[அச்யுதாஷ்டகம்] ᐈ Achyutashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Achyutashtakam Tamil Lyrics

அச்யுதம் கேஶவம் ராமநாராயணம்
க்ருஷ்ணதா3மோத3ரம் வாஸுதே3வம் ஹரிம் ।
ஶ்ரீத4ரம் மாத4வம் கோ3பிகா வல்லப4ம்
ஜாநகீநாயகம் ராமசந்த்3ரம் பஜ4ே ॥ 1 ॥

அச்யுதம் கேஶவம் ஸத்யபா4மாத4வம்
மாத4வம் ஶ்ரீத4ரம் ராதி4கா ராதி4தம் ।
இந்தி3ராமந்தி3ரம் சேதஸா ஸுந்த3ரம்
தே3வகீநந்த3நம் நந்தஜ3ம் ஸந்த3தே4 ॥ 2 ॥

விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே ஶங்கநே சக்ரிணே
ருக்மிணீ ராகி3ணே ஜாநகீ ஜாநயே ।
வல்லவீ வல்லபா4யார்சிதா யாத்மநே
கம்ஸ வித்4வம்ஸிநே வம்ஶிநே தே நம: ॥ 3 ॥

க்ருஷ்ண கோ3விந்த3 ஹே ராம நாராயண
ஶ்ரீபதே வாஸுதே3வாஜித ஶ்ரீநிதே4 ।
அச்யுதாநந்த ஹே மாத4வாதோ4க்ஷஜ
த்3வாரகாநாயக த்3ரௌபதீ3ரக்ஷக ॥ 4 ॥

ராக்ஷஸ க்ஷோபி4த: ஸீதயா ஶோபி4தோ
3ண்ட3காரண்யபூ4 புண்யதாகாரண: ।
லக்ஷ்மணோநாந்விதோ வாநரை: ஸேவிதோ
அக3ஸ்த்ய ஸம்பூஜிதோ ராக4வ: பாது மாம் ॥ 5 ॥

தே4நுகாரிஷ்டகாநிஷ்டிக்ருத்3-த்3வேஷிஹா
கேஶிஹா கம்ஸஹ்ருத்3-வம்ஶிகாவாத3க: ।
பூதநாகோபக: ஸூரஜாகே2லநோ
பா3லகோ3பாலக: பாது மாம் ஸர்வதா3 ॥ 6 ॥

பி3த்3யுது3த்3-யோதவத்-ப்ரஸ்பு2ரத்3-வாஸஸம்
ப்ராவ்ருட3ம்-போ43வத்-ப்ரோல்லஸத்3-விக்3ரஹம் ।
வாந்யயா மாலயா ஶோபி4தோர: ஸ்த2லம்
லோஹிதாங்-கி4த்3வயம் வாரிஜாக்ஷம் பஜ4ே ॥ 7 ॥

குஞ்சிதை: குந்தலை ப்4ராஜமாநாநநம்
ரத்நமௌல்தி3ம் லஸத்-குண்ட3லம் க3ண்ட3யோ: ।
ஹாரகேயூரகம் கங்கண ப்ரோஜ்ஜ்வலம்
கிங்கிணீ மஞ்ஜுலம் ஶ்யாமலம் தம் பஜ4ே ॥ 8 ॥

அச்யுதஸ்யாஷ்டகம் ய: படே2தி3ஷ்டத3ம்
ப்ரேமத: ப்ரத்யஹம் பூருஷ: ஸஸ்ப்ருஹம் ।
வ்ருத்தத: ஸுந்த3ரம் கர்த்ரு விஶ்வம்ப4ர:
தஸ்ய வஶ்யோ ஹரி ர்ஜாயதே ஸத்வரம் ॥

********

Leave a Comment