[અષ્ટ લક્ષ્મી સ્તોત્રમ્] ᐈ Ashtalakshmi Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Ashtalakshmi Stotram Gujarati Lyrics

આદિલક્ષ્મિ
સુમનસ વંદિત સુંદરિ માધવિ, ચંદ્ર સહોદરિ હેમમયે
મુનિગણ વંદિત મોક્ષપ્રદાયનિ, મંજુલ ભાષિણિ વેદનુતે ।
પંકજવાસિનિ દેવ સુપૂજિત, સદ્ગુણ વર્ષિણિ શાંતિયુતે
જય જયહે મધુસૂદન કામિનિ, આદિલક્ષ્મિ પરિપાલય મામ્ ॥ 1 ॥

ધાન્યલક્ષ્મિ
અયિકલિ કલ્મષ નાશિનિ કામિનિ, વૈદિક રૂપિણિ વેદમયે
ક્ષીર સમુદ્ભવ મંગળ રૂપિણિ, મંત્રનિવાસિનિ મંત્રનુતે ।
મંગળદાયિનિ અંબુજવાસિનિ, દેવગણાશ્રિત પાદયુતે
જય જયહે મધુસૂદન કામિનિ, ધાન્યલક્ષ્મિ પરિપાલય મામ્ ॥ 2 ॥

ધૈર્યલક્ષ્મિ
જયવરવર્ષિણિ વૈષ્ણવિ ભાર્ગવિ, મંત્ર સ્વરૂપિણિ મંત્રમયે
સુરગણ પૂજિત શીઘ્ર ફલપ્રદ, જ્ઞાન વિકાસિનિ શાસ્ત્રનુતે ।
ભવભયહારિણિ પાપવિમોચનિ, સાધુ જનાશ્રિત પાદયુતે
જય જયહે મધુ સૂધન કામિનિ, ધૈર્યલક્ષ્મી પરિપાલય મામ્ ॥ 3 ॥

ગજલક્ષ્મિ
જય જય દુર્ગતિ નાશિનિ કામિનિ, સર્વફલપ્રદ શાસ્ત્રમયે
રધગજ તુરગપદાતિ સમાવૃત, પરિજન મંડિત લોકનુતે ।
હરિહર બ્રહ્મ સુપૂજિત સેવિત, તાપ નિવારિણિ પાદયુતે
જય જયહે મધુસૂદન કામિનિ, ગજલક્ષ્મી રૂપેણ પાલય મામ્ ॥ 4 ॥

સંતાનલક્ષ્મિ
અયિખગ વાહિનિ મોહિનિ ચક્રિણિ, રાગવિવર્ધિનિ જ્ઞાનમયે
ગુણગણવારધિ લોકહિતૈષિણિ, સપ્તસ્વર ભૂષિત ગાનનુતે ।
સકલ સુરાસુર દેવ મુનીશ્વર, માનવ વંદિત પાદયુતે
જય જયહે મધુસૂદન કામિનિ, સંતાનલક્ષ્મી પરિપાલય મામ્ ॥ 5 ॥

વિજયલક્ષ્મિ
જય કમલાસિનિ સદ્ગતિ દાયિનિ, જ્ઞાનવિકાસિનિ ગાનમયે
અનુદિન મર્ચિત કુંકુમ ધૂસર, ભૂષિત વાસિત વાદ્યનુતે ।
કનકધરાસ્તુતિ વૈભવ વંદિત, શંકરદેશિક માન્યપદે
જય જયહે મધુસૂદન કામિનિ, વિજયલક્ષ્મી પરિપાલય મામ્ ॥ 6 ॥

વિદ્યાલક્ષ્મિ
પ્રણત સુરેશ્વરિ ભારતિ ભાર્ગવિ, શોકવિનાશિનિ રત્નમયે
મણિમય ભૂષિત કર્ણવિભૂષણ, શાંતિ સમાવૃત હાસ્યમુખે ।
નવનિધિ દાયિનિ કલિમલહારિણિ, કામિત ફલપ્રદ હસ્તયુતે
જય જયહે મધુસૂદન કામિનિ, વિદ્યાલક્ષ્મી સદા પાલય મામ્ ॥ 7 ॥

ધનલક્ષ્મિ
ધિમિધિમિ ધિંધિમિ ધિંધિમિ-દિંધિમિ, દુંધુભિ નાદ સુપૂર્ણમયે
ઘુમઘુમ ઘુંઘુમ ઘુંઘુમ ઘુંઘુમ, શંખ નિનાદ સુવાદ્યનુતે ।
વેદ પૂરાણેતિહાસ સુપૂજિત, વૈદિક માર્ગ પ્રદર્શયુતે
જય જયહે મધુસૂદન કામિનિ, ધનલક્ષ્મિ રૂપેણા પાલય મામ્ ॥ 8 ॥

ફલશૃતિ
શ્લો॥ અષ્ટલક્ષ્મી નમસ્તુભ્યં વરદે કામરૂપિણિ ।
વિષ્ણુવક્ષઃ સ્થલા રૂઢે ભક્ત મોક્ષ પ્રદાયિનિ ॥

શ્લો॥ શંખ ચક્રગદાહસ્તે વિશ્વરૂપિણિતે જયઃ ।
જગન્માત્રે ચ મોહિન્યૈ મંગળં શુભ મંગળં ॥

********

Also Read:

Leave a Comment