[അഷ്ടാദശ ശക്തിപീഠ] ᐈ Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Malayalam

ലംകായാം ശാംകരീദേവീ കാമാക്ഷീ കാംചികാപുരേ ।
പ്രദ്യുമ്നേ ശൃംഖളാദേവീ ചാമുംഡീ ക്രൌംചപട്ടണേ ॥ 1 ॥

അലംപുരേ ജോഗുളാംബാ ശ്രീശൈലേ ഭ്രമരാംബികാ ।
കൊല്ഹാപുരേ മഹാലക്ഷ്മീ മുഹുര്യേ ഏകവീരാ ॥ 2 ॥

ഉജ്ജയിന്യാം മഹാകാളീ പീഠികായാം പുരുഹൂതികാ ।
ഓഢ്യായാം ഗിരിജാദേവീ മാണിക്യാ ദക്ഷവാടികേ ॥ 3 ॥

ഹരിക്ഷേത്രേ കാമരൂപീ പ്രയാഗേ മാധവേശ്വരീ ।
ജ്വാലായാം വൈഷ്ണവീദേവീ ഗയാ മാംഗള്യഗൌരികാ ॥ 4 ॥

വാരണാശ്യാം വിശാലാക്ഷീ കാശ്മീരേതു സരസ്വതീ ।
അഷ്ടാദശ സുപീഠാനി യോഗിനാമപി ദുര്ലഭം ॥ 5 ॥

സായംകാലേ പഠേന്നിത്യം സര്വശത്രുവിനാശനം ।
സര്വരോഗഹരം ദിവ്യം സര്വസംപത്കരം ശുഭമ് ॥ 6 ॥

********

Leave a Comment