[અષ્ટ લક્ષ્મી સ્તોત્રમ્] ᐈ Ashtalakshmi Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Ashtalakshmi Stotram Gujarati Lyrics આદિલક્ષ્મિસુમનસ વંદિત સુંદરિ માધવિ, ચંદ્ર સહોદરિ હેમમયેમુનિગણ વંદિત મોક્ષપ્રદાયનિ, મંજુલ ભાષિણિ વેદનુતે ।પંકજવાસિનિ દેવ સુપૂજિત, સદ્ગુણ વર્ષિણિ શાંતિયુતેજય જયહે મધુસૂદન કામિનિ, આદિલક્ષ્મિ પરિપાલય મામ્ ॥ 1 ॥ ધાન્યલક્ષ્મિઅયિકલિ કલ્મષ નાશિનિ કામિનિ, વૈદિક રૂપિણિ વેદમયેક્ષીર સમુદ્ભવ મંગળ રૂપિણિ, મંત્રનિવાસિનિ મંત્રનુતે ।મંગળદાયિનિ અંબુજવાસિનિ, દેવગણાશ્રિત પાદયુતેજય જયહે મધુસૂદન કામિનિ, ધાન્યલક્ષ્મિ પરિપાલય મામ્ ॥ 2 … Read more