[బిల్వాష్టకం] ᐈ Bilvashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Bilvashtakam Stotram Lyrics In Telugu త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం ।త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 1 ॥ త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః ।తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 2 ॥ దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనం ।అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 3 ॥ సాలగ్రామేషు విప్రేషు తటాకే వనకూపయోః ।యజ్ఞ్నకోటి సహస్రాణాం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 4 ॥ దంతికోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతాని చ … Read more