்யஸ்ய ப்3ரஹ்மாஹமிதி வேத3னம் ॥ 532॥

பா4னுனேவ ஜக3த்ஸர்வம் பா4ஸதே யஸ்ய தேஜஸா ।
அனாத்மகமஸத்துச்சஂ2 கிஂ நு தஸ்யாவபா4ஸகம் ॥ 533॥

வேத3ஶாஸ்த்ரபுராணானி பூ4தானி ஸகலான்யபி ।
யேனார்த2வன்தி தஂ கின்னு விஜ்ஞாதாரஂ ப்ரகாஶயேத் ॥ 534॥

ஏஷ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரனந்தஶக்தி:
ஆத்மாப்ரமேய: ஸகலானுபூ4தி: ।
யமேவ விஜ்ஞாய விமுக்தப3ன்தோ4
ஜயத்யயம் ப்3ரஹ்மவிது3த்தமோத்தம: ॥ 535॥

ந கி2த்3யதே நோ விஷயை: ப்ரமோத3தே
ந ஸஜ்ஜதே நாபி விரஜ்யதே ச ।
ஸ்வஸ்மின்ஸதா3 க்ரீட3தி நன்த3தி ஸ்வயம்
நிரன்தரானந்த3ரஸேன த்ருப்த: ॥ 536॥

க்ஷுதா4ம் தே3ஹவ்யதா2ஂ த்யக்த்வா பா3ல: க்ரீட3தி வஸ்துனி: । (பாட2பே4த:3 – வஸ்துனி)
ததை2வ வித்3வான் ரமதே நிர்மமோ நிரஹஂ ஸுகீ2 ॥ 537॥

சின்தாஶூன்யமதை3ன்யபை4க்ஷமஶனஂ பானஂ ஸரித்3வாரிஷு
ஸ்வாதன்த்ர்யேண நிரங்குஶா ஸ்தி2திரபீ4ர்னித்3ரா ஶ்மஶானே வனே ।
வஸ்த்ரஂ க்ஷாலனஶோஷணாதி3ரஹிதம் தி3க்3வாஸ்து ஶய்யா மஹீ
ஸஞ்சாரோ நிக3மான்தவீதி2ஷு விதா3ஂ க்ரீடா3 பரே ப்3ரஹ்மணி ॥ 538॥

விமானமாலம்ப்3ய ஶரீரமேதத்3
பு4னக்த்யஶேஷான்விஷயானுபஸ்தி2தான் ।
பரேச்ச2யா பா3லவதா3த்மவேத்தா
யோவ்யக்தலிங்கோ3னநுஷக்தபா3ஹ்ய: ॥ 539॥

தி33ம்ப3ரோ வாபி ச ஸாம்ப3ரோ வா
த்வக3ம்ப3ரோ வாபி சித3ம்ப3ரஸ்த:2 ।
உன்மத்தவத்3வாபி ச பா3லவத்3வா
பிஶாசவத்3வாபி சரத்யவன்யாம் ॥ 54௦॥

காமான்னிஷ்காமரூபீ ஸம்ஶ்சரத்யேகசரோ முனி: । (பாட2பே4த:3 – காமான்னீ காமரூபீ)
ஸ்வாத்மனைவ ஸதா3 துஷ்ட: ஸ்வயஂ ஸர்வாத்மனா ஸ்தி2த: ॥ 541॥

க்வசின்மூடோ4 வித்3வான் க்வசித3பி மஹாராஜவிப4வ:
க்வசித்3ப்4ரான்த: ஸௌம்ய: க்வசிதஜ33ராசாரகலித: ।
க்வசித்பாத்ரீபூ4த: க்வசித3வமத: க்வாப்யவிதி3த:
சரத்யேவஂ ப்ராஜ்ஞ: ஸததபரமானந்த3ஸுகி2த: ॥ 542॥

நிர்த4னோபி ஸதா3 துஷ்டோப்யஸஹாயோ மஹாப3ல: ।
நித்யத்ருப்தோப்யபு4ஞ்ஜானோப்யஸம: ஸமத3ர்ஶன: ॥ 543॥

அபி குர்வன்னகுர்வாணஶ்சாபோ4க்தா ப2லபோ4க்3யபி ।
ஶரீர்யப்யஶரீர்யேஷ பரிச்சி2ன்னோபி ஸர்வக:3 ॥ 544॥

