[ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷದ್ – ಶೀಕ್ಷಾವಲ್ಲೀ] ᐈ Taittiriya Upanishad Shikshavalli In Kannada Pdf

Taittiriya Upanishad- Shikshavalli Lyrics In Kannada

ಹರಿಃ ಓಮ್ ॥ ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಶಂ ವರು॑ಣಃ । ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ । ಶಂ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ । ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑-ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ । ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಋ॒ತಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಸ॒ತ್ಯಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ। ತನ್ಮಾಮ॑ವತು । ತದ್ವ॒ತ್ತಾರ॑ಮವತು । ಅವ॑ತು॒ ಮಾಮ್ । ಅವ॑ತು ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥1॥

ಓಂ ಶೀಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾ᳚ಖ್ಯಾಸ್ಯಾ॒ಮಃ । ವರ್ಣ॒-ಸ್ಸ್ವರಃ । ಮಾತ್ರಾ॒ ಬಲಮ್ । ಸಾಮ॑ ಸಂತಾ॒ನಃ । ಇತ್ಯುಕ್ತ-ಶ್ಶೀ᳚ಕ್ಷಾಧ್ಯಾ॒ಯಃ ॥2॥

ಸ॒ಹ ನೌ॒ ಯಶಃ । ಸ॒ಹ ನೌ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವ॒ರ್ಚಸಮ್ । ಅಥಾತಸ್ಸಗ್ಂಹಿತಾಯಾ ಉಪನಿಷದಂ ವ್ಯಾ᳚ಖಾಸ್ಯಾ॒ಮಃ । ಪಂಚಸ್ವಧಿಕ॑ರಣೇ॒ಷು । ಅಧಿಲೋಕಮಧಿಜ್ಯೌತಿಷ-ಮಧಿವಿದ್ಯ-ಮಧಿಪ್ರಜ॑-ಮಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ತಾ ಮಹಾಸಗ್ಂಹಿತಾ ಇ॑ತ್ಯಾಚ॒ಕ್ಷತೇ । ಅಥಾ॑ಧಿಲೋ॒ಕಮ್ । ಪೃಥಿವೀ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ದ್ಯೌರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ಆಕಾ॑ಶ-ಸ್ಸಂ॒ಧಿಃ ॥3॥ ವಾಯುಃ॑-ಸ್ಸಂಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯ॑ಧಿಲೋ॒ಕಮ್ । ಅಥಾ॑ಧಿಜ್ಯೌ॒ತಿಷಮ್ । ಅಗ್ನಿಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ಆದಿತ್ಯ ಉತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ಆ॑ಪಸ್ಸಂ॒ಧಿಃ । ವೈದ್ಯುತ॑ಸ್ಸಂಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯ॑ಧಿಜ್ಯೌ॒ತಿಷಮ್ । ಅಥಾ॑ಧಿವಿ॒ದ್ಯಮ್ । ಆಚಾರ್ಯಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ ॥4। ಅಂತೇವಾಸ್ಯುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ವಿ॑ದ್ಯಾ ಸಂ॒ಧಿಃ । ಪ್ರವಚನಗ್ಂ॑ ಸಂಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯ॑ಧಿವಿ॒ದ್ಯಮ್ ॥ ಅಥಾಧಿ॒ಪ್ರಜಮ್ । ಮಾತಾ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ಪಿತೋತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ಪ್ರ॑ಜಾ ಸಂ॒ಧಿಃ । ಪ್ರಜನನಗ್ಂ॑ ಸಂಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯಧಿ॒ಪ್ರಜಮ್ ॥5॥ ಅಥಾಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ಅಧರಾ ಹನುಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ಉತ್ತರಾ ಹನುರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ವಾಕ್ಸಂ॒ಧಿಃ । ಜಿಹ್ವಾ॑ ಸಂಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ಇತೀಮಾ ಮ॑ಹಾಸ॒ಗ್ಂ॒ಹಿ॑ತಾಃ ॥ ಯ ಏವಮೇತಾ ಮಹಾಸಗ್ಂಹಿತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ॑ತಾ ವೇ॒ದ । ಸಂಧೀಯತೇ ಪ್ರಜ॑ಯಾ ಪ॒ಶುಭಿಃ । ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನಾನ್ನಾದ್ಯೇನ ಸುವರ್ಗ್ಯೇಣ॑ ಲೋಕೇ॒ನ ॥6॥

