[अष्ट लक्ष्मी स्तोत्रम्] ᐈ Ashtalakshmi Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Ashtalakshmi Stotram Hindi/Sanskrit Lyrics आदिलक्ष्मिसुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि, चन्द्र सहॊदरि हेममयेमुनिगण वन्दित मोक्षप्रदायनि, मञ्जुल भाषिणि वेदनुते ।पङ्कजवासिनि देव सुपूजित, सद्गुण वर्षिणि शान्तियुतेजय जयहे मधुसूदन कामिनि, आदिलक्ष्मि परिपालय माम् ॥ 1 ॥ धान्यलक्ष्मिअयिकलि कल्मष नाशिनि कामिनि, वैदिक रूपिणि वेदमयेक्षीर समुद्भव मङ्गल रूपिणि, मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते ।मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि, देवगणाश्रित पादयुतेजय जयहे मधुसूदन कामिनि, धान्यलक्ष्मि परिपालय माम् ॥ 2 … Read more