[ப4வானீ அஷ்டகம்] ᐈ Bhavani Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Bhavani Ashtakam Lyrics In Tamil ந தாதோ ந மாதா ந ப3ன்து4ர்ன தா3தாந புத்ரோ ந புத்ரீ ந ப்4ருத்யோ ந ப4ர்தாந ஜாயா ந வித்3யா ந வ்ருத்திர்மமைவக3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 1 ॥ ப4வாப்3தா4வபாரே மஹாது3:க2பீ4ருபபாத ப்ரகாமீ ப்ரலோபீ4 ப்ரமத்த:குஸம்ஸாரபாஶப்ரப3த்3த:4 ஸதா3ஹம்க3திஸ்த்வம் க3திஸ்த்வம் த்வமேகா ப4வானி ॥ 2 ॥ ந ஜானாமி தா3னம் ந ச த்4யானயோக3ம்ந ஜானாமி தன்த்ரம் ந ச ஸ்தோத்ரமன்த்ரம்ந ஜானாமி பூஜாம் ந ச … Read more