[ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ] ᐈ Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada Pdf

Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ (10) ಓಂ ಶಿವವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃಓಂ ವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೈ ನಮಃಓಂ ವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ (20) ಓಂ ಭಯಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ … Read more