ಯಶ್ಛಂದ॑ಸಾಮೃಷ॒ಭೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಃ । ಛಂದೋ॒ಭ್ಯೋಽಧ್ಯ॒ಮೃತಾ᳚ಥ್ಸಂ ಬ॒ಭೂವ॑ । ಸ ಮೇಂದ್ರೋ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ಸ್ಪೃಣೋತು । ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ದೇವ॒ಧಾರ॑ಣೋ ಭೂಯಾಸಮ್ । ಶರೀ॑ರಂ ಮೇ॒ ವಿಚ॑ರ್-ಷಣಮ್ । ಜಿ॒ಹ್ವಾ ಮೇ॒ ಮಧು॑ಮತ್ತಮಾ । ಕರ್ಣಾ᳚ಭ್ಯಂ॒ ಭೂರಿ॒ವಿಶ್ರು॑ವಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಃ ಕೋ॒ಶೋ॑ಽಸಿ ಮೇ॒ಧಯಾಽಪಿ॑ಹಿತಃ । ಶ್ರು॒ತಂ ಮೇ॑ ಗೋಪಾಯ । ಆ॒ವಹಂ॑ತೀ ವಿತನ್ವಾ॒ನಾ ॥7॥ ಕು॒ರ್ವಾ॒ಣಾ ಚೀರ॑ಮಾ॒ತ್ಮನಃ॑ । ವಾಸಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಮಮ॒ ಗಾವ॑ಶ್ಚ । ಅ॒ನ್ನ॒ಪಾ॒ನೇ ಚ॑ ಸರ್ವ॒ದಾ । ತತೋ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರಿಯ॒ಮಾವ॑ಹ । ಲೋ॒ಮ॒ಶಾಂ ಪ॒ಶುಭಿ॑ಸ್ಸ॒ಹ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಆಮಾ॑ಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ವಿಮಾ॑ಽಽಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಪ್ರಮಾ॑ಽಽಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ದಮಾ॑ಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಶಮಾ॑ಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥8॥ ಯಶೋ॒ ಜನೇ॑ಽಸಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಶ್ರೇಯಾ॒ನ್॒ ವಸ್ಯ॑ಸೋಽಸಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ತಂ ತ್ವಾ॑ ಭಗ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಸ ಮಾ॑ ಭಗ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ತಸ್ಮಿಂ᳚ಥ್ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶಾಖೇ । ಶ್ರೇಯಾ॒ನ್॒ ವಸ್ಯ॑ಸೋಽಸಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ತಂ ತ್ವಾ॑ ಭಗ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಸ ಮಾ॑ ಭಗ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ತಸ್ಮಿಂ᳚ಥ್ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶಾಖೇ । ನಿ ಭ॑ಗಾ॒ಽಹಂ ತ್ವಯಿ॑ ಮೃಜೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಯಥಾಽಽಪಃ॒ ಪ್ರವ॑ತಾ॒ಽಽಯಂತಿ॑ । ಯಥಾ॒ ಮಾಸಾ॑ ಅಹರ್ಜ॒ರಮ್ । ಏವಂ॒ ಮಾಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣಃ॑ । ಧಾತ॒ರಾಯಂ॑ತು ಸ॒ರ್ವತ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಪ್ರ॒ತಿ॒ವೇ॒ಶೋ॑ಽಸಿ॒ ಪ್ರ ಮಾ॑ ಭಾಹಿ॒ ಪ್ರ ಮಾ॑ ಪದ್ಯಸ್ವ ॥9॥

ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರಿತಿ॒ ವಾ ಏ॒ತಾಸ್ತಿ॒ಸ್ರೋ ವ್ಯಾಹೃ॑ತಯಃ । ತಾಸಾ॑ಮು ಹ ಸ್ಮೈ॒ ತಾಂ ಚ॑ತು॒ರ್ಥೀಮ್ । ಮಾಹಾ॑ಚಮಸ್ಯಃ॒ ಪ್ರವೇ॑ದಯತೇ । ಮಹ॒ ಇತಿ॑ । ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಸ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಅಂಗಾ᳚ನ್ಯ॒ನ್ಯಾ ದೇ॒ವತಾಃ᳚ । ಭೂರಿತಿ॒ ವಾ ಅ॒ಯಂ ಲೋ॒ಕಃ । ಭುವ॒ ಇತ್ಯಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ । ಸುವ॒ರಿತ್ಯ॒ಸೌ ಲೋ॒ಕಃ ॥10॥ ಮಹ॒ ಇತ್ಯಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಃ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೇನ॒ ವಾವ ಸರ್ವೇ॑ ಲೋ॒ಕಾ ಮಹೀ॑ಯಂತೇ । ಭೂರಿತಿ॒ ವಾ ಅ॒ಗ್ನಿಃ । ಭುವ॒ ಇತಿ॑ ವಾ॒ಯುಃ । ಸುವ॒ರಿತ್ಯಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಃ । ಮಹ॒ ಇತಿ॑ ಚಂ॒ದ್ರಮಾಃ᳚ । ಚಂ॒ದ್ರಮ॑ಸಾ॒ ವಾವ ಸರ್ವಾ॑ಣಿ॒ ಜ್ಯೋತೀಗ್ಂ॑ಷಿ॒ ಮಹೀ॑ಯಂತೇ । ಭೂರಿತಿ॒ ವಾ ಋಚಃ॑ । ಭುವ॒ ಇತಿ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ । ಸುವ॒ರಿತಿ॒ ಯಜೂಗ್ಂ॑ಷಿ ॥11॥ ಮಹ॒ ಇತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಾವ ಸರ್ವೇ॑ ವೇ॒ದಾ ಮಹೀ॑ಯಂತೇ । ಭೂರಿತಿ॒ ವೈ ಪ್ರಾಣಃ । ಭುವ॒ ಇತ್ಯ॑ಪಾ॒ನಃ । ಸುವ॒ರಿತಿ॑ ವ್ಯಾ॒ನಃ । ಮಹ॒ ಇತ್ಯನ್ನಂ᳚ । ಅನ್ನೇ॑ನ॒ ವಾವ ಸರ್ವೇ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಮಹೀ॑ಯಂತೇ । ತಾ ವಾ ಏ॒ತಾಶ್ಚತ॑ಸ್ರಶ್ಚತು॒ರ್ಧಾ । ಚತ॑ಸ್ರಶ್ಚತಸ್ರೋ॒ ವ್ಯಾಹೃ॑ತಯಃ । ತಾ ಯೋ ವೇದ॑ । ಸ ವೇ॑ದ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಸರ್ವೇ᳚ಽಸ್ಮೈ ದೇ॒ವಾ ಬ॒ಲಿಮಾವ॑ಹಂತಿ ॥12॥

ಸ ಯ ಏ॒ಷೋ᳚ಽಂತರ್-ಹೃ॑ದಯ ಆಕಾ॒ಶಃ । ತಸ್ಮಿ॑ನ್ನ॒ಯಂ ಪುರು॑ಷೋ ಮನೋ॒ಮಯಃ॑ । ಅಮೃ॑ತೋ ಹಿರ॒ಣ್ಮಯಃ॑ । ಅಂತ॑ರೇಣ॒ ತಾಲು॑ಕೇ । ಯ ಏ॒ಷ ಸ್ತನ॑ ಇವಾವ॒ಲಂಬ॑ತೇ । ಸೇಂ᳚ದ್ರಯೋ॒ನಿಃ । ಯತ್ರಾ॒ಸೌ ಕೇ॑ಶಾಂ॒ತೋ ವಿವರ್ತ॑ತೇ । ವ್ಯ॒ಪೋಹ್ಯ॑ ಶೀರ್-ಷಕಪಾ॒ಲೇ । ಭೂರಿತ್ಯ॒ಗ್ನೌ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ । ಭುವ॒ ಇತಿ॑ ವಾ॒ಯೌ ॥13॥ ಸುವ॒ರಿತ್ಯಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೇ । ಮಹ॒ ಇತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಆ॒ಪ್ನೋತಿ॒ ಸ್ವಾರಾ᳚ಜ್ಯಮ್ । ಆ॒ಪ್ನೋತಿ॒ ಮನ॑ಸ॒ಸ್ಪತಿಂ᳚ । ವಾಕ್ಪ॑ತಿ॒ಶ್ಚಕ್ಷು॑ಶ್ಪತಿಃ । ಶ್ರೋತ್ರ॑ಪತಿರ್ವಿ॒ಜ್ಞಾನ॑ಪತಿಃ । ಏ॒ತತ್ತತೋ॑ ಭವತಿ । ಆ॒ಕಾ॒ಶಶ॑ರೀರಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಸ॒ತ್ಯಾತ್ಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಾರಾ॑ಮಂ॒ ಮನ॑ ಆನಂದಮ್ । ಶಾಂತಿ॑ಸಮೃದ್ಧ-ಮ॒ಮೃತಂ᳚ । ಇತಿ॑ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋ॒ಗ್ಯೋಪಾ᳚ಸ್ಸ್ವ ॥14॥

ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯಂ॑ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ದ್ಯೌರ್ದಿಶೋ॑ಽವಾಂತರದಿ॒ಶಾಃ । ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಾ॒ಯುರಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಶ್ಚಂ॒ದ್ರಮಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ । ಆಪ॒ ಓಷ॑ಧಯೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತ॑ಯ ಆಕಾ॒ಶ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಇತ್ಯ॑ಧಿಭೂ॒ತಮ್ । ಅಥಾಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ಪ್ರಾ॒ಣೋ ವ್ಯಾ॒ನೋ॑ಽಪಾ॒ನ ಉ॑ದಾ॒ನಸ್ಸ॑ಮಾ॒ನಃ । ಚಕ್ಷು॒ಶ್ರೋತ್ರಂ॒ ಮನೋ॒ ವಾಕ್-ತ್ವಕ್ । ಚರ್ಮ॑ ಮಾ॒ಗ್ಂ॒ಸಗ್ಗ್ ಸ್ನಾವಾಽಸ್ಥಿ॑ ಮ॒ಜ್ಜಾ । ಏ॒ತದ॑ಧಿವಿ॒ಧಾಯ॒ ಋಷಿ॒ರವೋ॑ಚತ್ । ಪಾಂಕ್ತಂ॒ ವಾ ಇ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ᳚ । ಪಾಂಕ್ತೇ॑ನೈ॒ವ ಪಾಂಕ್ತಗ್ಗ್॑ ಸ್ಪೃಣೋ॒ತೀತಿ॑ ॥15॥

ಓಮಿತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಓಮಿತೀ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ᳚ । ಓಮಿತ್ಯೇ॒ತದ॑ನುಕೃತಿ ಹಸ್ಮ॒ ವಾ ಅ॒ಪ್ಯೋ ಶ್ರಾ॑ವ॒ಯೇತ್ಯಾಶ್ರಾ॑ವಯಂತಿ । ಓಮಿತಿ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ ಗಾಯಂತಿ । ಓಗ್ಂ ಶೋಮಿತಿ॑ ಶ॒ಸ್ತ್ರಾಣಿ॑ ಶಗ್ಂಸಂತಿ । ಓಮಿತ್ಯ॑ಧ್ವ॒ರ್ಯುಃ ಪ್ರ॑ತಿಗ॒ರಂ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಣಾತಿ । ಓಮಿತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ ಪ್ರಸೌ॑ತಿ । ಓಮಿತ್ಯ॑ಗ್ನಿಹೋ॒ತ್ರಮನು॑ಜಾನಾತಿ । ಓಮಿತಿ॑ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಃ ಪ್ರ॑ವ॒ಕ್ಷ್ಯನ್ನಾ॑ಹ॒ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾ᳚ಪ್ನವಾ॒ನೀತಿ॑ । ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ವೋಪಾ᳚ಪ್ನೋತಿ ॥16॥

ಋತಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಸತ್ಯಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ತಪಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ದಮಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಶಮಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಅಗ್ನಯಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಅತಿಥಯಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಮಾನುಷಂ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಪ್ರಜಾ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಪ್ರಜನಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಪ್ರಜಾತಿಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಸತ್ಯಮಿತಿ ಸತ್ಯವಚಾ॑ ರಾಥೀ॒ತರಃ । ತಪ ಇತಿ ತಪೋನಿತ್ಯಃ ಪೌ॑ರುಶಿ॒ಷ್ಟಿಃ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಏವೇತಿ ನಾಕೋ॑ ಮೌದ್ಗ॒ಲ್ಯಃ । ತದ್ಧಿ ತಪ॑-ಸ್ತದ್ಧಿ॒ ತಪಃ ॥17॥

ಅ॒ಹಂ ವೃ॒ಕ್ಷಸ್ಯ॒ ರೇರಿ॑ವಾ । ಕೀ॒ರ್ತಿಃ ಪೃ॒ಷ್ಠಂ ಗಿ॒ರೇರಿ॑ವ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಪ॑ವಿತ್ರೋ ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವ ಸ್ವ॒ಮೃತ॑ಮಸ್ಮಿ । ದ್ರವಿ॑ಣ॒ಗ್ಂ॒ ಸವ॑ರ್ಚಸಮ್ । ಸುಮೇಧಾ ಅ॑ಮೃತೋ॒ಕ್ಷಿತಃ । ಇತಿ ತ್ರಿಶಂಕೋರ್ವೇದಾ॑ನುವ॒ಚನಮ್ ॥18॥

