[આલોકયે શ્રી બાલકૃષ્ણમ્] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Gujarati Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Gujarati રાગં: હુસેનિતાળં: આદિ આલોકયે શ્રી બાલ કૃષ્ણંસખિ આનંદ સુંદર તાંડવ કૃષ્ણં ॥આલોકયે॥ ચરણ નિક્વણિત નૂપુર કૃષ્ણંકર સંગત કનક કંકણ કૃષ્ણં ॥આલોકયે॥ કિંકિણી જાલ ઘણ ઘણિત કૃષ્ણંલોક શંકિત તારાવળિ મૌક્તિક કૃષ્ણં ॥આલોકયે॥ સુંદર નાસા મૌક્તિક શોભિત કૃષ્ણંનંદ નંદનં અખંડ વિભૂતિ કૃષ્ણં ॥આલોકયે॥ કંઠોપ કંઠ શોભિ કૌસ્તુભ કૃષ્ણંકલિ કલ્મષ તિમિર … Read more