[શ્રી અન્નપૂર્ણા અષ્ટોત્તર] ᐈ Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati ઓં અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃઓં શિવાયૈ નમઃઓં દેવ્યૈ નમઃઓં ભીમાયૈ નમઃઓં પુષ્ટ્યૈ નમઃઓં સરસ્વત્યૈ નમઃઓં સર્વજ્ઞાયૈ નમઃઓં પાર્વત્યૈ નમઃઓં દુર્ગાયૈ નમઃઓં શર્વાણ્યૈ નમઃ (10) ઓં શિવવલ્લભાયૈ નમઃઓં વેદવેદ્યાયૈ નમઃઓં મહાવિદ્યાયૈ નમઃઓં વિદ્યાદાત્રૈ નમઃઓં વિશારદાયૈ નમઃઓં કુમાર્યૈ નમઃઓં ત્રિપુરાયૈ નમઃઓં બાલાયૈ નમઃઓં લક્ષ્મ્યૈ નમઃઓં શ્રિયૈ નમઃ (20) ઓં ભયહારિણ્યૈ નમઃઓં ભવાન્યૈ … Read more