[શ્રી અન્નપૂર્ણા અષ્ટોત્તર] ᐈ Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati

ઓં અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ
ઓં શિવાયૈ નમઃ
ઓં દેવ્યૈ નમઃ
ઓં ભીમાયૈ નમઃ
ઓં પુષ્ટ્યૈ નમઃ
ઓં સરસ્વત્યૈ નમઃ
ઓં સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ
ઓં પાર્વત્યૈ નમઃ
ઓં દુર્ગાયૈ નમઃ
ઓં શર્વાણ્યૈ નમઃ (10)

ઓં શિવવલ્લભાયૈ નમઃ
ઓં વેદવેદ્યાયૈ નમઃ
ઓં મહાવિદ્યાયૈ નમઃ
ઓં વિદ્યાદાત્રૈ નમઃ
ઓં વિશારદાયૈ નમઃ
ઓં કુમાર્યૈ નમઃ
ઓં ત્રિપુરાયૈ નમઃ
ઓં બાલાયૈ નમઃ
ઓં લક્ષ્મ્યૈ નમઃ
ઓં શ્રિયૈ નમઃ (20)

ઓં ભયહારિણ્યૈ નમઃ
ઓં ભવાન્યૈ નમઃ
ઓં વિષ્ણુજનન્યૈ નમઃ
ઓં બ્રહ્માદિજનન્યૈ નમઃ
ઓં ગણેશજનન્યૈ નમઃ
ઓં શક્ત્યૈ નમઃ
ઓં કુમારજનન્યૈ નમઃ
ઓં શુભાયૈ નમઃ
ઓં ભોગપ્રદાયૈ નમઃ
ઓં ભગવત્યૈ નમઃ (30)

ઓં ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ઓં ભવરોગહરાયૈ નમઃ
ઓં ભવ્યાયૈ નમઃ
ઓં શુભ્રાયૈ નમઃ
ઓં પરમમંગળાયૈ નમઃ
ઓં ભવાન્યૈ નમઃ
ઓં ચંચલાયૈ નમઃ
ઓં ગૌર્યૈ નમઃ
ઓં ચારુચંદ્રકળાધરાયૈ નમઃ
ઓં વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ (40)

ઓં વિશ્વમાત્રે નમઃ
ઓં વિશ્વવંદ્યાયૈ નમઃ
ઓં વિલાસિન્યૈ નમઃ
ઓં આર્યાયૈ નમઃ
ઓં કળ્યાણનિલાયાયૈ નમઃ
ઓં રુદ્રાણ્યૈ નમઃ
ઓં કમલાસનાયૈ નમઃ
ઓં શુભપ્રદાયૈ નમઃ
ઓં શુભયૈ નમઃ
ઓં અનંતાયૈ નમઃ (50)

ઓં વૃત્તપીનપયોધરાયૈ નમઃ
ઓં અંબાયૈ નમઃ
ઓં સંહારમથન્યૈ નમઃ
ઓં મૃડાન્યૈ નમઃ
ઓં સર્વમંગળાયૈ નમઃ
ઓં વિષ્ણુસંસેવિતાયૈ નમઃ
ઓં સિદ્ધાયૈ નમઃ
ઓં બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ
ઓં સુરસેવિતાયૈ નમઃ
ઓં પરમાનંદદાયૈ નમઃ (60)

ઓં શાંત્યૈ નમઃ
ઓં પરમાનંદરૂપિણ્યૈ નમઃ
ઓં પરમાનંદજનન્યૈ નમઃ
ઓં પરાયૈ નમઃ
ઓં આનંદપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ઓં પરોપકારનિરતાયૈ નમઃ
ઓં પરમાયૈ નમઃ
ઓં ભક્તવત્સલાયૈ નમઃ
ઓં પૂર્ણચંદ્રાભવદનાયૈ નમઃ
ઓં પૂર્ણચંદ્રનિભાંશુકાયૈ નમઃ (70)

ઓં શુભલક્ષણસંપન્નાયૈ નમઃ
ઓં શુભાનંદગુણાર્ણવાયૈ નમઃ
ઓં શુભસૌભાગ્યનિલયાયૈ નમઃ
ઓં શુભદાયૈ નમઃ
ઓં રતિપ્રિયાયૈ નમઃ
ઓં ચંડિકાયૈ નમઃ
ઓં ચંડમથન્યૈ નમઃ
ઓં ચંડદર્પનિવારિણ્યૈ નમઃ
ઓં માર્તાંડનયનાયૈ નમઃ
ઓં સાધ્વ્યૈ નમઃ (80)

ઓં ચંદ્રાગ્નિનયનાયૈ નમઃ
ઓં સત્યૈ નમઃ
ઓં પુંડરીકહરાયૈ નમઃ
ઓં પૂર્ણાયૈ નમઃ
ઓં પુણ્યદાયૈ નમઃ
ઓં પુણ્યરૂપિણ્યૈ નમઃ
ઓં માયાતીતાયૈ નમઃ
ઓં શ્રેષ્ઠમાયાયૈ નમઃ
ઓં શ્રેષ્ઠધર્માત્મવંદિતાયૈ નમઃ
ઓં અસૃષ્ટ્યૈ નમઃ (90)

ઓં સંગરહિતાયૈ નમઃ
ઓં સૃષ્ટિહેતવે નમઃ
ઓં કપર્દિન્યૈ નમઃ
ઓં વૃષારૂઢાયૈ નમઃ
ઓં શૂલહસ્તાયૈ નમઃ
ઓં સ્થિતિસંહારકારિણ્યૈ નમઃ
ઓં મંદસ્મિતાયૈ નમઃ
ઓં સ્કંદમાત્રે નમઃ
ઓં શુદ્ધચિત્તાયૈ નમઃ
ઓં મુનિસ્તુતાયૈ નમઃ (100)

ઓં મહાભગવત્યૈ નમઃ
ઓં દક્ષાયૈ નમઃ
ઓં દક્ષાધ્વરવિનાશિન્યૈ નમઃ
ઓં સર્વાર્થદાત્ર્યૈ નમઃ
ઓં સાવિત્ર્યૈ નમઃ
ઓં સદાશિવકુટુંબિન્યૈ નમઃ
ઓં નિત્યસુંદરસર્વાંગ્યૈ નમઃ
ઓં સચ્ચિદાનંદલક્ષણાયૈ નમઃ (108)

********

Leave a Comment