[ബില്വാഷ്ടകമ്] ᐈ Bilvashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Bilvashtakam Stotram Lyrics In Malayalam

ത്രിദളം ത്രിഗുണാകാരം ത്രിനേത്രം ച ത്രിയായുധം ।
ത്രിജന്മ പാപസംഹാരം ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 1 ॥

ത്രിശാഖൈഃ ബില്വപത്രൈശ്ച അച്ഛിദ്രൈഃ കോമലൈഃ ശുഭൈഃ ।
തവപൂജാം കരിഷ്യാമി ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 2 ॥

ദര്ശനം ബില്വവൃക്ഷസ്യ സ്പര്ശനം പാപനാശനം ।
അഘോരപാപസംഹാരം ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 3 ॥

സാലഗ്രാമേഷു വിപ്രേഷു തടാകേ വനകൂപയോഃ ।
യജ്ഞ്നകോടി സഹസ്രാണാം ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 4 ॥

ദംതികോടി സഹസ്രേഷു അശ്വമേധ ശതാനി ച ।
കോടികന്യാപ്രദാനേന ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 5 ॥

ഏകം ച ബില്വപത്രൈശ്ച കോടിയജ്ഞ്ന ഫലം ലഭേത് ।
മഹാദേവൈശ്ച പൂജാര്ഥം ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 6 ॥

കാശീക്ഷേത്രേ നിവാസം ച കാലഭൈരവ ദര്ശനം ।
ഗയാപ്രയാഗ മേ ദൃഷ്ട്വാ ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 7 ॥

ഉമയാ സഹ ദേവേശം വാഹനം നംദിശംകരം ।
മുച്യതേ സര്വപാപേഭ്യോ ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 8 ॥

ഇതി ശ്രീ ബില്വാഷ്ടകമ് ॥

—————-

വികല്പ സംകര്പണ

ത്രിദളം ത്രിഗുണാകാരം ത്രിനേത്രം ച ത്രിയായുധം ।
ത്രിജന്മ പാപസംഹാരം ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

ത്രിശാഖൈഃ ബില്വപത്രൈശ്ച അച്ഛിദ്രൈഃ കോമലൈഃ ശുഭൈഃ ।
തവപൂജാം കരിഷ്യാമി ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

കോടി കന്യാ മഹാദാനം തിലപര്വത കോടയഃ ।
കാംചനം ശൈലദാനേന ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

കാശീക്ഷേത്ര നിവാസം ച കാലഭൈരവ ദര്ശനം ।
പ്രയാഗേ മാധവം ദൃഷ്ട്വാ ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

ഇംദുവാരേ വ്രതം സ്ഥിത്വാ നിരാഹാരോ മഹേശ്വരാഃ ।
നക്തം ഹൌഷ്യാമി ദേവേശ ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

രാമലിംഗ പ്രതിഷ്ഠാ ച വൈവാഹിക കൃതം തഥാ ।
തടാകാനിച സംധാനം ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

അഖംഡ ബില്വപത്രം ച ആയുതം ശിവപൂജനം ।
കൃതം നാമ സഹസ്രേണ ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

ഉമയാ സഹദേവേശ നംദി വാഹനമേവ ച ।
ഭസ്മലേപന സര്വാംഗം ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

സാലഗ്രാമേഷു വിപ്രാണാം തടാകം ദശകൂപയോഃ ।
യജ്ഞ്നകോടി സഹസ്രസ്യ ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

ദംതി കോടി സഹസ്രേഷു അശ്വമേധശതക്രതൌ ച ।
കോടികന്യാ മഹാദാനം ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

ബില്വാണാം ദര്ശനം പുണ്യം സ്പര്ശനം പാപനാശനം ।
അഘോര പാപസംഹാരം ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

സഹസ്രവേദ പാടേഷു ബ്രഹ്മസ്താപനമുച്യതേ ।
അനേകവ്രത കോടീനാം ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

അന്നദാന സഹസ്രേഷു സഹസ്രോപനയനം തധാ ।
അനേക ജന്മപാപാനി ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

ബില്വാഷ്ടകമിദമ് പുണ്യം യഃ പഠേശ്ശിവ സന്നിധൌ ।
ശിവലോകമവാപ്നോതി ഏകബില്വം ശിവാര്പണം ॥

********

Leave a Comment