[ભવાની અષ્ટકમ્] ᐈ Bhavani Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Bhavani Ashtakam Lyrics In Gujarati

ન તાતો ન માતા ન બંધુર્ન દાતા
ન પુત્રો ન પુત્રી ન ભૃત્યો ન ભર્તા
ન જાયા ન વિદ્યા ન વૃત્તિર્મમૈવ
ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 1 ॥

ભવાબ્ધાવપારે મહાદુઃખભીરુ
પપાત પ્રકામી પ્રલોભી પ્રમત્તઃ
કુસંસારપાશપ્રબદ્ધઃ સદાહં
ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 2 ॥

ન જાનામિ દાનં ન ચ ધ્યાનયોગં
ન જાનામિ તંત્રં ન ચ સ્તોત્રમંત્રમ્
ન જાનામિ પૂજાં ન ચ ન્યાસયોગં
ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 3 ॥

ન જાનામિ પુણ્યં ન જાનામિ તીર્થં
ન જાનામિ મુક્તિં લયં વા કદાચિત્
ન જાનામિ ભક્તિં વ્રતં વાપિ માતઃ
ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 4 ॥

કુકર્મી કુસંગી કુબુદ્ધિઃ કુદાસઃ
કુલાચારહીનઃ કદાચારલીનઃ
કુદૃષ્ટિઃ કુવાક્યપ્રબંધઃ સદાહં
ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 5 ॥

પ્રજેશં રમેશં મહેશં સુરેશં
દિનેશં નિશીથેશ્વરં વા કદાચિત્
ન જાનામિ ચાન્યત્ સદાહં શરણ્યે
ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 6 ॥

વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસે
જલે ચાનલે પર્વતે શત્રુમધ્યે
અરણ્યે શરણ્યે સદા માં પ્રપાહિ
ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 7 ॥

અનાથો દરિદ્રો જરારોગયુક્તો
મહાક્ષીણદીનઃ સદા જાડ્યવક્ત્રઃ
વિપત્તૌ પ્રવિષ્ટઃ પ્રનષ્ટઃ સદાહં
ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 8 ॥

॥ ઇતિ શ્રીમદાદિશંકરાચાર્યવિરચિતં ભવાન્યષ્ટકં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Leave a Comment