[బిల్వాష్టకం] ᐈ Bilvashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Bilvashtakam Stotram Lyrics In Telugu

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం ।
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 1 ॥

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః ।
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 2 ॥

దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనం ।
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 3 ॥

సాలగ్రామేషు విప్రేషు తటాకే వనకూపయోః ।
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రాణాం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 4 ॥

దంతికోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతాని చ ।
కోటికన్యాప్రదానేన ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 5 ॥

ఏకం చ బిల్వపత్రైశ్చ కోటియజ్ఞ్న ఫలం లభేత్ ।
మహాదేవైశ్చ పూజార్థం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 6 ॥

కాశీక్షేత్రే నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం ।
గయాప్రయాగ మే దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 7 ॥

ఉమయా సహ దేవేశం వాహనం నందిశంకరం ।
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 8 ॥

ఇతి శ్రీ బిల్వాష్టకం ॥

—————-

వికల్ప సంకర్పణ

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం ।
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః ।
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః ।
కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం ।
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః ।
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తథా ।
తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనం ।
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ ।
భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః ।
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రస్య ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధశతక్రతౌ చ ।
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం ।
అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపనముచ్యతే ।
అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోపనయనం తధా ।
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

********

Leave a Comment