ವೇದಮನೂಚ್ಯಾಚಾರ್ಯೋಽಂತೇವಾಸಿನ-ಮ॑ನುಶಾ॒ಸ್ತಿ । ಸತ್ಯಂ॒ ವದ । ಧರ್ಮಂ॒ ಚರ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾ᳚ನ್ಮಾ ಪ್ರ॒ಮದಃ । ಆಚಾರ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯಂ ಧನಮಾಹೃತ್ಯ ಪ್ರಜಾತಂತುಂ ಮಾ ವ್ಯ॑ವಚ್ಛೇ॒ಥ್ಸೀಃ । ಸತ್ಯಾನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಧರ್ಮಾನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಕುಶಲಾನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಭೂತ್ಯೈ ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ ॥19॥ ದೇವಪಿತೃಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಮಾತೃ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಪಿತೃ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಆಚಾರ್ಯ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಅತಿಥಿ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಯಾನ್ಯನವದ್ಯಾನಿ॑ ಕರ್ಮಾ॒ಣಿ । ತಾನಿ ಸೇವಿ॑ತವ್ಯಾ॒ನಿ । ನೋ ಇ॑ತರಾ॒ಣಿ । ಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಗ್ಂ ಸುಚ॑ರಿತಾ॒ನಿ । ತಾನಿ ತ್ವಯೋ॑ಪಾಸ್ಯಾ॒ನಿ ॥20॥ ನೋ ಇ॑ತರಾ॒ಣಿ । ಯೇ ಕೇ ಚಾಸ್ಮಚ್ಛ್ರೇಯಾಗ್ಂ॑ಸೋ ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಣಾಃ । ತೇಷಾಂ ತ್ವಯಾಽಽಸನೇ ನ ಪ್ರಶ್ವ॑ಸಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಶ್ರದ್ಧ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಅಶ್ರದ್ಧ॑ಯಾಽದೇ॒ಯಮ್ । ಶ್ರಿ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಹ್ರಿ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಭಿ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಸಂವಿ॑ದಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಅಥ ಯದಿ ತೇ ಕರ್ಮವಿಚಿಕಿಥ್ಸಾ ವಾ ವೃತ್ತವಿಚಿಕಿ॑ಥ್ಸಾ ವಾ॒ ಸ್ಯಾತ್ ॥21॥ ಯೇ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ᳚ಸ್ಸಂಮ॒ರ್-ಶಿನಃ । ಯುಕ್ತಾ॑ ಆಯು॒ಕ್ತಾಃ । ಅಲೂಕ್ಷಾ॑ ಧರ್ಮ॑ಕಾಮಾ॒ಸ್ಸ್ಯುಃ । ಯಥಾ ತೇ॑ ತತ್ರ॑ ವರ್ತೇ॒ರನ್ನ್ । ತಥಾ ತತ್ರ॑ ವರ್ತೇ॒ಥಾಃ । ಅಥಾಭ್ಯಾ᳚ಖ್ಯಾತೇ॒ಷು । ಯೇ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ᳚ಸ್ಸಂಮ॒ರ್-ಶಿನಃ । ಯುಕ್ತಾ॑ ಆಯು॒ಕ್ತಾಃ । ಅಲೂಕ್ಷಾ॑ ಧರ್ಮ॑ಕಾಮಾ॒ಸ್ಸ್ಯುಃ । ಯಥಾ ತೇ॑ ತೇಷು॑ ವರ್ತೇ॒ರನ್ । ತಥಾ ತೇಷು॑ ವರ್ತೇ॒ಥಾಃ । ಏಷ॑ ಆದೇ॒ಶಃ । ಏಷ ಉ॑ಪದೇ॒ಶಃ । ಏಷಾ ವೇ॑ದೋಪ॒ನಿಷತ್ । ಏತದ॑ನುಶಾ॒ಸನಮ್ । ಏವಮುಪಾ॑ಸಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಏವಮುಚೈತ॑ದುಪಾ॒ಸ್ಯಮ್ ॥22॥

ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಶಂ ವರು॑ಣಃ । ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ । ಶಂ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ । ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ । ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಾಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾ॑ದಿಷಮ್ । ಋ॒ತಮ॑ವಾದಿಷಮ್ । ಸ॒ತ್ಯಮ॑ವಾದಿಷಮ್ । ತನ್ಮಾಮಾ॑ವೀತ್ । ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮಾವೀತ್ । ಆವೀ॒ನ್ಮಾಮ್ । ಆವೀ᳚ದ್ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

॥ ಹರಿಃ॑ ಓಮ್ ॥
॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

********

Leave a Comment