[ಆಲೋಕಯೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಂ] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Kannada Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Kannada ರಾಗಂ: ಹುಸೇನಿತಾಳಂ: ಆದಿ ಆಲೋಕಯೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣಂಸಖಿ ಆನಂದ ಸುಂದರ ತಾಂಡವ ಕೃಷ್ಣಂ ॥ಆಲೋಕಯೇ॥ ಚರಣ ನಿಕ್ವಣಿತ ನೂಪುರ ಕೃಷ್ಣಂಕರ ಸಂಗತ ಕನಕ ಕಂಕಣ ಕೃಷ್ಣಂ ॥ಆಲೋಕಯೇ॥ ಕಿಂಕಿಣೀ ಜಾಲ ಘಣ ಘಣಿತ ಕೃಷ್ಣಂಲೋಕ ಶಂಕಿತ ತಾರಾವಳಿ ಮೌಕ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣಂ ॥ಆಲೋಕಯೇ॥ ಸುಂದರ ನಾಸಾ ಮೌಕ್ತಿಕ ಶೋಭಿತ ಕೃಷ್ಣಂನಂದ ನಂದನಂ ಅಖಂಡ ವಿಭೂತಿ ಕೃಷ್ಣಂ ॥ಆಲೋಕಯೇ॥ ಕಂಠೋಪ ಕಂಠ ಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಕೃಷ್ಣಂಕಲಿ ಕಲ್ಮಷ ತಿಮಿರ … Read more