[ಬಜರಂಗ ಬಾಣ] ᐈ Bajrang Baan Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Bajrang Baan Stotram Lyrics In Kannada

ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರತೀತಿ ತೆ, ಬಿನಯ ಕರೈ ಸನಮಾನ ।
ತೇಹಿ ಕೇ ಕಾರಜ ಸಕಲ ಸುಭ, ಸಿದ್ಧ ಕರೈ ಹನುಮಾನ ॥

ಚೌಪಾಈ
ಜಯ ಹನುಮಂತ ಸಂತ ಹಿತಕಾರೀ । ಸುನ ಲೀಜೈ ಪ್ರಭು ಅರಜ ಹಮಾರೀ ॥
ಜನ ಕೇ ಕಾಜ ಬಿಲಂಬ ನ ಕೀಜೈ । ಆತುರ ದೌರಿ ಮಹಾ ಸುಖ ದೀಜೈ ॥

ಜೈಸೇ ಕೂದಿ ಸಿಂಧು ಮಹಿಪಾರಾ । ಸುರಸಾ ಬದನ ಪೈಠಿ ಬಿಸ್ತಾರಾ ॥
ಆಗೇ ಜಾಯ ಲಂಕಿನೀ ರೋಕಾ । ಮಾರೇಹು ಲಾತ ಗೀ ಸುರಲೋಕಾ ॥

ಜಾಯ ಬಿಭೀಷನ ಕೋ ಸುಖ ದೀನ್ಹಾ । ಸೀತಾ ನಿರಖಿ ಪರಮಪದ ಲೀನ್ಹಾ ॥
ಬಾಗ ಉಜಾರಿ ಸಿಂಧು ಮಹಂ ಬೋರಾ । ಅತಿ ಆತುರ ಜಮಕಾತರ ತೋರಾ ॥

ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಮಾರಿ ಸಂಹಾರಾ । ಲೂಮ ಲಪೇಟಿ ಲಂಕ ಕೋ ಜಾರಾ ॥
ಲಾಹ ಸಮಾನ ಲಂಕ ಜರಿ ಗೀ । ಜಯ ಜಯ ಧುನಿ ಸುರಪುರ ನಭ ಭೀ ॥

ಅಬ ಬಿಲಂಬ ಕೇಹಿ ಕಾರನ ಸ್ವಾಮೀ । ಕೃಪಾ ಕರಹು ಉರ ಅಂತರಯಾಮೀ ॥
ಜಯ ಜಯ ಲಖನ ಪ್ರಾನ ಕೇ ದಾತಾ । ಆತುರ ಹ್ವೈ ದುಖ ಕರಹು ನಿಪಾತಾ ॥

ಜೈ ಹನುಮಾನ ಜಯತಿ ಬಲ-ಸಾಗರ । ಸುರ-ಸಮೂಹ-ಸಮರಥ ಭಟ-ನಾಗರ ॥
ಓಂ ಹನು ಹನು ಹನು ಹನುಮಂತ ಹಠೀಲೇ । ಬೈರಿಹಿ ಮಾರು ಬಜ್ರ ಕೀ ಕೀಲೇ ॥

ಓಂ ಹ್ನೀಂ ಹ್ನೀಂ ಹ್ನೀಂ ಹನುಮಂತ ಕಪೀಸಾ । ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹನು ಅರಿ ಉರ ಸೀಸಾ ॥
ಜಯ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ ಬಲವಂತಾ । ಶಂಕರಸುವನ ಬೀರ ಹನುಮಂತಾ ॥

ಬದನ ಕರಾಲ ಕಾಲ-ಕುಲ-ಘಾಲಕ । ರಾಮ ಸಹಾಯ ಸದಾ ಪ್ರತಿಪಾಲಕ ॥
ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಪಿಸಾಚ ನಿಸಾಚರ । ಅಗಿನ ಬೇತಾಲ ಕಾಲ ಮಾರೀ ಮರ ॥

