[అంగారక కవచం] ᐈ Angaraka Kavacham Lyrics In Telugu Pdf

Angaraka Kavacham Lyrics In Telugu

అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్య, కశ్యప ఋషీః, అనుష్టుప్ చందః, అంగారకో దేవతా, భౌమ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

ధ్యానం
రక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్ ।
ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాంతః ॥

అథ అంగారక కవచం
అంగారకః శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః ।
శ్రవౌ రక్తంబరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః ॥ 1 ॥

నాసాం శక్తిధరః పాతు ముఖం మే రక్తలోచనః ।
భుజౌ మే రక్తమాలీ చ హస్తౌ శక్తిధరస్తథా ॥2 ॥

వక్షః పాతు వరాంగశ్చ హృదయం పాతు రోహితః ।
కటిం మే గ్రహరాజశ్చ ముఖం చైవ ధరాసుతః ॥ 3 ॥

జానుజంఘే కుజః పాతు పాదౌ భక్తప్రియః సదా ।
సర్వాణ్యన్యాని చాంగాని రక్షేన్మే మేషవాహనః ॥ 4 ॥

ఫలశ్రుతిః
య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వశత్రునివారణం ।
భూతప్రేతపిశాచానాం నాశనం సర్వసిద్ధిదం ॥

సర్వరోగహరం చైవ సర్వసంపత్ప్రదం శుభం ।
భుక్తిముక్తిప్రదం నౄణాం సర్వసౌభాగ్యవర్ధనం ॥

రోగబంధవిమోక్షం చ సత్యమేతన్న సంశయః ॥

॥ ఇతి శ్రీ మార్కండేయపురాణే అంగారక కవచం సంపూర్ణం ॥

********

Leave a Comment