[Bilvashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Bilvashtakam Lyrics In English

tridalam trigunaakaaram trinetram ca triyaayudham ।
trijanma paapasamhaaram ekabilvam shivaarpitam ॥ 1 ॥

trishaakhaih bilvapatraishca acchidraih komalaih shubhaih ।
tavapoojaam karishhyaami ekabilvam shivaarpitam ॥ 2 ॥

darshanam bilvavrrikshhasya sparshanam paapanaashanam ।
aghorapaapasamhaaram ekabilvam shivaarpitam ॥ 3 ॥

saalagraameshhu vipreshhu tataake vanakoopayoh ।
yajjhnnakoti sahasraanaam ekabilvam shivaarpitam ॥ 4 ॥

damtikoti sahasreshhu ashvamedha shataani ca ।
kotikanyaapradaanena ekabilvam shivaarpitam ॥ 5 ॥

ekam cha bilvapatraishca kotiyajjhnna phalam labhet ।
mahaadevaishcha poojaartham ekabilvam shivaarpitam ॥ 6 ॥

kaasheekshhetre nivaasam cha kaalabhairava darshanam ।
gayaaprayaaga me drrishhtvaa ekabilvam shivaarpitam ॥ 7 ॥

umayaa saha devesham vaahanam namdishamkaram ।
muchyate sarvapaapebhyo ekabilvam shivaarpitam ॥ 8 ॥

iti shree bilvaashhtakam ॥

********

vikalpa samkarpana

tridalam trigunaakaaram trinetram ca triyaayudham ।
trijanma paapasamhaaram ekabilvam shivaarpanam ॥

trishaakhaih bilvapatraishca acchidraih komalaih shubhaih ।
tavapoojaam karishhyaami ekabilvam shivaarpanam ॥

koti kanyaa mahaadaanam tilaparvata kotayah ।
kaamcanam shailadaanena ekabilvam shivaarpanam ॥

kaasheekshhetra nivaasam ca kaalabhairava darshanam ।
prayaage maadhavam drrishhtvaa ekabilvam shivaarpanam ॥

imduvaare vratam sthitvaa niraahaaro maheshvaraah ।
naktam haushhyaami devesha ekabilvam shivaarpanam ॥

raamalimga pratishhthaa ca vaivaahika krritam tathaa ।
tataakaanica samdhaanam ekabilvam shivaarpanam ॥

akhamDa bilvapatram ca aayutam shivapoojanam ।
krritam naama sahasrena ekabilvam shivaarpanam ॥

umayaa sahadevesha namdi vaahanameva ca ।
bhasmalepana sarvaamgam ekabilvam shivaarpanam ॥

saalagraameshhu vipraanaam tataakam dashakoopayoh ।
yajjhnnakoti sahasrasya ekabilvam shivaarpanam ॥

damti koti sahasreshhu ashvamedhashatakratau cha ।
kotikanyaa mahaadaanam ekabilvam shivaarpanam ॥

bilvaanaam darshanam punyam sparshanam paapanaashanam ।
aghora paapasamhaaram ekabilvam shivaarpanam ॥

sahasraveda paateshhu brahmastaapanamucyate ।
anekavrata koteenaam ekabilvam shivaarpanam ॥

annadaana sahasreshhu sahasropanayanam tadhaa ।
aneka janmapaapaani ekabilvam shivaarpanam ॥

bilvaashhtakamidam punyam yah patheshshiva sannidhau ।
shivalokamavaapnoti ekabilvam shivaarpanam ॥

********

Leave a Comment