[அங்கா3ரக கவசம்] ᐈ Angaraka Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Angaraka Kavacham Lyrics In Tamil

அஸ்ய ஶ்ரீ அங்கா3ரக கவசஸ்ய, கஶ்யப ருஷீ:, அனுஷ்டுப் சன்த:3, அங்கா3ரகோ தே3வதா, பௌ4ம ப்ரீத்யர்தே2 ஜபே வினியோக:3 ॥

த்4யானம்
ரக்தாம்ப3ரோ ரக்தவபு: கிரீடீ சதுர்பு4ஜோ மேஷக3மோ க3தா3ப்4ருத் ।
4ராஸுத: ஶக்தித4ரஶ்ச ஶூலீ ஸதா3 மம ஸ்யாத்3வரத:3 ப்ரஶான்த: ॥

அத2 அங்கா3ரக கவசம்
அங்கா3ரக: ஶிரோ ரக்ஷேத் முக2ம் வை த4ரணீஸுத: ।
ஶ்ரவௌ ரக்தம்ப3ர: பாது நேத்ரே மே ரக்தலோசன: ॥ 1 ॥

நாஸாம் ஶக்தித4ர: பாது முக2ம் மே ரக்தலோசன: ।
பு4ஜௌ மே ரக்தமாலீ ச ஹஸ்தௌ ஶக்தித4ரஸ்ததா2 ॥2 ॥

வக்ஷ: பாது வராங்க3ஶ்ச ஹ்ருத3யம் பாது ரோஹித: ।
கடிம் மே க்3ரஹராஜஶ்ச முக2ம் சைவ த4ராஸுத: ॥ 3 ॥

ஜானுஜங்கே4 குஜ: பாது பாதௌ3 ப4க்தப்ரிய: ஸதா3 ।
ஸர்வாண்யன்யானி சாங்கா3னி ரக்ஷேன்மே மேஷவாஹன: ॥ 4 ॥

2லஶ்ருதி:
ய இத3ம் கவசம் தி3வ்யம் ஸர்வஶத்ருனிவாரணம் ।
பூ4தப்ரேதபிஶாசானாம் நாஶனம் ஸர்வஸித்3தி43ம் ॥

ஸர்வரோக3ஹரம் சைவ ஸர்வஸம்பத்ப்ரத3ம் ஶுப4ம் ।
பு4க்திமுக்திப்ரத3ம் ந்ரூணாம் ஸர்வஸௌபா4க்3யவர்த4னம் ॥

ரோக33ன்த4விமோக்ஷம் ச ஸத்யமேதன்ன ஸம்ஶய: ॥

॥ இதி ஶ்ரீ மார்கண்டே3யபுராணே அங்கா3ரக கவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment