[ബില്വാഷ്ടകമ്] ᐈ Bilvashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Bilvashtakam Stotram Lyrics In Malayalam ത്രിദളം ത്രിഗുണാകാരം ത്രിനേത്രം ച ത്രിയായുധം ।ത്രിജന്മ പാപസംഹാരം ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 1 ॥ ത്രിശാഖൈഃ ബില്വപത്രൈശ്ച അച്ഛിദ്രൈഃ കോമലൈഃ ശുഭൈഃ ।തവപൂജാം കരിഷ്യാമി ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 2 ॥ ദര്ശനം ബില്വവൃക്ഷസ്യ സ്പര്ശനം പാപനാശനം ।അഘോരപാപസംഹാരം ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 3 ॥ സാലഗ്രാമേഷു വിപ്രേഷു തടാകേ വനകൂപയോഃ ।യജ്ഞ്നകോടി സഹസ്രാണാം ഏകബില്വം ശിവാര്പിതം ॥ 4 ॥ ദംതികോടി സഹസ്രേഷു അശ്വമേധ ശതാനി ച … Read more