[பா4க்3யதா3 லக்ஷ்மீ பா3ரம்மா] ᐈ Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Tamil Pdf

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Tamil

ராக3ம்: ஶ்ரீ (மேல்த3கர்த 22 க2ரஹரப்ரிய ஜன்யராக)3
ஆரோஹண: S ற2 ம1 P ண2 S
அவரோஹண: S ண2 P ட23 ண2 P ம1 ற2 G2 ற2 S

தால்த3ம்: ஆதி3
ரூபகர்த: புரன்த4ர தா3
பா4ஷா: கன்னட3

பல்லவி
பா4க்3யதா3 லக்ஷ்மீ பா3ரம்மா
நம்மம்ம ஶ்ரீ ஸௌ (பா4க்3யதா3 லக்ஷ்மீ பா3ரம்மா)

சரணம் 1
ஹெஜ்ஜெயெ மேலொன்த்3 ஹெஜ்ஜெய நிக்குத (ஹெஜ்ஜெயெ மேலே ஹெஜ்ஜெ நிக்குத)
கஜ3்ஜெ கால்க3லா த்4வனியா தோருத (மாடு3த)
ஸஜ்ஜன ஸாதூ4 பூஜெயெ வேல்தெ3கெ3 மஜ்ஜிகெ3யொல்த3கி3ன பெ3ண்ணெயன்தெ ॥
(பா4க்3யதா3)

சரணம் 2
கனகாவ்ருஷ்டிய கரெயுத பா3ரே மனகாமனெயா ஸித்3தி4ய தோரெ ।
தி3னகரகோடீ தேஜதி3 ஹொல்தெ3யுவ ஜனகராயனா குமாரி பே33 ॥
(பா4க்3யதா3)

சரணம் 3
அத்தித்தக3ல்த3தெ3 ப4க்தர மனெயொல்து3 நித்ய மஹோத்ஸவ நித்ய ஸுமங்க3ல ।
ஸத்யவ தோருத ஸாது4 ஸஜ்ஜனர சித்ததி3 ஹொல்தெ3யுவ புத்த2ல்தி3 பொ3ம்பெ3 ॥
(பா4க்3யதா3)

சரணம் 4
ஸங்க்3யே இல்லதே3 பா4க்3யவ கொட்டு கங்கண கய்யா திருவுத பா3ரே ।
குங்குமாங்கிதே பங்கஜ லோசனெ வேங்கட ரமணன பி3ங்கத3ராணீ ॥
(பா4க்3யதா3)

சரணம் 5
சக்கெர துப்பத3 காலுவெஹரிஸி ஶுக்ர வாரதா3 பூஜயெ வேல்தெ3கெ3 ।
அக்கெரயுன்ன அல்த3கி3ரி ரங்க3 சொக்க புரன்த3ர விட2ன ராணீ ॥
(பா4க்3யதா3)

********

Leave a Comment