[ବାଲ ମୁକୁଂଦାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Oriya/Odia

କରାରଵିଂଦେନ ପଦାରଵିଂଦଂ ମୁଖାରଵିଂଦେ ଵିନିଵେଶଯଂତମ୍ ।
ଵଟସ୍ଯ ପତ୍ରସ୍ଯ ପୁଟେ ଶଯାନଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 1 ॥

ସଂହୃତ୍ଯ ଲୋକାନ୍ଵଟପତ୍ରମଧ୍ଯେ ଶଯାନମାଦ୍ଯଂତଵିହୀନରୂପମ୍ ।
ସର୍ଵେଶ୍ଵରଂ ସର୍ଵହିତାଵତାରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 2 ॥

ଇଂଦୀଵରଶ୍ଯାମଲକୋମଲାଂଗଂ ଇଂଦ୍ରାଦିଦେଵାର୍ଚିତପାଦପଦ୍ମମ୍ ।
ସଂତାନକଲ୍ପଦ୍ରୁମମାଶ୍ରିତାନାଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 3 ॥

ଲଂବାଲକଂ ଲଂବିତହାରଯଷ୍ଟିଂ ଶୃଂଗାରଲୀଲାଂକିତଦଂତପଂକ୍ତିମ୍ ।
ବିଂବାଧରଂ ଚାରୁଵିଶାଲନେତ୍ରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 4 ॥

ଶିକ୍ଯେ ନିଧାଯାଦ୍ଯପଯୋଦଧୀନି ବହିର୍ଗତାଯାଂ ଵ୍ରଜନାଯିକାଯାମ୍ ।
ଭୁକ୍ତ୍ଵା ଯଥେଷ୍ଟଂ କପଟେନ ସୁପ୍ତଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 5 ॥

କଲିଂଦଜାଂତସ୍ଥିତକାଲିଯସ୍ଯ ଫଣାଗ୍ରରଂଗେନଟନପ୍ରିଯଂତମ୍ ।
ତତ୍ପୁଚ୍ଛହସ୍ତଂ ଶରଦିଂଦୁଵକ୍ତ୍ରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 6 ॥

ଉଲୂଖଲେ ବଦ୍ଧମୁଦାରଶୌର୍ଯଂ ଉତ୍ତୁଂଗଯୁଗ୍ମାର୍ଜୁନ ଭଂଗଲୀଲମ୍ ।
ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲପଦ୍ମାଯତ ଚାରୁନେତ୍ରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 7 ॥

ଆଲୋକ୍ଯ ମାତୁର୍ମୁଖମାଦରେଣ ସ୍ତନ୍ଯଂ ପିବଂତଂ ସରସୀରୁହାକ୍ଷମ୍ ।
ସଚ୍ଚିନ୍ମଯଂ ଦେଵମନଂତରୂପଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 8 ॥

********

Leave a Comment