[அர்த4 நாரீஶ்வர அஷ்டகம்] ᐈ Ardhanareeswara Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Ardha Naareeswara Ashtakam Tamil Lyrics சாம்பேயகௌ3ரார்த4ஶரீரகாயைகர்பூரகௌ3ரார்த4ஶரீரகாய ।த4ம்மில்லகாயை ச ஜடாத4ராயநம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 1 ॥ கஸ்தூரிகாகுங்குமசர்சிதாயைசிதாரஜ:புஞ்ஜ விசர்சிதாய ।க்ருதஸ்மராயை விக்ருதஸ்மராயநம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 2 ॥ ஜ2ணத்க்வணத்கங்கணநூபுராயைபாதா3ப்3ஜராஜத்ப2ணிநூபுராய ।ஹேமாங்க3தா3யை பு4ஜகா3ங்க3தா3யநம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 3 ॥ விஶாலநீலோத்பலலோசநாயைவிகாஸிபங்கேருஹலோசநாய ।ஸமேக்ஷணாயை விஷமேக்ஷணாயநம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 4 ॥ மந்தா3ரமாலாகலிதாலகாயைகபாலமாலாங்கிதகந்த4ராய ।தி3வ்யாம்ப3ராயை ச தி3க3ம்ப3ராயநம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய … Read more