[பஜ3ரங்க3 பா3ண] ᐈ Bajrang Baan Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Bajrang Baan Stotram Lyrics In Tamil

நிஶ்சய ப்ரேம ப்ரதீதி தெ, பி3னய கரை ஸனமான ।
தேஹி கே காரஜ ஸகல ஸுப,4 ஸித்34 கரை ஹனுமான ॥

சௌபாஈ
ஜய ஹனுமன்த ஸன்த ஹிதகாரீ । ஸுன லீஜை ப்ரபு4 அரஜ ஹமாரீ ॥
ஜன கே காஜ பி3லம்ப3 ந கீஜை । ஆதுர தௌ3ரி மஹா ஸுக2 தீ3ஜை ॥

ஜைஸே கூதி3 ஸின்து4 மஹிபாரா । ஸுரஸா ப33ன பைடி2 பி3ஸ்தாரா ॥
ஆகே3 ஜாய லங்கினீ ரோகா । மாரேஹு லாத கீ3 ஸுரலோகா ॥

ஜாய பி3பீ4ஷன கோ ஸுக2 தீ3ன்ஹா । ஸீதா நிரகி2 பரமபத3 லீன்ஹா ॥
பா33 உஜாரி ஸின்து4 மஹம் போ3ரா । அதி ஆதுர ஜமகாதர தோரா ॥

அக்ஷய குமார மாரி ஸம்ஹாரா । லூம லபேடி லங்க கோ ஜாரா ॥
லாஹ ஸமான லங்க ஜரி கீ3 । ஜய ஜய து4னி ஸுரபுர நப4 பீ4 ॥

அப3 பி3லம்ப3 கேஹி காரன ஸ்வாமீ । க்ருபா கரஹு உர அன்தரயாமீ ॥
ஜய ஜய லக2ன ப்ரான கே தா3தா । ஆதுர ஹ்வை து32 கரஹு நிபாதா ॥

ஜை ஹனுமான ஜயதி ப3ல-ஸாக3ர । ஸுர-ஸமூஹ-ஸமரத2 ப4ட-னாக3ர ॥
ஓம் ஹனு ஹனு ஹனு ஹனுமன்த ஹடீ2லே । பை3ரிஹி மாரு பஜ3்ர கீ கீலே ॥

ஓம் ஹ்னீம் ஹ்னீம் ஹ்னீம் ஹனுமன்த கபீஸா । ஓம் ஹும் ஹும் ஹும் ஹனு அரி உர ஸீஸா ॥
ஜய அஞ்ஜனி குமார ப3லவன்தா । ஶங்கரஸுவன பீ3ர ஹனுமன்தா ॥

33ன கரால கால-குல-கா4லக । ராம ஸஹாய ஸதா3 ப்ரதிபாலக ॥
பூ4த, ப்ரேத, பிஸாச நிஸாசர । அகி3ன பே3தால கால மாரீ மர ॥

இன்ஹேம் மாரு, தோஹி ஸபத2 ராம கீ । ராகு2 நாத2 மரஜாத3 நாம கீ ॥
ஸத்ய ஹோஹு ஹரி ஸபத2 பாஇ கை । ராம தூ3த த4ரு மாரு தா4இ கை ॥

ஜய ஜய ஜய ஹனுமன்த அகா3தா4 । து32 பாவத ஜன கேஹி அபராதா4 ॥
பூஜா ஜப தப நேம அசாரா । நஹிம் ஜானத கசு2 தா3ஸ தும்ஹாரா ॥

3ன உபப3ன மக3 கி3ரி க்3ருஹ மாஹீம் । தும்ஹரே ப3ல ஹௌம் ட3ரபத நாஹீம் ॥
ஜனகஸுதா ஹரி தா3ஸ கஹாவௌ । தாகீ ஸபத2 பி3லம்ப3 ந லாவௌ ॥

ஜை ஜை ஜை து4னி ஹோத அகாஸா । ஸுமிரத ஹோய து3ஸஹ து32 நாஸா ॥
சரன பகரி, கர ஜோரி மனாவௌம் । யஹி ஔஸர அப3 கேஹி கோ3ஹராவௌம் ॥

உடு2, உடு2, சலு, தோஹி ராம து3ஹாஈ । பாயம் பரௌம், கர ஜோரி மனாஈ ॥
ஓம் சம் சம் சம் சம் சபல சலன்தா । ஓம் ஹனு ஹனு ஹனு ஹனு ஹனுமன்தா ॥

ஓம் ஹம் ஹம் ஹாங்க தே3த கபி சஞ்சல । ஓம் ஸம் ஸம் ஸஹமி பரானே க2ல-த3ல ॥
அபனே ஜன கோ துரத உபா3ரௌ । ஸுமிரத ஹோய ஆனந்த3 ஹமாரௌ ॥

யஹ பஜ3ரங்க-3பா3ண ஜேஹி மாரை । தாஹி கஹௌ பி2ரி கவன உபா3ரை ॥
பாட2 கரை பஜ3ரங்க-3பா3ண கீ । ஹனுமத ரக்ஷா கரை ப்ரான கீ ॥

யஹ பஜ3ரங்க3 பா3ண ஜோ ஜாபைம் । தாஸோம் பூ4த-ப்ரேத ஸப3 காபைம் ॥
தூ4ப தே3ய ஜோ ஜபை ஹமேஸா । தாகே தன நஹிம் ரஹை கலேஸா ॥

தோ3ஹா
உர ப்ரதீதி த்3ருட஼4, ஸரன ஹ்வை, பாட2 கரை த4ரி த்4யான ।
பா3தா4 ஸப3 ஹர, கரைம் ஸப3 காம ஸப2ல ஹனுமான ॥

********

Leave a Comment