[ഭവാനീ അഷ്ടകമ്] ᐈ Bhavani Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Bhavani Ashtakam Lyrics In Malayalam

ന താതോ ന മാതാ ന ബംധുര്ന ദാതാ
ന പുത്രോ ന പുത്രീ ന ഭൃത്യോ ന ഭര്താ
ന ജായാ ന വിദ്യാ ന വൃത്തിര്മമൈവ
ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി ॥ 1 ॥

ഭവാബ്ധാവപാരേ മഹാദുഃഖഭീരു
പപാത പ്രകാമീ പ്രലോഭീ പ്രമത്തഃ
കുസംസാരപാശപ്രബദ്ധഃ സദാഹം
ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി ॥ 2 ॥

ന ജാനാമി ദാനം ന ച ധ്യാനയോഗം
ന ജാനാമി തംത്രം ന ച സ്തോത്രമംത്രമ്
ന ജാനാമി പൂജാം ന ച ന്യാസയോഗം
ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി ॥ 3 ॥

ന ജാനാമി പുണ്യം ന ജാനാമി തീര്ഥം
ന ജാനാമി മുക്തിം ലയം വാ കദാചിത്
ന ജാനാമി ഭക്തിം വ്രതം വാപി മാതഃ
ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി ॥ 4 ॥

കുകര്മീ കുസംഗീ കുബുദ്ധിഃ കുദാസഃ
കുലാചാരഹീനഃ കദാചാരലീനഃ
കുദൃഷ്ടിഃ കുവാക്യപ്രബംധഃ സദാഹം
ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി ॥ 5 ॥

പ്രജേശം രമേശം മഹേശം സുരേശം
ദിനേശം നിശീഥേശ്വരം വാ കദാചിത്
ന ജാനാമി ചാന്യത് സദാഹം ശരണ്യേ
ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി ॥ 6 ॥

വിവാദേ വിഷാദേ പ്രമാദേ പ്രവാസേ
ജലേ ചാനലേ പര്വതേ ശത്രുമധ്യേ
അരണ്യേ ശരണ്യേ സദാ മാം പ്രപാഹി
ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി ॥ 7 ॥

അനാഥോ ദരിദ്രോ ജരാരോഗയുക്തോ
മഹാക്ഷീണദീനഃ സദാ ജാഡ്യവക്ത്രഃ
വിപത്തൌ പ്രവിഷ്ടഃ പ്രനഷ്ടഃ സദാഹം
ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി ॥ 8 ॥

॥ ഇതി ശ്രീമദാദിശംകരാചാര്യവിരചിതം ഭവാന്യഷ്ടകം സംപൂര്ണമ് ॥

********

Leave a Comment