அஶரீரஂ ஸதா3 ஸன்தமிமம் ப்3ரஹ்மவிதஂ3 க்வசித் ।
ப்ரியாப்ரியே ந ஸ்ப்ருஶதஸ்ததை2வ ச ஶுபா4ஶுபே4 ॥ 545॥

ஸ்தூ2லாதி3ஸம்ப3ன்த4வதோபி4மானின:
ஸுகஂ2 ச து3:கஂ2 ச ஶுபா4ஶுபே4 ச ।
வித்4வஸ்தப3ன்த4ஸ்ய ஸதா3த்மனோ முனே:
குத: ஶுபஂ4 வாப்யஶுப4ம் ப2லஂ வா ॥ 546॥

தமஸா க்3ரஸ்தவத்3பா4னாத3க்3ரஸ்தோபி ரவிர்ஜனை: ।
க்3ரஸ்த இத்யுச்யதே ப்4ரான்த்யாஂ ஹ்யஜ்ஞாத்வா வஸ்துலக்ஷணம் ॥ 547॥ (பாட2பே4த:3 – ப்4ரான்த்யா)
தத்3வத்3தே3ஹாதி33ன்தே4ப்4யோ விமுக்தம் ப்3ரஹ்மவித்தமம் ।
பஶ்யன்தி தே3ஹிவன்மூடா4: ஶரீராபா4ஸத3ர்ஶனாத் ॥ 548॥

அஹிர்னிர்ல்வயனீஂ வாயஂ முக்த்வா தே3ஹஂ து திஷ்ட2தி । (பாட2பே4த:3 – அஹினி)
இதஸ்ததஶ்சால்யமானோ யத்கிஞ்சித்ப்ராணவாயுனா ॥ 549॥

ஸ்த்ரோதஸா நீயதே தா3ரு யதா2 நிம்னோன்னதஸ்த2லம் ।
தை3வேன நீயதே தே3ஹோ யதா2காலோபபு4க்திஷு ॥ 55௦॥

ப்ராரப்34கர்மபரிகல்பிதவாஸனாபி4:
ஸம்ஸாரிவச்சரதி பு4க்திஷு முக்ததே3ஹ: ।
ஸித்3த:4 ஸ்வயஂ வஸதி ஸாக்ஷிவத3த்ர தூஷ்ணீம்
சக்ரஸ்ய மூலமிவ கல்பவிகல்பஶூன்ய: ॥ 551॥

நைவேன்த்3ரியாணி விஷயேஷு நியுங்க்த ஏஷ
நைவாபயுங்க்த உபத3ர்ஶனலக்ஷணஸ்த:2 ।
நைவ க்ரியாப2லமபீஷத3வேக்ஷதே ஸ (பாட2பே4த:3 – அபீஷத3பேக்ஷதே ஸ:)
ஸ்வானந்த3ஸான்த்3ரரஸபானஸுமத்தசித்த: ॥ 552॥

லக்ஷ்யாலக்ஷ்யக3திஂ த்யக்த்வா யஸ்திஷ்டே2த்கேவலாத்மனா ।
ஶிவ ஏவ ஸ்வயஂ ஸாக்ஷாத3யம் ப்3ரஹ்மவிது3த்தம: ॥ 553॥

ஜீவன்னேவ ஸதா3 முக்த: க்ருதார்தோ2 ப்3ரஹ்மவித்தம: ।
உபாதி4னாஶாத்3ப்3ரஹ்மைவ ஸன் ப்3ரஹ்மாப்யேதி நிர்த்3வயம் ॥ 554॥

ஶைலூஷோ வேஷஸத்3பா4வாபா4வயோஶ்ச யதா2 புமான் ।
ததை2வ ப்3ரஹ்மவிச்ச்2ரேஷ்ட:2 ஸதா3 ப்3ரஹ்மைவ நாபர: ॥ 555॥

யத்ர க்வாபி விஶீர்ணஂ ஸத்பர்ணமிவ தரோர்வபு: பததாத் । (பாட2பே4த:3 – விஶீர்ணஂ பர்ணமிவ)
ப்3ரஹ்மீபூ4தஸ்ய யதே: ப்ராகே3வ தச்சித3க்3னினா த3க்34ம் ॥ 556॥

