[അഷ്ട ലക്ഷ്മീ സ്തോത്രമ്] ᐈ Ashtalakshmi Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Ashtalakshmi Stotram Malayalam Lyrics

ആദിലക്ഷ്മി
സുമനസ വംദിത സുംദരി മാധവി, ചംദ്ര സഹൊദരി ഹേമമയേ
മുനിഗണ വംദിത മോക്ഷപ്രദായനി, മംജുല ഭാഷിണി വേദനുതേ ।
പംകജവാസിനി ദേവ സുപൂജിത, സദ്ഗുണ വര്ഷിണി ശാംതിയുതേ
ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ആദിലക്ഷ്മി പരിപാലയ മാമ് ॥ 1 ॥

ധാന്യലക്ഷ്മി
അയികലി കല്മഷ നാശിനി കാമിനി, വൈദിക രൂപിണി വേദമയേ
ക്ഷീര സമുദ്ഭവ മംഗള രൂപിണി, മംത്രനിവാസിനി മംത്രനുതേ ।
മംഗളദായിനി അംബുജവാസിനി, ദേവഗണാശ്രിത പാദയുതേ
ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ധാന്യലക്ഷ്മി പരിപാലയ മാമ് ॥ 2 ॥

ധൈര്യലക്ഷ്മി
ജയവരവര്ഷിണി വൈഷ്ണവി ഭാര്ഗവി, മംത്ര സ്വരൂപിണി മംത്രമയേ
സുരഗണ പൂജിത ശീഘ്ര ഫലപ്രദ, ജ്ഞാന വികാസിനി ശാസ്ത്രനുതേ ।
ഭവഭയഹാരിണി പാപവിമോചനി, സാധു ജനാശ്രിത പാദയുതേ
ജയ ജയഹേ മധു സൂധന കാമിനി, ധൈര്യലക്ഷ്മീ പരിപാലയ മാമ് ॥ 3 ॥

ഗജലക്ഷ്മി
ജയ ജയ ദുര്ഗതി നാശിനി കാമിനി, സര്വഫലപ്രദ ശാസ്ത്രമയേ
രധഗജ തുരഗപദാതി സമാവൃത, പരിജന മംഡിത ലോകനുതേ ।
ഹരിഹര ബ്രഹ്മ സുപൂജിത സേവിത, താപ നിവാരിണി പാദയുതേ
ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ഗജലക്ഷ്മീ രൂപേണ പാലയ മാമ് ॥ 4 ॥

സംതാനലക്ഷ്മി
അയിഖഗ വാഹിനി മോഹിനി ചക്രിണി, രാഗവിവര്ധിനി ജ്ഞാനമയേ
ഗുണഗണവാരധി ലോകഹിതൈഷിണി, സപ്തസ്വര ഭൂഷിത ഗാനനുതേ ।
സകല സുരാസുര ദേവ മുനീശ്വര, മാനവ വംദിത പാദയുതേ
ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, സംതാനലക്ഷ്മീ പരിപാലയ മാമ് ॥ 5 ॥

വിജയലക്ഷ്മി
ജയ കമലാസിനി സദ്ഗതി ദായിനി, ജ്ഞാനവികാസിനി ഗാനമയേ
അനുദിന മര്ചിത കുംകുമ ധൂസര, ഭൂഷിത വാസിത വാദ്യനുതേ ।
കനകധരാസ്തുതി വൈഭവ വംദിത, ശംകരദേശിക മാന്യപദേ
ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, വിജയലക്ഷ്മീ പരിപാലയ മാമ് ॥ 6 ॥

വിദ്യാലക്ഷ്മി
പ്രണത സുരേശ്വരി ഭാരതി ഭാര്ഗവി, ശോകവിനാശിനി രത്നമയേ
മണിമയ ഭൂഷിത കര്ണവിഭൂഷണ, ശാംതി സമാവൃത ഹാസ്യമുഖേ ।
നവനിധി ദായിനി കലിമലഹാരിണി, കാമിത ഫലപ്രദ ഹസ്തയുതേ
ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, വിദ്യാലക്ഷ്മീ സദാ പാലയ മാമ് ॥ 7 ॥

ധനലക്ഷ്മി
ധിമിധിമി ധിംധിമി ധിംധിമി-ദിംധിമി, ദുംധുഭി നാദ സുപൂര്ണമയേ
ഘുമഘുമ ഘുംഘുമ ഘുംഘുമ ഘുംഘുമ, ശംഖ നിനാദ സുവാദ്യനുതേ ।
വേദ പൂരാണേതിഹാസ സുപൂജിത, വൈദിക മാര്ഗ പ്രദര്ശയുതേ
ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ധനലക്ഷ്മി രൂപേണാ പാലയ മാമ് ॥ 8 ॥

ഫലശൃതി
ശ്ലോ॥ അഷ്ടലക്ഷ്മീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി ।
വിഷ്ണുവക്ഷഃ സ്ഥലാ രൂഢേ ഭക്ത മോക്ഷ പ്രദായിനി ॥

ശ്ലോ॥ ശംഖ ചക്രഗദാഹസ്തേ വിശ്വരൂപിണിതേ ജയഃ ।
ജഗന്മാത്രേ ച മോഹിന്യൈ മംഗളം ശുഭ മംഗളം ॥

********

Also Read:

Leave a Comment