[அஷ்ட லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Ashtalakshmi Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Ashtalakshmi Stotram Tamil Lyrics ஆதி3லக்ஷ்மிஸுமநஸ வந்தி3த ஸுந்த3ரி மாத4வி, சந்த்3ர ஸஹொத3ரி ஹேமமயேமுநிக3ண வந்தி3த மோக்ஷப்ரதா3யநி, மஞ்ஜுல பா4ஷிணி வேத3நுதே ।பங்கஜவாஸிநி தே3வ ஸுபூஜித, ஸத்3கு3ண வர்ஷிணி ஶாந்தியுதேஜய ஜயஹே மது4ஸூத3ந காமிநி, ஆதி3லக்ஷ்மி பரிபாலய மாம் ॥ 1 ॥ தா4ந்யலக்ஷ்மிஅயிகலி கல்மஷ நாஶிநி காமிநி, வைதி3க ரூபிணி வேத3மயேக்ஷீர ஸமுத்3ப4வ மங்க3ல்த3 ரூபிணி, மந்த்ரநிவாஸிநி மந்த்ரநுதே ।மங்க3ல்த3தா3யிநி அம்பு3ஜவாஸிநி, தே3வக3ணாஶ்ரித பாத3யுதேஜய ஜயஹே மது4ஸூத3ந காமிநி, தா4ந்யலக்ஷ்மி பரிபாலய மாம் ॥ 2 ॥ … Read more