[અર્ધ નારીશ્વર અષ્ટકમ્] ᐈ Ardhanareeswara Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Ardha Naareeswara Ashtakam Gujarati Lyrics

ચાંપેયગૌરાર્ધશરીરકાયૈ
કર્પૂરગૌરાર્ધશરીરકાય ।
ધમ્મિલ્લકાયૈ ચ જટાધરાય
નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 1 ॥

કસ્તૂરિકાકુંકુમચર્ચિતાયૈ
ચિતારજઃપુંજ વિચર્ચિતાય ।
કૃતસ્મરાયૈ વિકૃતસ્મરાય
નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 2 ॥

ઝણત્ક્વણત્કંકણનૂપુરાયૈ
પાદાબ્જરાજત્ફણિનૂપુરાય ।
હેમાંગદાયૈ ભુજગાંગદાય
નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 3 ॥

વિશાલનીલોત્પલલોચનાયૈ
વિકાસિપંકેરુહલોચનાય ।
સમેક્ષણાયૈ વિષમેક્ષણાય
નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 4 ॥

મંદારમાલાકલિતાલકાયૈ
કપાલમાલાંકિતકંધરાય ।
દિવ્યાંબરાયૈ ચ દિગંબરાય
નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 5 ॥

અંભોધરશ્યામલકુંતલાયૈ
તટિત્પ્રભાતામ્રજટાધરાય ।
નિરીશ્વરાયૈ નિખિલેશ્વરાય
નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 6 ॥

પ્રપંચસૃષ્ટ્યુન્મુખલાસ્યકાયૈ
સમસ્તસંહારકતાંડવાય ।
જગજ્જનન્યૈ જગદેકપિત્રે
નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 7 ॥

પ્રદીપ્તરત્નોજ્જ્વલકુંડલાયૈ
સ્ફુરન્મહાપન્નગભૂષણાય ।
શિવાન્વિતાયૈ ચ શિવાન્વિતાય
નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 8 ॥

એતત્પઠેદષ્ટકમિષ્ટદં યો
ભક્ત્યા સ માન્યો ભુવિ દીર્ઘજીવી ।
પ્રાપ્નોતિ સૌભાગ્યમનંતકાલં
ભૂયાત્સદા તસ્ય સમસ્તસિદ્ધિઃ ॥

********

Leave a Comment