[આલોકયે શ્રી બાલકૃષ્ણમ્] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Gujarati Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Gujarati રાગં: હુસેનિતાળં: આદિ આલોકયે શ્રી બાલ કૃષ્ણંસખિ આનંદ સુંદર તાંડવ કૃષ્ણં ॥આલોકયે॥ ચરણ નિક્વણિત નૂપુર કૃષ્ણંકર સંગત કનક કંકણ કૃષ્ણં ॥આલોકયે॥ કિંકિણી જાલ ઘણ ઘણિત કૃષ્ણંલોક શંકિત તારાવળિ મૌક્તિક કૃષ્ણં ॥આલોકયે॥ સુંદર નાસા મૌક્તિક શોભિત કૃષ્ણંનંદ નંદનં અખંડ વિભૂતિ કૃષ્ણં ॥આલોકયે॥ કંઠોપ કંઠ શોભિ કૌસ્તુભ કૃષ્ણંકલિ કલ્મષ તિમિર … Read more

[ആലോകയേ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണമ്] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Malayalam Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Malayalam രാഗം: ഹുസേനിതാളം: ആദി ആലോകയേ ശ്രീ ബാല കൃഷ്ണംസഖി ആനംദ സുംദര താംഡവ കൃഷ്ണം ॥ആലോകയേ॥ ചരണ നിക്വണിത നൂപുര കൃഷ്ണംകര സംഗത കനക കംകണ കൃഷ്ണം ॥ആലോകയേ॥ കിംകിണീ ജാല ഘണ ഘണിത കൃഷ്ണംലോക ശംകിത താരാവളി മൌക്തിക കൃഷ്ണം ॥ആലോകയേ॥ സുംദര നാസാ മൌക്തിക ശോഭിത കൃഷ്ണംനംദ നംദനം അഖംഡ വിഭൂതി കൃഷ്ണം ॥ആലോകയേ॥ കംഠോപ കംഠ ശോഭി കൌസ്തുഭ കൃഷ്ണംകലി കല്മഷ തിമിര … Read more

[ಆಲೋಕಯೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಂ] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Kannada Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Kannada ರಾಗಂ: ಹುಸೇನಿತಾಳಂ: ಆದಿ ಆಲೋಕಯೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣಂಸಖಿ ಆನಂದ ಸುಂದರ ತಾಂಡವ ಕೃಷ್ಣಂ ॥ಆಲೋಕಯೇ॥ ಚರಣ ನಿಕ್ವಣಿತ ನೂಪುರ ಕೃಷ್ಣಂಕರ ಸಂಗತ ಕನಕ ಕಂಕಣ ಕೃಷ್ಣಂ ॥ಆಲೋಕಯೇ॥ ಕಿಂಕಿಣೀ ಜಾಲ ಘಣ ಘಣಿತ ಕೃಷ್ಣಂಲೋಕ ಶಂಕಿತ ತಾರಾವಳಿ ಮೌಕ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣಂ ॥ಆಲೋಕಯೇ॥ ಸುಂದರ ನಾಸಾ ಮೌಕ್ತಿಕ ಶೋಭಿತ ಕೃಷ್ಣಂನಂದ ನಂದನಂ ಅಖಂಡ ವಿಭೂತಿ ಕೃಷ್ಣಂ ॥ಆಲೋಕಯೇ॥ ಕಂಠೋಪ ಕಂಠ ಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಕೃಷ್ಣಂಕಲಿ ಕಲ್ಮಷ ತಿಮಿರ … Read more

[ஆலோகயே ஶ்ரீ பா3லக்ருஷ்ணம்] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Tamil Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Tamil ராக3ம்: ஹுஸேநிதால்த3ம்: ஆதி3 ஆலோகயே ஶ்ரீ பா3ல க்ருஷ்ணம்ஸகி2 ஆநந்த3 ஸுந்த3ர தாண்ட3வ க்ருஷ்ணம் ॥ஆலோகயே॥ சரண நிக்வணித நூபுர க்ருஷ்ணம்கர ஸங்க3த கநக கங்கண க்ருஷ்ணம் ॥ஆலோகயே॥ கிங்கிணீ ஜால க4ண க4ணித க்ருஷ்ணம்லோக ஶங்கித தாராவல்தி3 மௌக்திக க்ருஷ்ணம் ॥ஆலோகயே॥ ஸுந்த3ர நாஸா மௌக்திக ஶோபி4த க்ருஷ்ணம்நந்த3 நந்த3நம் அக2ண்ட3 விபூ4தி க்ருஷ்ணம் ॥ஆலோகயே॥ கண்டோ2ப கண்ட2 ஶோபி4 கௌஸ்துப4 க்ருஷ்ணம்கலி கல்மஷ திமிர பா4ஸ்கர க்ருஷ்ணம் ॥ஆலோகயே॥ நவநீத க2ண்ட2 த3தி4 சோர க்ருஷ்ணம்ப4க்த ப4வ பாஶ … Read more

[ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Telugu Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Telugu రాగం: హుసేనితాళం: ఆది ఆలోకయే శ్రీ బాల కృష్ణంసఖి ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ చరణ నిక్వణిత నూపుర కృష్ణంకర సంగత కనక కంకణ కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ కింకిణీ జాల ఘణ ఘణిత కృష్ణంలోక శంకిత తారావళి మౌక్తిక కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ సుందర నాసా మౌక్తిక శోభిత కృష్ణంనంద నందనం అఖండ విభూతి కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ కంఠోప కంఠ శోభి కౌస్తుభ కృష్ణంకలి కల్మష తిమిర … Read more

[आलोकये श्री बालकृष्णम्] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit रागं: हुसेनितालं: आदि आलोकये श्री बाल कृष्णंसखि आनन्द सुन्दर ताण्डव कृष्णं ॥आलोकये॥ चरण निक्वणित नूपुर कृष्णंकर सङ्गत कनक कङ्कण कृष्णं ॥आलोकये॥ किङ्किणी जाल घण घणित कृष्णंलोक शङ्कित तारावलि मौक्तिक कृष्णं ॥आलोकये॥ सुन्दर नासा मौक्तिक शोभित कृष्णंनन्द नन्दनं अखण्ड विभूति कृष्णं ॥आलोकये॥ कण्ठोप कण्ठ शोभि कौस्तुभ कृष्णंकलि कल्मष तिमिर … Read more

[Alokaye Sri Balakrishnam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In English raagam: husenitaalam: aadi aalokaye shree baala krrishhnamsakhi aanamda sumdara taamdava krrishhnam ॥aalokaye॥ carana nikvanita noopura krrishhnamkara samgata kanaka kamkana krrishhnam ॥aalokaye॥ kimkinee jaala ghana ghanita krrishhnamloka shamkita taaraavali mauktika krrishhnam ॥aalokaye॥ sumdara naasaa mauktika shobhita krrishhnamnamda namdanam akhamda vibhooti krrishhnam ॥aalokaye॥ kamthopa kamtha shobhi kaustubha krrishhnamkali kalmashha timira … Read more

[আলোকযে শ্রী বালকৃষ্ণম্] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Bengali Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Bengali রাগং: হুসেনিতালং: আদি আলোকযে শ্রী বাল কৃষ্ণংসখি আনংদ সুংদর তাংডব কৃষ্ণং ॥আলোকযে॥ চরণ নিক্বণিত নূপুর কৃষ্ণংকর সংগত কনক কংকণ কৃষ্ণং ॥আলোকযে॥ কিংকিণী জাল ঘণ ঘণিত কৃষ্ণংলোক শংকিত তারাবলি মৌক্তিক কৃষ্ণং ॥আলোকযে॥ সুংদর নাসা মৌক্তিক শোভিত কৃষ্ণংনংদ নংদনং অখংড বিভূতি কৃষ্ণং ॥আলোকযে॥ কংঠোপ কংঠ শোভি কৌস্তুভ কৃষ্ণংকলি কল্মষ তিমির … Read more

[ଆଲୋକଯେ ଶ୍ରୀ ବାଲକୃଷ୍ଣମ୍] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Oriya/Odia ରାଗଂ: ହୁସେନିତାଳଂ: ଆଦି ଆଲୋକଯେ ଶ୍ରୀ ବାଲ କୃଷ୍ଣଂସଖି ଆନଂଦ ସୁଂଦର ତାଂଡଵ କୃଷ୍ଣଂ ॥ଆଲୋକଯେ॥ ଚରଣ ନିକ୍ଵଣିତ ନୂପୁର କୃଷ୍ଣଂକର ସଂଗତ କନକ କଂକଣ କୃଷ୍ଣଂ ॥ଆଲୋକଯେ॥ କିଂକିଣୀ ଜାଲ ଘଣ ଘଣିତ କୃଷ୍ଣଂଲୋକ ଶଂକିତ ତାରାଵଳି ମୌକ୍ତିକ କୃଷ୍ଣଂ ॥ଆଲୋକଯେ॥ ସୁଂଦର ନାସା ମୌକ୍ତିକ ଶୋଭିତ କୃଷ୍ଣଂନଂଦ ନଂଦନଂ ଅଖଂଡ ଵିଭୂତି କୃଷ୍ଣଂ ॥ଆଲୋକଯେ॥ କଂଠୋପ କଂଠ ଶୋଭି କୌସ୍ତୁଭ କୃଷ୍ଣଂକଲି କଲ୍ମଷ ତିମିର … Read more