[பி3ல்வாஷ்டகம்] ᐈ Bilvashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Bilvashtakam Stotram Lyrics In Tamil த்ரித3ல்த3ம் த்ரிகு3ணாகாரம் த்ரிநேத்ரம் ச த்ரியாயுத4ம் ।த்ரிஜந்ம பாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 1 ॥ த்ரிஶாகை2: பி3ல்வபத்ரைஶ்ச அச்சி2த்3ரை: கோமலை: ஶுபை4: ।தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 2 ॥ த3ர்ஶநம் பி3ல்வவ்ருக்ஷஸ்ய ஸ்பர்ஶநம் பாபநாஶநம் ।அகோ4ரபாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 3 ॥ ஸாலக்3ராமேஷு விப்ரேஷு தடாகே வநகூபயோ: ।யஜ்ஞ்நகோடி ஸஹஸ்ராணாம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 4 ॥ த3ந்திகோடி ஸஹஸ்ரேஷு அஶ்வமேத4 ஶதாநி ச ।கோடிகந்யாப்ரதா3நேந … Read more