[અર્ધ નારીશ્વર અષ્ટકમ્] ᐈ Ardhanareeswara Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Ardha Naareeswara Ashtakam Gujarati Lyrics ચાંપેયગૌરાર્ધશરીરકાયૈકર્પૂરગૌરાર્ધશરીરકાય ।ધમ્મિલ્લકાયૈ ચ જટાધરાયનમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 1 ॥ કસ્તૂરિકાકુંકુમચર્ચિતાયૈચિતારજઃપુંજ વિચર્ચિતાય ।કૃતસ્મરાયૈ વિકૃતસ્મરાયનમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 2 ॥ ઝણત્ક્વણત્કંકણનૂપુરાયૈપાદાબ્જરાજત્ફણિનૂપુરાય ।હેમાંગદાયૈ ભુજગાંગદાયનમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 3 ॥ વિશાલનીલોત્પલલોચનાયૈવિકાસિપંકેરુહલોચનાય ।સમેક્ષણાયૈ વિષમેક્ષણાયનમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય ॥ 4 ॥ મંદારમાલાકલિતાલકાયૈકપાલમાલાંકિતકંધરાય ।દિવ્યાંબરાયૈ ચ દિગંબરાયનમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય … Read more