ஸதா3த்மனி ப்3ரஹ்மணி திஷ்ட2தோ முனே:
பூர்ணாத்3வயானந்த3மயாத்மனா ஸதா3 ।
ந தே3ஶகாலாத்3யுசிதப்ரதீக்ஷா
த்வங்மாம்ஸவிட்பிண்ட3விஸர்ஜனாய ॥ 557॥

தே3ஹஸ்ய மோக்ஷோ நோ மோக்ஷோ ந த3ண்ட3ஸ்ய கமண்ட3லோ: ।
அவித்3யாஹ்ருத3யக்3ரன்தி2மோக்ஷோ மோக்ஷோ யதஸ்தத: ॥ 558॥

குல்யாயாமத2 நத்3யாஂ வா ஶிவக்ஷேத்ரேபி சத்வரே ।
பர்ணஂ பததி சேத்தேன தரோ: கிஂ நு ஶுபா4ஶுப4ம் ॥ 559॥

பத்ரஸ்ய புஷ்பஸ்ய ப2லஸ்ய நாஶவத்3
தே3ஹேன்த்3ரியப்ராணதி4யாஂ வினாஶ: ।
நைவாத்மன: ஸ்வஸ்ய ஸதா3த்மகஸ்யா-
நன்தா3க்ருதேர்வ்ருக்ஷவத3ஸ்தி சைஷ: ॥ 56௦॥ (பாட2பே4த:3 – வதா3ஸ்த ஏஷ:)

ப்ரஜ்ஞானக4ன இத்யாத்மலக்ஷணஂ ஸத்யஸூசகம் ।
அனூத்3யௌபாதி4கஸ்யைவ கத2யன்தி வினாஶனம் ॥ 561॥

அவினாஶீ வா அரேயமாத்மேதி ஶ்ருதிராத்மன: ।
ப்ரப்3ரவீத்யவினாஶித்வஂ வினஶ்யத்ஸு விகாரிஷு ॥ 562॥

பாஷாணவ்ருக்ஷத்ருணதா4ன்யகட3ங்கராத்3யா (பாட2பே4த:3 – கடாம்ப3ராத்3யா)
3க்3தா4 ப4வன்தி ஹி ம்ருதே3வ யதா2 ததை2வ ।
தே3ஹேன்த்3ரியாஸுமன ஆதி3 ஸமஸ்தத்3ருஶ்யம்
ஜ்ஞானாக்3னித3க்34முபயாதி பராத்மபா4வம் ॥ 563॥

விலக்ஷணஂ யதா2 த்4வான்தஂ லீயதே பா4னுதேஜஸி ।
ததை2வ ஸகலம் த்3ருஶ்யம் ப்3ரஹ்மணி ப்ரவிலீயதே ॥ 564॥

4டே நஷ்டே யதா2 வ்யோம வ்யோமைவ ப4வதி ஸ்பு2டம் ।
ததை2வோபாதி4விலயே ப்3ரஹ்மைவ ப்3ரஹ்மவித்ஸ்வயம் ॥ 565॥

க்ஷீரஂ க்ஷீரே யதா2 க்ஷிப்தஂ தைலஂ தைலே ஜலஂ ஜலே ।
ஸம்யுக்தமேகதாஂ யாதி ததா2த்மன்யாத்மவின்முனி: ॥ 566॥

ஏவஂ விதே3ஹகைவல்யஂ ஸன்மாத்ரத்வமக2ண்டி3தம் ।
ப்3ரஹ்மபா4வஂ ப்ரபத்3யைஷ யதிர்னாவர்ததே புன: ॥ 567॥

ஸதா3த்மைகத்வவிஜ்ஞானத3க்3தா4வித்3யாதி3வர்ஷ்மண: ।
அமுஷ்ய ப்3ரஹ்மபூ4தத்வாத்3 ப்3ரஹ்மண: குத உத்34வ: ॥ 568॥

மாயாக்ல்ருப்தௌ ப3ன்த4மோக்ஷௌ ந ஸ்த: ஸ்வாத்மனி வஸ்துத: ।
யதா2 ரஜ்ஜௌ நிஷ்க்ரியாயாஂ ஸர்பாபா4ஸவினிர்க3மௌ ॥ 569॥

ஆவ்ருதே: ஸத3ஸத்த்வாப்4யாஂ வக்தவ்யே ப3ன்த4மோக்ஷணே ।
நாவ்ருதிர்ப்3ரஹ்மண: காசித3ன்யாபா4வாத3னாவ்ருதம் ।
யத்3யஸ்த்யத்3வைதஹானி: ஸ்யாத்3 த்3வைதஂ நோ ஸஹதே ஶ்ருதி: ॥ 57௦॥

3ன்த4ஞ்ச மோக்ஷஞ்ச ம்ருஷைவ மூடா4
பு3த்3தே4ர்கு3ணஂ வஸ்துனி கல்பயன்தி ।
த்3ருகா3வ்ருதிஂ மேக4க்ருதாஂ யதா2 ரவௌ
யதோத்3வயாஸங்க3சிதே3தத3க்ஷரம் ॥ 571॥ (பாட2பே4த:3 – சிதே3கமக்ஷரம்)

அஸ்தீதி ப்ரத்யயோ யஶ்ச யஶ்ச நாஸ்தீதி வஸ்துனி ।
பு3த்3தே4ரேவ கு3ணாவேதௌ ந து நித்யஸ்ய வஸ்துன: ॥ 572॥

அதஸ்தௌ மாயயா க்ல்ருப்தௌ ப3ன்த4மோக்ஷௌ ந சாத்மனி ।
நிஷ்கலே நிஷ்க்ரியே ஶான்தே நிரவத்3யே நிரஞ்ஜனே ।
அத்3விதீயே பரே தத்த்வே வ்யோமவத்கல்பனா குத: ॥ 573॥

ந நிரோதோ4 ந சோத்பத்திர்ன ப3த்3தோ4 ந ச ஸாத4க: ।
ந முமுக்ஷுர்ன வை முக்த இத்யேஷா பரமார்த2தா ॥ 574॥

ஸகலனிக3மசூடா3ஸ்வான்தஸித்3தா4ன்தரூபம்
பரமித3மதிகு3ஹ்யம் த3ர்ஶிதஂ தே மயாத்3ய ।
அபக3தகலிதோ3ஷஂ காமனிர்முக்தபு3த்3தி4ம் (பாட2பே4த:3 – பு3த்3தி4🙂
ஸ்வஸுதவத3ஸக்ருத்த்வாம் பா4வயித்வா முமுக்ஷும் ॥ 575॥

இதி ஶ்ருத்வா கு3ரோர்வாக்யஂ ப்ரஶ்ரயேண க்ருதானதி: ।
ஸ தேன ஸமனுஜ்ஞாதோ யயௌ நிர்முக்தப3ன்த4ன: ॥ 576॥

கு3ருரேவ ஸதா3னந்த3ஸின்தௌ4 நிர்மக்3னமானஸ: । (பாட2பே4த:3 – கு3ருரேஷ)
பாவயன்வஸுதா4ஂ ஸர்வாஂ விசசார நிரன்தர: ॥ 577॥

இத்யாசார்யஸ்ய ஶிஷ்யஸ்ய ஸம்வாதே3னாத்மலக்ஷணம் ।
நிரூபிதஂ முமுக்ஷூணாஂ ஸுக2போ3தோ4பபத்தயே ॥ 578॥

ஹிதமித3முபதே3ஶமாத்3ரியன்தாம்
விஹிதனிரஸ்தஸமஸ்தசித்ததோ3ஷா: ।
4வஸுக2விரதா: ப்ரஶான்தசித்தா: (பாட2பே4த:3 – ஸுக2விமுகா2🙂
ஶ்ருதிரஸிகா யதயோ முமுக்ஷவோ யே ॥ 579॥

ஸம்ஸாராத்4வனி தாபபா4னுகிரணப்ரோத்3பூ4ததா3ஹவ்யதா2
கி2ன்னானாஂ ஜலகாங்க்ஷயா மருபு4வி ப்4ரான்த்யா பரிப்4ராம்யதாம் ।
அத்யாஸன்னஸுதா4ம்பு3தி4ஂ ஸுக2கரம் ப்3ரஹ்மாத்3வயம் த3ர்ஶய-
த்யேஷா ஶங்கரபா4ரதீ விஜயதே நிர்வாணஸன்தா3யினீ ॥ 58௦॥

॥ இதி ஶங்கராசார்யவிரசிதஂ விவேகசூடா3மணி: ॥

॥ ஓஂ தத்ஸத் ॥

********

Leave a Comment