[பி3ல்வாஷ்டகம்] ᐈ Bilvashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Bilvashtakam Stotram Lyrics In Tamil

த்ரித3ல்த3ம் த்ரிகு3ணாகாரம் த்ரிநேத்ரம் ச த்ரியாயுத4ம் ।
த்ரிஜந்ம பாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 1 ॥

த்ரிஶாகை2: பி3ல்வபத்ரைஶ்ச அச்சி2த்3ரை: கோமலை: ஶுபை4: ।
தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 2 ॥

3ர்ஶநம் பி3ல்வவ்ருக்ஷஸ்ய ஸ்பர்ஶநம் பாபநாஶநம் ।
அகோ4ரபாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 3 ॥

ஸாலக்3ராமேஷு விப்ரேஷு தடாகே வநகூபயோ: ।
யஜ்ஞ்நகோடி ஸஹஸ்ராணாம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 4 ॥

3ந்திகோடி ஸஹஸ்ரேஷு அஶ்வமேத4 ஶதாநி ச ।
கோடிகந்யாப்ரதா3நேந ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 5 ॥

ஏகம் ச பி3ல்வபத்ரைஶ்ச கோடியஜ்ஞ்ந ப2லம் லபே4த் ।
மஹாதே3வைஶ்ச பூஜார்த2ம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 6 ॥

காஶீக்ஷேத்ரே நிவாஸம் ச காலபை4ரவ த3ர்ஶநம் ।
3யாப்ரயாக3 மே த்3ருஷ்ட்வா ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 7 ॥

உமயா ஸஹ தே3வேஶம் வாஹநம் நந்தி3ஶங்கரம் ।
முச்யதே ஸர்வபாபேப்4யோ ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 8 ॥

இதி ஶ்ரீ பி3ல்வாஷ்டகம் ॥

—————-

விகல்ப ஸங்கர்பண

த்ரித3ல்த3ம் த்ரிகு3ணாகாரம் த்ரிநேத்ரம் ச த்ரியாயுத4ம் ।
த்ரிஜந்ம பாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

த்ரிஶாகை2: பி3ல்வபத்ரைஶ்ச அச்சி2த்3ரை: கோமலை: ஶுபை4: ।
தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

கோடி கந்யா மஹாதா3நம் திலபர்வத கோடய: ।
காஞ்சநம் ஶைலதா3நேந ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

காஶீக்ஷேத்ர நிவாஸம் ச காலபை4ரவ த3ர்ஶநம் ।
ப்ரயாகே3 மாத4வம் த்3ருஷ்ட்வா ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

இந்து3வாரே வ்ரதம் ஸ்தி2த்வா நிராஹாரோ மஹேஶ்வரா: ।
நக்தம் ஹௌஷ்யாமி தே3வேஶ ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

ராமலிங்க3 ப்ரதிஷ்டா2 ச வைவாஹிக க்ருதம் ததா2 ।
தடாகாநிச ஸந்தா4நம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

அக2ண்ட3 பி3ல்வபத்ரம் ச ஆயுதம் ஶிவபூஜநம் ।
க்ருதம் நாம ஸஹஸ்ரேண ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

உமயா ஸஹதே3வேஶ நந்தி3 வாஹநமேவ ச ।
4ஸ்மலேபந ஸர்வாங்க3ம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

ஸாலக்3ராமேஷு விப்ராணாம் தடாகம் த3ஶகூபயோ: ।
யஜ்ஞ்நகோடி ஸஹஸ்ரஸ்ய ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

3ந்தி கோடி ஸஹஸ்ரேஷு அஶ்வமேத4ஶதக்ரதௌ ச ।
கோடிகந்யா மஹாதா3நம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

பி3ல்வாணாம் த3ர்ஶநம் புண்யம் ஸ்பர்ஶநம் பாபநாஶநம் ।
அகோ4ர பாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

ஸஹஸ்ரவேத3 பாடேஷு ப்3ரஹ்மஸ்தாபநமுச்யதே ।
அநேகவ்ரத கோடீநாம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

அந்நதா3ந ஸஹஸ்ரேஷு ஸஹஸ்ரோபநயநம் ததா4 ।
அநேக ஜந்மபாபாநி ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

பி3ல்வாஷ்டகமித3ம் புண்யம் ய: படே2ஶ்ஶிவ ஸந்நிதௌ4 ।
ஶிவலோகமவாப்நோதி ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

********

Leave a Comment