ಇನ್ಹೇಂ ಮಾರು, ತೋಹಿ ಸಪಥ ರಾಮ ಕೀ । ರಾಖು ನಾಥ ಮರಜಾದ ನಾಮ ಕೀ ॥
ಸತ್ಯ ಹೋಹು ಹರಿ ಸಪಥ ಪಾಇ ಕೈ । ರಾಮ ದೂತ ಧರು ಮಾರು ಧಾಇ ಕೈ ॥

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹನುಮಂತ ಅಗಾಧಾ । ದುಖ ಪಾವತ ಜನ ಕೇಹಿ ಅಪರಾಧಾ ॥
ಪೂಜಾ ಜಪ ತಪ ನೇಮ ಅಚಾರಾ । ನಹಿಂ ಜಾನತ ಕಛು ದಾಸ ತುಮ್ಹಾರಾ ॥

ಬನ ಉಪಬನ ಮಗ ಗಿರಿ ಗೃಹ ಮಾಹೀಂ । ತುಮ್ಹರೇ ಬಲ ಹೌಂ ಡರಪತ ನಾಹೀಂ ॥
ಜನಕಸುತಾ ಹರಿ ದಾಸ ಕಹಾವೌ । ತಾಕೀ ಸಪಥ ಬಿಲಂಬ ನ ಲಾವೌ ॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಧುನಿ ಹೋತ ಅಕಾಸಾ । ಸುಮಿರತ ಹೋಯ ದುಸಹ ದುಖ ನಾಸಾ ॥
ಚರನ ಪಕರಿ, ಕರ ಜೋರಿ ಮನಾವೌಂ । ಯಹಿ ಔಸರ ಅಬ ಕೇಹಿ ಗೋಹರಾವೌಂ ॥

ಉಠು, ಉಠು, ಚಲು, ತೋಹಿ ರಾಮ ದುಹಾಈ । ಪಾಯಂ ಪರೌಂ, ಕರ ಜೋರಿ ಮನಾಈ ॥
ಓಂ ಚಂ ಚಂ ಚಂ ಚಂ ಚಪಲ ಚಲಂತಾ । ಓಂ ಹನು ಹನು ಹನು ಹನು ಹನುಮಂತಾ ॥

ಓಂ ಹಂ ಹಂ ಹಾಂಕ ದೇತ ಕಪಿ ಚಂಚಲ । ಓಂ ಸಂ ಸಂ ಸಹಮಿ ಪರಾನೇ ಖಲ-ದಲ ॥
ಅಪನೇ ಜನ ಕೋ ತುರತ ಉಬಾರೌ । ಸುಮಿರತ ಹೋಯ ಆನಂದ ಹಮಾರೌ ॥

ಯಹ ಬಜರಂಗ-ಬಾಣ ಜೇಹಿ ಮಾರೈ । ತಾಹಿ ಕಹೌ ಫಿರಿ ಕವನ ಉಬಾರೈ ॥
ಪಾಠ ಕರೈ ಬಜರಂಗ-ಬಾಣ ಕೀ । ಹನುಮತ ರಕ್ಷಾ ಕರೈ ಪ್ರಾನ ಕೀ ॥

ಯಹ ಬಜರಂಗ ಬಾಣ ಜೋ ಜಾಪೈಂ । ತಾಸೋಂ ಭೂತ-ಪ್ರೇತ ಸಬ ಕಾಪೈಂ ॥
ಧೂಪ ದೇಯ ಜೋ ಜಪೈ ಹಮೇಸಾ । ತಾಕೇ ತನ ನಹಿಂ ರಹೈ ಕಲೇಸಾ ॥

ದೋಹಾ
ಉರ ಪ್ರತೀತಿ ದೃಢ಼, ಸರನ ಹ್ವೈ, ಪಾಠ ಕರೈ ಧರಿ ಧ್ಯಾನ ।
ಬಾಧಾ ಸಬ ಹರ, ಕರೈಂ ಸಬ ಕಾಮ ಸಫಲ ಹನುಮಾನ ॥

********

Leave a Comment