[ப்3ருஹஸ்பதி கவசம்] ᐈ Brihaspati/Guru Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Bruhaspati/Guru Kavacham Lyrics In Tamil அஸ்ய ஶ்ரீப்3ருஹஸ்பதி கவசமஹா மந்த்ரஸ்ய, ஈஶ்வர ருஷி:,அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3, ப்3ருஹஸ்பதிர்தே3வதா,க3ம் பீ3ஜம், ஶ்ரீம் ஶக்தி:, க்லீம் கீலகம்,ப்3ருஹஸ்பதி ப்ரஸாத3 ஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே விநியோக:3 ॥ த்4யாநம்அபீ4ஷ்டப2லத3ம் வந்தே3 ஸர்வஜ்ஞம் ஸுரபூஜிதம் ।அக்ஷமாலாத4ரம் ஶாந்தம் ப்ரணமாமி ப்3ருஹஸ்பதிம் ॥ அத2 ப்3ருஹஸ்பதி கவசம்ப்3ருஹஸ்பதி: ஶிர: பாது லலாடம் பாது மே கு3ரு: ।கர்ணௌ ஸுரகு3ரு: பாது நேத்ரே மேபீ4ஷ்டதா3யக: ॥ 1 ॥ ஜிஹ்வாம் பாது ஸுராசார்ய: நாஸம் மே வேத3பாரக:3 ।முக2ம் மே பாது ஸர்வஜ்ஞ: கண்ட2ம் மே … Read more