[அர்த4 நாரீஶ்வர அஷ்டகம்] ᐈ Ardhanareeswara Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Ardha Naareeswara Ashtakam Tamil Lyrics

சாம்பேயகௌ3ரார்த4ஶரீரகாயை
கர்பூரகௌ3ரார்த4ஶரீரகாய ।
4ம்மில்லகாயை ச ஜடாத4ராய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 1 ॥

கஸ்தூரிகாகுங்குமசர்சிதாயை
சிதாரஜ:புஞ்ஜ விசர்சிதாய ।
க்ருதஸ்மராயை விக்ருதஸ்மராய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 2 ॥

2ணத்க்வணத்கங்கணநூபுராயை
பாதா3ப்3ஜராஜத்ப2ணிநூபுராய ।
ஹேமாங்க3தா3யை பு4ஜகா3ங்க3தா3
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 3 ॥

விஶாலநீலோத்பலலோசநாயை
விகாஸிபங்கேருஹலோசநாய ।
ஸமேக்ஷணாயை விஷமேக்ஷணாய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 4 ॥

மந்தா3ரமாலாகலிதாலகாயை
கபாலமாலாங்கிதகந்த4ராய ।
தி3வ்யாம்ப3ராயை ச தி33ம்ப3ராய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 5 ॥

அம்போ44ரஶ்யாமலகுந்தலாயை
தடித்ப்ரபா4தாம்ரஜடாத4ராய ।
நிரீஶ்வராயை நிகி2லேஶ்வராய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 6 ॥

ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்ட்யுந்முக2லாஸ்யகாயை
ஸமஸ்தஸம்ஹாரகதாண்ட3வாய ।
ஜகஜ3்ஜநந்யை ஜக3தே3கபித்ரே
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 7 ॥

ப்ரதீ3ப்தரத்நோஜ்ஜ்வலகுண்ட3லாயை
ஸ்பு2ரந்மஹாபந்நக3பூ4ஷணாய ।
ஶிவாந்விதாயை ச ஶிவாந்விதாய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 8 ॥

ஏதத்படே23ஷ்டகமிஷ்டத3ம் யோ
4க்த்யா ஸ மாந்யோ பு4வி தீ3ர்கஜ4ீவீ ।
ப்ராப்நோதி ஸௌபா4க்3யமநந்தகாலம்
பூ4யாத்ஸதா3 தஸ்ய ஸமஸ்தஸித்3தி4: ॥

********

Leave a Comment