[ப்3ருஹஸ்பதி கவசம்] ᐈ Brihaspati/Guru Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Bruhaspati/Guru Kavacham Lyrics In Tamil

அஸ்ய ஶ்ரீப்3ருஹஸ்பதி கவசமஹா மந்த்ரஸ்ய, ஈஶ்வர ருஷி:,
அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3, ப்3ருஹஸ்பதிர்தே3வதா,
3ம் பீ3ஜம், ஶ்ரீம் ஶக்தி:, க்லீம் கீலகம்,
ப்3ருஹஸ்பதி ப்ரஸாத3 ஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே விநியோக:3 ॥

த்4யாநம்
அபீ4ஷ்டப2லத3ம் வந்தே3 ஸர்வஜ்ஞம் ஸுரபூஜிதம் ।
அக்ஷமாலாத4ரம் ஶாந்தம் ப்ரணமாமி ப்3ருஹஸ்பதிம் ॥

அத2 ப்3ருஹஸ்பதி கவசம்
ப்3ருஹஸ்பதி: ஶிர: பாது லலாடம் பாது மே கு3ரு: ।
கர்ணௌ ஸுரகு3ரு: பாது நேத்ரே மேபீ4ஷ்டதா3யக: ॥ 1 ॥

ஜிஹ்வாம் பாது ஸுராசார்ய: நாஸம் மே வேத3பாரக:3 ।
முக2ம் மே பாது ஸர்வஜ்ஞ: கண்ட2ம் மே தே3வதாகு3ரு: ॥ 2 ॥

பு4ஜா வங்கீ3ரஸ: பாது கரௌ பாது ஶுப4ப்ரத:3 ।
ஸ்தநௌ மே பாது வாகீ3ஶ: குக்ஷிம் மே ஶுப4லக்ஷண: ॥ 3 ॥

நாபி4ம் தே3வகு3ரு: பாது மத்4யம் பாது ஸுக2ப்ரத:3 ।
கடிம் பாது ஜக3த்3வந்த்3ய: ஊரூ மே பாது வாக்பதி: ॥ 4 ॥

ஜாநுஜங்கே4 ஸுராசார்ய: பாதௌ3 விஶ்வாத்மக: ஸதா3 ।
அந்யாநி யாநி சாங்கா3நி ரக்ஷேந்மே ஸர்வதோ கு3ரு: ॥ 5 ॥

2லஶ்ருதி:
இத்யேதத்கவசம் தி3வ்யம் த்ரிஸந்த்4யம் ய: படே2ந்நர: ।
ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி ஸர்வத்ர விஜயீ ப4வேத் ॥

॥ இதி ஶ்ரீ ப்3ருஹஸ்பதி கவசம் ॥

********

Leave a Comment