[അഷ്ട ലക്ഷ്മീ സ്തോത്രമ്] ᐈ Ashtalakshmi Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Ashtalakshmi Stotram Malayalam Lyrics ആദിലക്ഷ്മിസുമനസ വംദിത സുംദരി മാധവി, ചംദ്ര സഹൊദരി ഹേമമയേമുനിഗണ വംദിത മോക്ഷപ്രദായനി, മംജുല ഭാഷിണി വേദനുതേ ।പംകജവാസിനി ദേവ സുപൂജിത, സദ്ഗുണ വര്ഷിണി ശാംതിയുതേജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ആദിലക്ഷ്മി പരിപാലയ മാമ് ॥ 1 ॥ ധാന്യലക്ഷ്മിഅയികലി കല്മഷ നാശിനി കാമിനി, വൈദിക രൂപിണി വേദമയേക്ഷീര സമുദ്ഭവ മംഗള രൂപിണി, മംത്രനിവാസിനി മംത്രനുതേ ।മംഗളദായിനി അംബുജവാസിനി, ദേവഗണാശ്രിത പാദയുതേജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ധാന്യലക്ഷ്മി പരിപാലയ മാമ് ॥ 2 … Read more