[అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం] ᐈ Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Telugu లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే ।ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే ॥ 1 ॥ అలంపురే జోగుళాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా ।కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా ॥ 2 ॥ ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా ।ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటికే ॥ 3 ॥ హరిక్షేత్రే కామరూపీ ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ ।జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా ॥ 4 ॥ వారణాశ్యాం విశాలాక్షీ కాశ్మీరేతు సరస్వతీ … Read more