[ആലോകയേ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണമ്] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Malayalam Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Malayalam രാഗം: ഹുസേനിതാളം: ആദി ആലോകയേ ശ്രീ ബാല കൃഷ്ണംസഖി ആനംദ സുംദര താംഡവ കൃഷ്ണം ॥ആലോകയേ॥ ചരണ നിക്വണിത നൂപുര കൃഷ്ണംകര സംഗത കനക കംകണ കൃഷ്ണം ॥ആലോകയേ॥ കിംകിണീ ജാല ഘണ ഘണിത കൃഷ്ണംലോക ശംകിത താരാവളി മൌക്തിക കൃഷ്ണം ॥ആലോകയേ॥ സുംദര നാസാ മൌക്തിക ശോഭിത കൃഷ്ണംനംദ നംദനം അഖംഡ വിഭൂതി കൃഷ്ണം ॥ആലോകയേ॥ കംഠോപ കംഠ ശോഭി കൌസ്തുഭ കൃഷ്ണംകലി കല്മഷ തിമിര … Read more