[ஆஞ்ஜநேய த3ண்ட3கம்] ᐈ Anjaneya Dandakam Lyrics In Tamil Pdf

Anjaneya Dandakam Tamil Lyrics

ஶ்ரீ ஆஞ்ஜநேயம் ப்ரஸந்நாஞ்ஜநேயம்
ப்ரபா4தி3வ்யகாயம் ப்ரகீர்தி ப்ரதா3யம்
பஜ4ே வாயுபுத்ரம் பஜ4ே வாலகா3த்ரம் பஜ4ேஹம் பவித்ரம்
பஜ4ே ஸூர்யமித்ரம் பஜ4ே ருத்3ரரூபம்
பஜ4ே ப்3ரஹ்மதேஜம் ப3டஞ்சுந் ப்ரபா4தம்பு3
ஸாயந்த்ரமுந் நீநாமஸங்கீர்தநல் ஜேஸி
நீ ரூபு வர்ணிஞ்சி நீமீத3 நே த3ண்ட3கம் பொ3க்கடிந் ஜேய
நீ மூர்திகா3விஞ்சி நீஸுந்த3ரம் பெ3ஞ்சி நீ தா3ஸதா3ஸுண்ட3வை
ராமப4க்துண்ட3நை நிந்நு நேகொ3ல்செத3ந்
நீ கடாக்ஷம்பு3நந் ஜூசிதே வேடு3கல் சேஸிதே
நா மொராலிஞ்சிதே நந்நு ரக்ஷிஞ்சிதே
அஞ்ஜநாதே3வி க3ர்பா4ந்வயா தே3
நிந்நெஞ்ச நேநெந்தவாட3ந்
3யாஶாலிவை ஜூசியுந் தா3தவை ப்3ரோசியுந்
3க்33ரந் நில்சியுந் தொ3ல்லி ஸுக்3ரீவுகுந்-மந்த்ரிவை
ஸ்வாமி கார்யார்த2மை யேகி3
ஶ்ரீராம ஸௌமித்ருலம் ஜூசி வாரிந்விசாரிஞ்சி
ஸர்வேஶு பூ3ஜிஞ்சி யப்3பா4நுஜும் ப3ண்டு கா3விஞ்சி
வாலிநிந் ஜம்பிஞ்சி காகுத்த்2ஸ திலகுந் க்ருபாத்3ருஷ்டி வீக்ஷிஞ்சி
கிஷ்கிந்த4கேதெஞ்சி ஶ்ரீராம கார்யார்த2மை லங்க கேதெஞ்சியுந்
லங்கிணிந் ஜம்பியுந் லங்கநுந் கா3ல்சியுந்
யப்4பூ4மிஜம் ஜூசி யாநந்த3முப்பொங்கி3 யாயுங்க3ரம்பி3ச்சி
யாரத்நமுந் தெ3ச்சி ஶ்ரீராமுநகுந்நிச்சி ஸந்தோஷமுந்^^ஜேஸி
ஸுக்3ரீவுநிந் யங்க3து3ந் ஜாம்ப3வந்து ந்நலுந்நீலுலந் கூ3டி3
யாஸேதுவுந் தா3டி வாநருல்^மூகலை பெந்மூகலை
யாதை3த்யுலந் த்3ருஞ்சகா3 ராவணுண்ட3ந்த காலாக்3நி ருத்3ருண்டு3கா3 வச்சி
ப்3ரஹ்மாண்ட3மைநட்டி யா ஶக்திநிந்^வைசி யாலக்ஷணுந் மூர்ச2நொந்தி3ம்பகா3நப்புடே3 நீவு
ஸஞ்ஜீவிநிந்^தெ3ச்சி ஸௌமித்ரிகிந்நிச்சி ப்ராணம்பு3 ரக்ஷிம்பகா3
கும்ப4கர்ணாது3ல ந்வீருலம் போ3ர ஶ்ரீராம பா3ணாக்3நி
வாரந்த3ரிந் ராவணுந் ஜம்பகா3 நந்த லோகம்பு3 லாநந்த3மை யுண்ட3
நவ்வேல்த3நு ந்விபீ4ஷுணுந் வேடு3கந் தோ3டு3கந் வச்சி பட்டாபி4ஷேகம்பு3 சேயிஞ்சி,
ஸீதாமஹாதே3விநிந் தெ3ச்சி ஶ்ரீராமுகுந்நிச்சி,
யந்தந்நயோத்4யாபுரிந்^ஜொச்சி பட்டாபி4ஷேகம்பு3 ஸம்ரம்ப4மையுந்ந
நீகந்ந நாகெவ்வருந் கூ3ர்மி லேரஞ்சு மந்நிஞ்சி ஶ்ரீராமப4க்த ப்ரஶஸ்தம்பு3கா3
நிந்நு ஸேவிஞ்சி நீ கீர்தநல் சேஸிநந் பாபமுல்^ல்பா3யுநே ப4யமுலுந்
தீ3ருநே பா4க்3யமுல் க3ல்கு3நே ஸாம்ராஜ்யமுல் க3ல்கு3 ஸம்பத்துலுந் கல்கு3நோ
வாநராகார யோப4க்த மந்தா3ர யோபுண்ய ஸஞ்சார யோதீ4ர யோவீர
நீவே ஸமஸ்தம்பு3கா3 நொப்பி யாதாரக ப்3ரஹ்ம மந்த்ரம்பு3 படி2யிஞ்சுசுந் ஸ்தி2ரம்முக3ந்
வஜ்ரதே3ஹம்பு3நுந் தா3ல்சி ஶ்ரீராம ஶ்ரீராமயஞ்சுந் மந:பூதமைந எப்புடு3ந் தப்பகந்
தலதுநா ஜிஹ்வயந்து3ண்டி3 நீ தீ3ர்க4தே3ஹம்மு த்ரைலோக்ய ஸஞ்சாரிவை ராம
நாமாங்கிதத்4யாநிவை ப்3ரஹ்மதேஜம்பு3நந் ரௌத்3ரநீஜ்வால
கல்லோல ஹாவீர ஹநுமந்த ஓங்கார ஶப்33ம்பு3லந் பூ4த ப்ரேதம்பு3லந் பெ3ந்
பிஶாசம்பு3லந் ஶாகிநீ டா4கிநீத்யாது3லந் கா3லித3ய்யம்பு3லந்
நீது3 வாலம்பு3நந் ஜுட்டி நேலம்ப33ம் கொ3ட்டி நீமுஷ்டி கா4தம்பு3லந்
பா3ஹுத3ண்ட3ம்பு3லந் ரோமக2ண்ட3ம்பு3லந் த்3ருஞ்சி காலாக்3நி
ருத்3ருண்ட3வை நீவு ப்3ரஹ்மப்ரபா4பா4ஸிதம்பை3ந நீதி3வ்ய தேஜம்பு3நுந் ஜூசி
ராரோரி நாமுத்3து3 நரஸிம்ஹ யந்^சுந் த3யாத்3ருஷ்டி
வீக்ஷிஞ்சி நந்நேலு நாஸ்வாமியோ யாஞ்ஜநேயா
நமஸ்தே ஸதா3 ப்3ரஹ்மசாரீ
நமஸ்தே நமோவாயுபுத்ரா நமஸ்தே நம:

********

Leave a Comment