[അച്യുതാഷ്ടകമ്] ᐈ Achyutashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Achyutashtakam Malayalam Lyrics അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണംകൃഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിമ് ।ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാ വല്ലഭംജാനകീനായകം രാമചംദ്രം ഭജേ ॥ 1 ॥ അച്യുതം കേശവം സത്യഭാമാധവംമാധവം ശ്രീധരം രാധികാ രാധിതമ് ।ഇംദിരാമംദിരം ചേതസാ സുംദരംദേവകീനംദനം നംദജം സംദധേ ॥ 2 ॥ വിഷ്ണവേ ജിഷ്ണവേ ശംകനേ ചക്രിണേരുക്മിണീ രാഗിണേ ജാനകീ ജാനയേ ।വല്ലവീ വല്ലഭായാര്ചിതാ യാത്മനേകംസ വിധ്വംസിനേ വംശിനേ തേ നമഃ ॥ 3 ॥ കൃഷ്ണ ഗോവിംദ ഹേ രാമ നാരായണശ്രീപതേ വാസുദേവാജിത ശ്രീനിധേ … Read more