[ಭಾಗ್ಯದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಾ] ᐈ Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Kannada Pdf

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Kannada

ರಾಗಂ: ಶ್ರೀ (ಮೇಳಕರ್ತ 22 ಖರಹರಪ್ರಿಯ ಜನ್ಯರಾಗ)
ಆರೋಹಣ: S ಱ2 ಂ1 P ಣ2 S
ಅವರೋಹಣ: S ಣ2 P ಡ2 ಣ2 P ಂ1 ಱ2 G2 ಱ2 S

ತಾಳಂ: ಆದಿ
ರೂಪಕರ್ತ: ಪುರಂಧರ ದಾಸ
ಭಾಷಾ: ಕನ್ನಡ

ಪಲ್ಲವಿ
ಭಾಗ್ಯದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಾ
ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೌ (ಭಾಗ್ಯದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಾ)

ಚರಣಂ 1
ಹೆಜ್ಜೆಯೆ ಮೇಲೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ (ಹೆಜ್ಜೆಯೆ ಮೇಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕುತ)
ಗಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಲಾ ಧ್ವನಿಯಾ ತೋರುತ (ಮಾಡುತ)
ಸಜ್ಜನ ಸಾಧೂ ಪೂಜೆಯೆ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ॥
(ಭಾಗ್ಯದಾ)

ಚರಣಂ 2
ಕನಕಾವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ ಬಾರೇ ಮನಕಾಮನೆಯಾ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ।
ದಿನಕರಕೋಟೀ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನಾ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ॥
(ಭಾಗ್ಯದಾ)

ಚರಣಂ 3
ಅತ್ತಿತ್ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ।
ಸತ್ಯವ ತೋರುತ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ॥
(ಭಾಗ್ಯದಾ)

ಚರಣಂ 4
ಸಂಖ್ಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕಯ್ಯಾ ತಿರುವುತ ಬಾರೇ ।
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೇ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೇಂಕಟ ರಮಣನ ಬಿಂಕದರಾಣೀ ॥
(ಭಾಗ್ಯದಾ)

ಚರಣಂ 5
ಚಕ್ಕೆರ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರ ವಾರದಾ ಪೂಜಯೆ ವೇಳೆಗೆ ।
ಅಕ್ಕೆರಯುನ್ನ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠನ ರಾಣೀ ॥
(ಭಾಗ್ಯದಾ)

********

Leave a Comment