[ஆஞ்ஜநேய த3ண்ட3கம்] ᐈ Anjaneya Dandakam Lyrics In Tamil Pdf

Anjaneya Dandakam Tamil Lyrics ஶ்ரீ ஆஞ்ஜநேயம் ப்ரஸந்நாஞ்ஜநேயம்ப்ரபா4தி3வ்யகாயம் ப்ரகீர்தி ப்ரதா3யம்பஜ4ே வாயுபுத்ரம் பஜ4ே வாலகா3த்ரம் பஜ4ேஹம் பவித்ரம்பஜ4ே ஸூர்யமித்ரம் பஜ4ே ருத்3ரரூபம்பஜ4ே ப்3ரஹ்மதேஜம் ப3டஞ்சுந் ப்ரபா4தம்பு3ஸாயந்த்ரமுந் நீநாமஸங்கீர்தநல் ஜேஸிநீ ரூபு வர்ணிஞ்சி நீமீத3 நே த3ண்ட3கம் பொ3க்கடிந் ஜேயநீ மூர்திகா3விஞ்சி நீஸுந்த3ரம் பெ3ஞ்சி நீ தா3ஸதா3ஸுண்ட3வைராமப4க்துண்ட3நை நிந்நு நேகொ3ல்செத3ந்நீ கடாக்ஷம்பு3நந் ஜூசிதே வேடு3கல் சேஸிதேநா மொராலிஞ்சிதே நந்நு ரக்ஷிஞ்சிதேஅஞ்ஜநாதே3வி க3ர்பா4ந்வயா தே3வநிந்நெஞ்ச நேநெந்தவாட3ந்த3யாஶாலிவை ஜூசியுந் தா3தவை ப்3ரோசியுந்த3க்3க3ரந் நில்சியுந் தொ3ல்லி ஸுக்3ரீவுகுந்-மந்த்ரிவைஸ்வாமி கார்யார்த2மை யேகி3ஶ்ரீராம ஸௌமித்ருலம் ஜூசி … Read more