[அச்யுதாஷ்டகம்] ᐈ Achyutashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Achyutashtakam Tamil Lyrics அச்யுதம் கேஶவம் ராமநாராயணம்க்ருஷ்ணதா3மோத3ரம் வாஸுதே3வம் ஹரிம் ।ஶ்ரீத4ரம் மாத4வம் கோ3பிகா வல்லப4ம்ஜாநகீநாயகம் ராமசந்த்3ரம் பஜ4ே ॥ 1 ॥ அச்யுதம் கேஶவம் ஸத்யபா4மாத4வம்மாத4வம் ஶ்ரீத4ரம் ராதி4கா ராதி4தம் ।இந்தி3ராமந்தி3ரம் சேதஸா ஸுந்த3ரம்தே3வகீநந்த3நம் நந்தஜ3ம் ஸந்த3தே4 ॥ 2 ॥ விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே ஶங்கநே சக்ரிணேருக்மிணீ ராகி3ணே ஜாநகீ ஜாநயே ।வல்லவீ வல்லபா4யார்சிதா யாத்மநேகம்ஸ வித்4வம்ஸிநே வம்ஶிநே தே நம: ॥ 3 ॥ க்ருஷ்ண கோ3விந்த3 ஹே ராம நாராயணஶ்ரீபதே வாஸுதே3வாஜித ஶ்ரீநிதே4 ।அச்யுதாநந்த ஹே மாத4வாதோ4க்ஷஜத்3வாரகாநாயக … Read more