[അച്യുതാഷ്ടകമ്] ᐈ Achyutashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Achyutashtakam Malayalam Lyrics

അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം
കൃഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിമ് ।
ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാ വല്ലഭം
ജാനകീനായകം രാമചംദ്രം ഭജേ ॥ 1 ॥

അച്യുതം കേശവം സത്യഭാമാധവം
മാധവം ശ്രീധരം രാധികാ രാധിതമ് ।
ഇംദിരാമംദിരം ചേതസാ സുംദരം
ദേവകീനംദനം നംദജം സംദധേ ॥ 2 ॥

വിഷ്ണവേ ജിഷ്ണവേ ശംകനേ ചക്രിണേ
രുക്മിണീ രാഗിണേ ജാനകീ ജാനയേ ।
വല്ലവീ വല്ലഭായാര്ചിതാ യാത്മനേ
കംസ വിധ്വംസിനേ വംശിനേ തേ നമഃ ॥ 3 ॥

കൃഷ്ണ ഗോവിംദ ഹേ രാമ നാരായണ
ശ്രീപതേ വാസുദേവാജിത ശ്രീനിധേ ।
അച്യുതാനംത ഹേ മാധവാധോക്ഷജ
ദ്വാരകാനായക ദ്രൌപദീരക്ഷക ॥ 4 ॥

രാക്ഷസ ക്ഷോഭിതഃ സീതയാ ശോഭിതോ
ദംഡകാരണ്യഭൂ പുണ്യതാകാരണഃ ।
ലക്ഷ്മണോനാന്വിതോ വാനരൈഃ സേവിതോ
അഗസ്ത്യ സംപൂജിതോ രാഘവഃ പാതു മാമ് ॥ 5 ॥

ധേനുകാരിഷ്ടകാഽനിഷ്ടികൃദ്-ദ്വേഷിഹാ
കേശിഹാ കംസഹൃദ്-വംശികാവാദകഃ ।
പൂതനാകോപകഃ സൂരജാഖേലനോ
ബാലഗോപാലകഃ പാതു മാം സര്വദാ ॥ 6 ॥

ബിദ്യുദുദ്-യോതവത്-പ്രസ്ഫുരദ്-വാസസം
പ്രാവൃഡമ്-ഭോദവത്-പ്രോല്ലസദ്-വിഗ്രഹമ് ।
വാന്യയാ മാലയാ ശോഭിതോരഃ സ്ഥലം
ലോഹിതാങ്-ഘിദ്വയം വാരിജാക്ഷം ഭജേ ॥ 7 ॥

കുംചിതൈഃ കുംതലൈ ഭ്രാജമാനാനനം
രത്നമൌളിം ലസത്-കുംഡലം ഗംഡയോഃ ।
ഹാരകേയൂരകം കംകണ പ്രോജ്ജ്വലം
കിംകിണീ മംജുലം ശ്യാമലം തം ഭജേ ॥ 8 ॥

അച്യുതസ്യാഷ്ടകം യഃ പഠേദിഷ്ടദം
പ്രേമതഃ പ്രത്യഹം പൂരുഷഃ സസ്പൃഹമ് ।
വൃത്തതഃ സുംദരം കര്തൃ വിശ്വംഭരഃ
തസ്യ വശ്യോ ഹരി ര്ജായതേ സത്വരമ് ॥

********

Leave a Comment