[ப4வானீ அஷ்டகம்] ᐈ Bhavani Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Bhavani Ashtakam Lyrics In Tamil

ந தாதோ ந மாதா ந ப3ன்து4ர்ன தா3தா
ந புத்ரோ ந புத்ரீ ந ப்4ருத்யோ ந ப4ர்தா
ந ஜாயா ந வித்3யா ந வ்ருத்திர்மமைவ
3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 1 ॥

4வாப்3தா4வபாரே மஹாது3:க2பீ4ரு
பபாத ப்ரகாமீ ப்ரலோபீ4 ப்ரமத்த:
குஸம்ஸாரபாஶப்ரப3த்3த:4 ஸதா3ஹம்
3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 2 ॥

ந ஜானாமி தா3னம் ந ச த்4யானயோக3ம்
ந ஜானாமி தன்த்ரம் ந ச ஸ்தோத்ரமன்த்ரம்
ந ஜானாமி பூஜாம் ந ச ந்யாஸயோக3ம்
3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 3 ॥

ந ஜானாமி புண்யம் ந ஜானாமி தீர்த2ம்
ந ஜானாமி முக்திம் லயம் வா கதா3சித்
ந ஜானாமி ப4க்திம் வ்ரதம் வாபி மாத:
3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 4 ॥

குகர்மீ குஸங்கீ3 குபு3த்3தி4: குதா3ஸ:
குலாசாரஹீன: கதா3சாரலீன:
குத்3ருஷ்டி: குவாக்யப்ரப3ன்த:4 ஸதா3ஹம்
3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 5 ॥

ப்ரஜேஶம் ரமேஶம் மஹேஶம் ஸுரேஶம்
தி3னேஶம் நிஶீதே2ஶ்வரம் வா கதா3சித்
ந ஜானாமி சான்யத் ஸதா3ஹம் ஶரண்யே
3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 6 ॥

விவாதே3 விஷாதே3 ப்ரமாதே3 ப்ரவாஸே
ஜலே சானலே பர்வதே ஶத்ருமத்4யே
அரண்யே ஶரண்யே ஸதா3 மாம் ப்ரபாஹி
3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 7 ॥

அனாதோ2 த3ரித்3ரோ ஜராரோக3யுக்தோ
மஹாக்ஷீணதீ3ன: ஸதா3 ஜாட்3யவக்த்ர:
விபத்தௌ ப்ரவிஷ்ட: ப்ரனஷ்ட: ஸதா3ஹம்
3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 8 ॥

॥ இதி ஶ்ரீமதா3தி3ஶங்கராசார்யவிரசிதம் ப4வான்யஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment