[అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం] ᐈ Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Telugu

లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే ।
ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే ॥ 1 ॥

అలంపురే జోగుళాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా ।
కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా ॥ 2 ॥

ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా ।
ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటికే ॥ 3 ॥

హరిక్షేత్రే కామరూపీ ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ ।
జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా ॥ 4 ॥

వారణాశ్యాం విశాలాక్షీ కాశ్మీరేతు సరస్వతీ ।
అష్టాదశ సుపీఠాని యోగినామపి దుర్లభం ॥ 5 ॥

సాయంకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వశత్రువినాశనం ।
సర్వరోగహరం దివ్యం సర్వసంపత్కరం శుభం ॥ 6 ॥

********

Leave a Comment