[બાલ મુકુંદાષ્ટકમ્] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Gujarati કરારવિંદેન પદારવિંદં મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ્ ।વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 1 ॥ સંહૃત્ય લોકાન્વટપત્રમધ્યે શયાનમાદ્યંતવિહીનરૂપમ્ ।સર્વેશ્વરં સર્વહિતાવતારં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 2 ॥ ઇંદીવરશ્યામલકોમલાંગં ઇંદ્રાદિદેવાર્ચિતપાદપદ્મમ્ ।સંતાનકલ્પદ્રુમમાશ્રિતાનાં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 3 ॥ લંબાલકં લંબિતહારયષ્ટિં શૃંગારલીલાંકિતદંતપંક્તિમ્ ।બિંબાધરં ચારુવિશાલનેત્રં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 4 ॥ શિક્યે … Read more

[ബാല മുകുംദാഷ്ടകമ്] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Malayalam കരാരവിംദേന പദാരവിംദം മുഖാരവിംദേ വിനിവേശയംതമ് ।വടസ്യ പത്രസ്യ പുടേ ശയാനം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 1 ॥ സംഹൃത്യ ലോകാന്വടപത്രമധ്യേ ശയാനമാദ്യംതവിഹീനരൂപമ് ।സര്വേശ്വരം സര്വഹിതാവതാരം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 2 ॥ ഇംദീവരശ്യാമലകോമലാംഗം ഇംദ്രാദിദേവാര്ചിതപാദപദ്മമ് ।സംതാനകല്പദ്രുമമാശ്രിതാനാം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 3 ॥ ലംബാലകം ലംബിതഹാരയഷ്ടിം ശൃംഗാരലീലാംകിതദംതപംക്തിമ് ।ബിംബാധരം ചാരുവിശാലനേത്രം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 4 ॥ ശിക്യേ … Read more

[ಬಾಲ ಮುಕುಂದಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Kannada ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ ।ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇ ಶಯಾನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 1 ॥ ಸಂಹೃತ್ಯ ಲೋಕಾನ್ವಟಪತ್ರಮಧ್ಯೇ ಶಯಾನಮಾದ್ಯಂತವಿಹೀನರೂಪಂ ।ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವಹಿತಾವತಾರಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 2 ॥ ಇಂದೀವರಶ್ಯಾಮಲಕೋಮಲಾಂಗಂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಂ ।ಸಂತಾನಕಲ್ಪದ್ರುಮಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 3 ॥ ಲಂಬಾಲಕಂ ಲಂಬಿತಹಾರಯಷ್ಟಿಂ ಶೃಂಗಾರಲೀಲಾಂಕಿತದಂತಪಂಕ್ತಿಂ ।ಬಿಂಬಾಧರಂ ಚಾರುವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 4 ॥ ಶಿಕ್ಯೇ … Read more

[பா3ல முகுந்தா3ஷ்டகம்] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Tamil கராரவிந்தே3ந பதா3ரவிந்த3ம் முகா2ரவிந்தே3 விநிவேஶயந்தம் ।வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே ஶயாநம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 1 ॥ ஸம்ஹ்ருத்ய லோகாந்வடபத்ரமத்4யே ஶயாநமாத்3யந்தவிஹீநரூபம் ।ஸர்வேஶ்வரம் ஸர்வஹிதாவதாரம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 2 ॥ இந்தீ3வரஶ்யாமலகோமலாங்க3ம் இந்த்3ராதி3தே3வார்சிதபாத3பத்3மம் ।ஸந்தாநகல்பத்3ருமமாஶ்ரிதாநாம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 3 ॥ லம்பா3லகம் லம்பி3தஹாரயஷ்டிம் ஶ்ருங்கா3ரலீலாங்கிதத3ந்தபங்க்திம் ।பி3ம்பா3த4ரம் சாருவிஶாலநேத்ரம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 4 ॥ ஶிக்யே நிதா4யாத்3யபயோத3தீ4நி … Read more

[బాల ముకుందాష్టకం] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Telugu కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం ।వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 1 ॥ సంహృత్య లోకాన్వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపం ।సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 2 ॥ ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగం ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మం ।సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 3 ॥ లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిం ।బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 4 ॥ శిక్యే … Read more

[बाल मुकुन्दाष्टकम्] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् ।वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 1 ॥ संहृत्य लोकान्वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् ।सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 2 ॥ इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गं इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् ।सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 3 ॥ लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिम् ।बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 4 ॥ शिक्ये … Read more

[Bala Mukundashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In English karaaravimdena padaaravimdam mukhaaravimde viniveshayamtam ।vatasya patrasya pute shayaanam baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 1 ॥ samhrritya lokaanvatapatramadhye shayaanamaadyamtaviheenaroopam ।sarveshvaram sarvahitaavataaram baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 2 ॥ imdeevarashyaamalakomalaamgam imdraadidevaarcitapaadapadmam ।samtaanakalpadrumamaashritaanaam baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 3 ॥ lambaalakam lambitahaarayashhtim shrrimgaaraleelaamkitadamtapamktim ।bimbaadharam caaruvishaalanetram baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 4 ॥ shikye … Read more

[বাল মুকুংদাষ্টকম্] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Bengali Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Bengali করারবিংদেন পদারবিংদং মুখারবিংদে বিনিবেশযংতম্ ।বটস্য পত্রস্য পুটে শযানং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি ॥ 1 ॥ সংহৃত্য লোকান্বটপত্রমধ্যে শযানমাদ্যংতবিহীনরূপম্ ।সর্বেশ্বরং সর্বহিতাবতারং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি ॥ 2 ॥ ইংদীবরশ্যামলকোমলাংগং ইংদ্রাদিদেবার্চিতপাদপদ্মম্ ।সংতানকল্পদ্রুমমাশ্রিতানাং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি ॥ 3 ॥ লংবালকং লংবিতহারযষ্টিং শৃংগারলীলাংকিতদংতপংক্তিম্ ।বিংবাধরং চারুবিশালনেত্রং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি ॥ 4 ॥ শিক্যে … Read more

[ବାଲ ମୁକୁଂଦାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Oriya/Odia କରାରଵିଂଦେନ ପଦାରଵିଂଦଂ ମୁଖାରଵିଂଦେ ଵିନିଵେଶଯଂତମ୍ ।ଵଟସ୍ଯ ପତ୍ରସ୍ଯ ପୁଟେ ଶଯାନଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 1 ॥ ସଂହୃତ୍ଯ ଲୋକାନ୍ଵଟପତ୍ରମଧ୍ଯେ ଶଯାନମାଦ୍ଯଂତଵିହୀନରୂପମ୍ ।ସର୍ଵେଶ୍ଵରଂ ସର୍ଵହିତାଵତାରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 2 ॥ ଇଂଦୀଵରଶ୍ଯାମଲକୋମଲାଂଗଂ ଇଂଦ୍ରାଦିଦେଵାର୍ଚିତପାଦପଦ୍ମମ୍ ।ସଂତାନକଲ୍ପଦ୍ରୁମମାଶ୍ରିତାନାଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 3 ॥ ଲଂବାଲକଂ ଲଂବିତହାରଯଷ୍ଟିଂ ଶୃଂଗାରଲୀଲାଂକିତଦଂତପଂକ୍ତିମ୍ ।ବିଂବାଧରଂ ଚାରୁଵିଶାଲନେତ୍ରଂ ବାଲଂ ମୁକୁଂଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ॥ 4 ॥ ଶିକ୍ଯେ … Read more